Rau hnub chiv tim 21 lub 4 hlis 2013

Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,


Niaj xyoo lub lis piam plaub hauv lub caij Hla, yog lub lis piam thov Tswv Ntuj tshoj ib zeej tsoom tub ntxhais kom muaj siab los tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo (semaine de prière pour les vocations.) Vim li ntawd, peb thov caw txhua tus neeg ntseeg mus pe thiab mus taij Tswv Ntuj mloog peb lub suab thov Tswv Ntuj hauv lis piam no.

Peb yuav xyiv fab npuab peb tus Huab Tais Yes Xus li pab yaj mloog tus zoo tswv zov yaj lub suab. Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog peb tus tswv. Hauv kev thov Tswv Ntuj tshoj kom muaj tus los xa Yes Xus lub Moo Zoo, kuj yog thov Tswv Ntuj tshoj peb txhua tus neeg ntseeg kom xyiv fab teev ntuj thiab nyiam Yes Xus cov lus qhuab qhia. Yog peb ua ib co neeg ntseeg Yes Xus tsis ciaj tsis tuag, ib co neeg ntseeg hle ntsuav tsis xav mus koom teev hawm Tswv Ntuj, twb ceeb laj nyeem Ntawv Ntshiab mloog Tswv Ntuj lus, hauv lub vaj lub tsev twb tsis coj yus lub cuab lub yig teev ntuj li, peb yuav ua cas hnov Tswv Ntuj tuaj tshoj peb tej siab ntsws ? Tswv Ntuj tsis tshuab qeej ntaus nruas ceeb toom tias Tswv Ntuj yuav tuaj ntsib peb. Tus neeg nquag teev ntuj, tus nrhiav kev kom tau caij nyoog ntsib Tswv Ntuj thiaj li hnov Tswv Ntuj lub suab lus ntxhi hauv nws tej siab ntsws, tam zoj tus neeg nquag thiaj li muaj qoob puv txhab, muaj tsiaj puv nkuaj. Peb tseem nco Tswv Ntuj ua yog toog tshoj As Nas Nias, tus neeg mloog Tswv Ntuj lus : “10 As Nas Nias yog ib tug thwj tim nyob Das Mas Kos, Huab Tais ua yog toog hais rau nws : “As Nas Nias” Tus no hais : “Yog kuv ov, Huab Tais.” 11 Huab Tais hais nws : “Koj sawv, koj mus rau txoj kev npe hu ua Ncaj, koj nrhiav Xauv tus nyob Tas Xes As hauv Yus Das tsev” Nws tseem teev ntuj…13 As Nas Nias teb : “Huab Tais, kuv paub ntau txog tus neeg no, nws ua phem heev rau koj cov ntshiab…nws tau cai ntawm cov thawj leej choj kom khi tas nrho cov neeg tuav koj lub npe.” 15 Huab Tais hais rau nws : “Mus, nws yog rab cuab yeej xaiv tau rau kuv ris kuv lub npe rau pej kum teb chaws thiab tej vaj ntxwv thiab His Xais Lais cov tub ki HL 9,10.11.13.15” Lub caij ntawd, Tswv Ntuj txawm xaiv tau Xauv ua Tswv Ntuj rab cuab yeej ris Tswv Ntuj npe los Xauv tseem nyob hauv txoj kev nkhaus thiab ua rau luag tej ob cag txhawj thiab ntshai ntsib Xauv. Tswv Ntuj thiaj li ua yog toog tshoj As Nas Nias, neeg teev ntuj neeg pom kev tuaj pab qhib Xauv qhov muag kom pom kev coj nws los taug txoj kev ncaj thiab As Nas Nias los kom txhob xyeej txhob ntshai ntsib Xauv. Txhua tus neeg ntseeg nquag teev ntuj, nrhiav kev fim Tswv Ntuj thiaj hnov tau Tswv Ntuj lub suab ntxhi li As Nas Nias. Tswv Ntuj kuj ntxhi rau peb txhua tus neeg ntseeg kom pab leg Tswv Ntuj ib qho dej num hauv Koom Txoos los pab peb lub cuab lub yig, tej zej zog thiab lub ntiaj teb neeg kom pom kev thiab los taug txoj kev ncaj li Xauv.

Txij thaum Xauv pom kev los taug txoj kev ncaj ua rau Xauv plhis dua tshiab tsis yog tus qub neeg thiab hu ua Paj Lug. Peb yuav tsum paub tias thaum Yes Xus lub Koom Txoos pib sawv thiab huam vam, cov los ntseeg Yes Xus yog cov Yus Das thim Mos Xes txoj cai ib yam li Pob Zeb, Yas Kos Npos, Zam thiab cov thwj tim. Paj Lug sawv los tshaj xo xa Yes Xus lub Moo Zoo, Paj Lug xub mus cuag nws cov kwv tij Yus Das, mus piav txog Yes Xus rau lawv. Tiam sis, Paj Lug cov kwv tij Yus Das sawv tiv nws thiab liam nws yuam kev thim Mos Xes txoj cai thiab thuam Tswv Ntuj : “46 Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd tab meeg hais : “Nej yog cov thawj phim xub qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus, tab sis nej xyeej nkaus nej tsis tsim nyog txoj sia nyob ib txhis, cia peb mam tig mus cuag cov pej kum neeg HL 13,46 Vim cov Yus Das tawv qhawv tsis lees Yes Xus lub Moo Zoo ntiab Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd khiav. Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd yog Yes Xus ob tug tub tshaj xo kub siab lug rau Yes Xus lub Moo Zoo, xav kom cov kwv tij Yus Das cia li los teev hawm Yes Xus. Vim Yes Xus yog tus cawm seej cov saub cav ntsuag qees tiam dhau tiam thiab yog tus Mos Xes teev tseg hauv nws txoj cai rau cov Yus Das. Tiam sis, cov Yus Das kaw nkawd kev. Lawv kev ntxub, kev ntiab thiab kev hiam tsis ua rau nkawd tws kev hos yim qhib thiab yim nthuav kev loj rau nkawd xa Yes Xus lub Moo Zoo : “50 Cov Yus Das haub cov poj nom nquag teev hawm thiab cov ua hau nyob hauv nroog sawv hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npas ntiab nkawd tawm sab nraum lawv nrim teb. HL 13,50Peb kev thov Tswv Ntuj tshoj kom muaj tus los xa Yes Xus lub Moo Zoo kuj yog thov Tswv Ntuj tshoj peb tus kheej kom ciaj Yes Xus ib co tub ntxhais txib. Txoj kev ua Yes Xus tub ntxhais txib, tsis yog ib txoj kev tseg cia rau tus niam nkauj xwb los tus txiv plig xwb, hos yog rau tag tsoom neeg ntseeg txhua leej kom sawv daws ciaj tau Tswv Ntuj rab cuab yeej ib yam li Paj Lug.

Ib tsoom phooj ywg, yog nyob hauv peb lub cuab lub yig peb nquag teev ntuj thiab nquag fim Tswv Ntuj, ces peb tej siab ntsws yuav hnov Tswv Ntuj lo lus hlub li Paj Lug thiab lo lus ntxhi li As Nas Nias hnov Tswv Ntuj lo lus ntxhi. Peb kev thov Tswv Ntuj txawm tsis pom muaj tshwm li peb xav los peb tsis nco txhawj tsis nco ntshai, vim Yes Xus yog peb tus tswv, peb yog nws cov yaj, peb paub nws lub suab ; txawm peb lub cev qaij qaug los txog, peb yuav tsis mus ciaj dab, vim peb yuav tsis txawj ploj, rau qhov Yes Xus twb sawv ciaj sia, peb yuav txais Yes Xus kev ciaj sia nyob ib txhis. Thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus tshoj ib tsoom tub ntxhais zoo siab hlo muab lawv lub neej los ua Huab Tais Yes Xus cov tub ntxhais txib xa nws lub Moo Zoo hauv ntiaj teb no.


19.04.2013        Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: