COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 05/05/2013 
( Hnub chiv 6 lub Caij Hla, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 15, 1-2.22-29
1 Muaj ib co neeg, nqes pem Yus Dais los qhuab qhia cov kwv tij tias : “Yog nej tsis hlais tawv raws li Mos Xes kom ua, nej yuav tsis tau kev cawm.”
2 Lawv txawm muaj lus cov nyom thiab sib hais tiv nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd tsis yog me ; Paj Lug thiab Npas Nas Npas thiab ob peb leeg hauv lawv txiav siab mus cuag npoj xa moo thiab cov txiv yawg pem Yes Lus Xas Les, hais txog cov lus no.
22 Npoj xa moo thiab cov txiv yawg nrog lub koom txoos pom zoo xa ib co txiv neej hauv lawv sawv koom txoos chaw nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd mus As Nthias Kais, Yus Das hu ua Npas Xas Npas thiab Xis Las yog ob tug txiv neej muaj koob hauv cov kwv tij,
23 Xuas lawv tes sau : “Cov xa moo thiab cov txiv yawg thiab cov kwv tij hais kev kaj siab rau cov kwv tij los ntawm pej kum neeg los nyob As Nthias Kais thiab Xws Lias thiab Kis Lis Kias,
24 Peb hnov tias ib co neeg hauv peb tsis muaj tug tso lus, lawv cia li tuaj hais ib co lus ua nej ntsuj plig ntxhov hnyo ;
25 Peb koom tib lub siab pom zoo xaiv ib co txiv neej xa lawv tuaj rau nej nrog peb ob tug zoo nyiam Npas Nas Npas thiab Paj Lug,
26 Neeg tuaj yeem muab nkawd txoj sia rau peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub Npe.
27 Peb xa Yus Das thiab Xis Las nkawd tuaj hais cov lus no tib yam nkaus ;
28 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab thiab peb tsis tsub yam dab tsi ua leg rau nej tsuas kawg nkaus yam tseem ceeb no,
29 Caiv taig laig dab thiab ntshav thiab tej tsiaj npo pa tuag thiab kev daj dee, nej tus kheej coj tau li ntawd, nej ua zoo lawm, tshua txog sawv daws.
  • Zaj nyeem 2 : Tshwm Plaws 21,10-14.22-23
10 Nws coj kuv hauv ntsuj plig mus txog ib lub roob loj thiab siab, nws taw rau kuv lub tsheej Yes Lus Xas Les ntshiab nqes nroos saum ntuj ntawm Tswv Ntuj los,
11 Muaj Tswv Ntuj lub koob meej ci ntsa iab li lub paj zeb, yam lub paj zeb tawg nra paug,
12 Muaj lub ntsa tsheej loj thiab siab muaj kaum ob lub rooj loog, saum kaum ob lub rooj loog muaj kaum ob tug tshaj xo muaj lawv cov npe yog kaum ob xeem tub ki His Xas Lais,
13 Sab hnub tuaj peb lub rooj loog, sab pej fab peb lub rooj loog, sab naj fab peb lub rooj loog, sab hnub poob peb lub rooj loog,
14 Lub ntsa tsheej txhim rau saum kaum ob yam muaj kaum ob lub npe yog Leej Yaj kaum ob tug xa moo,
22 Kuv tsis pom lub tsev teev hawm hauv lub tsheej vim Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam thiab Leej Yaj yog nws lub tsev teev hawm,
23 Thiab lub tsheej tsis muaj hnub thiab tsis muaj hli kom ntsa rau nws vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci rau nws thiab Leej Yaj yog nws cov kais teeb,
  • Zam Ntawv Moo Zoo 14,23-29
23 Yes Xus teb thiab hais rau nws : “Yog leej twg hlub kuv, nws yuav mloog kuv lo lus thiab kuv Txiv yuav hlub nws thiab wb yuav tuaj ntawm nws thiab wb yuav ua lub chaw txawm ntawm nws.
24 Tus tsis hlub kuv, nws tsis mloog kuv cov lus ; lo lus nej hnov, tsis yog kuv lus, yog Leej Txiv tus xa kuv tuaj lus.
25 Kuv hais li ntawd rau nej cheem kuv tseem nrog nej nyob ua ke.
26 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab, tus tiv thaiv, tus Leej Txiv yuav xa ua kuv lub npe tuaj, tus ntawd yuav qhuab qhia puas tsav yam rau nej thiab yuav pab nej nco tas txhua yam kuv tau hais rau nej.
27 Kuv tso kev thaj yeeb rau nej, kuv kev thaj yeeb muab pub rau nej ; nws tsis zoo li lub sim ceeb pub, kuv li, kuv pub rau nej. Nej siab ntsws tsis txhob txhawj tsis txhob ntshai.
28 Nej twb hnov kuv tau hais rau nej : Kuv mus lawm thiab kuv yuav tuaj cuag nej. Yog nej hlub kuv, nej yuav zoo siab rau qhov kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv.
29 Ziag no kuv hais rau nej ua ntej kom xwm thaum tej ntawd tshwm tuaj nej ntseeg.”
0 commentaires: