Cov zaj nyeem hnub tim 9 lub 5 hlis 2013
(Hnub 5, Huab Tais nce pem ntuj - xyoo C)
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 1, 1-11
1 Tes Os Fis Los, kuv tau sau thawj cov lus hais tas nrho thaum chiv keeb Yes Xus tau ua thiab qhuab qhia,
2 Mus txog hnub nws raug nqa hlo nws tau hais hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab rau npoj xa lus pab neeg nws xaiv tau,
3 Thaum nws twb raug hiam tas, lawv yog cov nws tus kheej tuaj ntsib tug ciaj ciaj, nrog ntau yam puav pheej puv plaub caug hnub, ua rau lawv pom xyeem thiab hais txog Tswv Ntuj qaum ntuj,
4 Nrog nraim lawv, nws hais ntsees rau lawv kom txhob txav taw ntawm Yes Los Xos Lws Mos, tos ntsoov Leej Txiv lo lus cog cia nej hnov ntawm kuv.
5 Zam muab dej los ntxuav, hos nej yuav muab nej ntxuav hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis ntev hnub saum no.
6 Lawv txawm ua ib ke nug nws hais tias : “Huab Tais, puas yog zim txwv no koj yuav tsa tswv kav His Xais Lais ?”
7 Nws hais rau lawv : “Nej paub tsis tau lub caij nyoog los lub sij hawm Leej Txiv npaj tseg nyob ntawm nws tus kheej,
8 Tiam sis nej yuav txais ib lub hwj huam saum nej tuaj ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab nej yuav ua kuv tim khawv txij Yes Lus Xa Les, Yus Das, Xas Mas Lias thiab mus txog npoo ntiaj teb.”
9 Hais li ntawd tas, lawv ntsia ntsoov, nws tshoom zuj zus ploj hauv twv huab ntawm lawv qhov muag.
10 Lawv tseem pheej ntsia saum ntuj nws mus lawm, ob tug txiv neej hnav tsoos dawb tshwm tuaj rau lawv,
11 Nkawd hais tias : “Neeg Nkas Lis Lais, tim li cas nej yuav sawv ntsia lub ntuj ? Yes Xus tus tshoom ntawm nej dua pem ntuj nws yuav rov tuaj yam nkaus li nej pom nws mus dua pem ntuj.”

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 9, 24-28 ; 10, 19-23
24 Leej Pleev tsis nkag hauv cov tsev txoos ntshiab neeg txhais tes tau qog txhim, tiam sis nws tus kheej mus saum qaum ntuj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag vim peb
25 Tsis yog kom muab nws tus kheej txi ob peb zaug li tus thawj txiv txi niaj xyoo nkag hauv tsev txoos ntshiab nrog lwm cov ntshav
26 Tsis li, xyov nws twb raug txom nyem pes tsawg zaus txij muaj ntiaj teb los lawm ; ziag no pom tau tias vim nws tus kheej raug txi ib zaug rhuav kev txhaum kav txog hnub ntiaj teb kawg
27 Tiam sis tib neeg yuav tsum puas ntsoog ib zaug tas mam raug txiav txim
28 Tib yam, Leej Pleev raug txi ib zaug theej zeej tsoom tej txhaum, nws yuav tshwm sim zaum ob tsis lo ib tee txhaum rau cov tos ntshi kev cawm
19 Cov kwv tij, vim Yes Xus cov ntshav peb thiaj vam yuav chaws tau hauv lub chaw ntshiab,
20 Uas nws qhib tshiab thiab ciaj taus sia rau peb hla daim pluaj ntaub uas yog nws cev nqaij,
21 Ua tus leej choj loj ntawm Tswv Ntuj tsev,
22 Peb yuav txav kom ze nrog ib lub siab dawb muaj kev ntseeg khov kho ua neeg siab huv txhob nkhaus thiab ntxuav lub cev kom huv hauv dej ntshiab
23 Nco ntsoov txhob thim peb kev cia siab, tus tau cog lus tuav ruaj nws lo lus rau peb ;

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24, 46-53
46 Nws hais lawv tias : “Muaj tseeb raws li Ntawv sau tseg, Leej Pleev kev raug hiam, nws kev sawv tsees muaj sia hauv tsoom tub tuag hnub peb los,
47 Thiab kev mloog lus ua nws npe, zam tau txim txhaum, mus tshaj qhia kom paub thoob ntiaj teb neeg pib ntawm Yes Lus Xas Les ua ntej tuaj mus.
48 Nej yog cov ua tim khawv txog tej ntawd.
49 Kuv yuav xa kuv Leej Txiv lo lus cog tseg rau nej; nej nyob hauv nroog mus txog thaum nej hnav tau lub hwj huam saum ub.”
50 Nws coj lawv mus txog Npes Thas Nias, nws tsa nws ob txhais tes foom koob hmoov rau lawv.
51 Thaum nws tseem foom koob hmoov rau lawv, nws ncaim zuj zus ntawm lawv dua saum ntuj lawm.
52 Lawv txhos caug ntawm nws tas, lawv rov qab mus Yes Lus Xas Les siab kaj lug,
53 Lawv mus rawv hauv tuam tsev teev ntuj qhuas Tswv Ntuj.


0 commentaires: