Rau hnub chiv tim 19 lub 5 hlis 2013

Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Peb nco ntsoov tias peb twb ua Huab Tais Yes Xus lub hmoov Hla tau tsib caug hnub. Vim li ntawd, hnub no, tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub hmoov Tsib Caug Hnub (πεντηκοστῆς-pentecôte.) Lub hmoov Tsib Caug kuj hu ua hmoov Leej Ntuj Plig Ntshiab, vim yog hnub Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los tshoj cov thwj tim.  

Thaum Yes Xus tseem nyob, zoo li cov thwj tim tsis paub txob tsis paub txhawj. Tiam sis, hnub twg nws tsis nrog cov thwj tim nyob lawm, lawv yuav muaj kev nyuaj siab loj tuaj laum lawv. Vim li ntawd, ua ntej Yes Xus yuav ncaim lub ntiaj teb, Yes Xus tau qhia ntau zaus rau nws cov thwj tim thiab rau ib zeej tsoom neeg txog Leej Ntuj Plig Ntshiab : “5 Yes Xus teb : “Kuv hais tseeb tseeb rau koj, yog leej twg tsis yug ntawm dej thiab ntawm Ntsuj Plig, nws yuav nkag tsis tau hauv Tswv Ntuj qaum ntuj. 6 Tus yug  ntawm nqaij yog nqaij thiab tus yug ntawm Ntsuj Plig yog Ntsuj Plig. Z 3,5-6” Kawg Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus yuav nrog peb nyob mus tag peb sim neej thiab coj peb ua neeg ntseeg xis Tswv Ntuj siab tiam dhau tiam mus txog hnub ntiaj teb kawg.

Xav kom peb tso siab lug rau Leej Ntuj Plig Ntshiab. Txawm peb leej twg lub neej yuav txom nyem loj npaum li cas, txawm peb leej twg muaj txoj hmoo ua luag nom thiab muaj hwj chim loj npaum li cas, yeej tsis cuag li peb lub siab dai dhuam rau Leej Ntuj Plig Ntshiab mus txog qhov kawg. Tswv Ntuj tus Ntsuj Plig thiaj li yog tus muaj peev xwm cawm tau peb txhua yam kev txom nyem thiab muaj hwj chim tshaj peb tib neeg cov hwj chim huv si : “10 Leej twg hais ib los tiv neeg Leej Tub, yuav zam tau rau nws ; tiam sis tus thuam Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav zam tsis tau. LK12,10.” Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim tias kawg Leej Ntuj Plig Ntshiab tus yuav pab tau lawv, yuav hlub, yuav txuag, yuav tiv thaiv tau lawv ntawm tas txhua yam kev txom nyem : “26 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab, tus tiv thaiv, tus Leej Txiv yuav xa ua kuv lub npe tuaj, tus ntawd yuav qhuab qhia puas tsav yam rau nej thiab yuav pab nej nco tas txhua yam kuv tau hais rau nej. Z 14,26” Cov thwj tim txawm hnov Yes Xus cov lus qhia no tag, los zoo li lawv tsis xeev xwm dab tsi. Lawv siab ntsws tseem qaug zog luj luas, vim Huab Tais Yes Xus nce mus dua qaum ntuj lawm tso lawv ua ntsuag ; ces lawv muab tej qhov rooj qhov rai liaj ruaj ruaj kaw ntom ntom nyob ua pawg hauv ib kem tsev : “2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam li ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev ; 3 Tshwm plaws tej ntshua lus tam li nplaim taws faib zoj rau lawv ib leeg ib ntshuas tsaws ntua saum lawv, 4 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyab yees tag sawv daws, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais. HL 2,2-4” Peb pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab hloov cov thwj tim dua tshiab tag nrho, tsis yog cov neeg tais caus li qub lawm. Peb to taub, txawm yog tus qub thwj tim los lawv muaj Leej Ntuj Plig lub zog nyab yees lawv, ua rau lawv nruab siab loj thiab tawv txaus, tsis txhawj xeeb, tsis ceeb sob, tsis ua neeg ntshai tuav plig cos li qub lawm. Txij ntawd los, lawv thiaj muaj cuab kav tab meeg tshaj Yes Xus lub Moo Zoo coj tau neeg los ntseeg Yes Xus huam vam nroo qas ntws.

Peb thiab, txij peb los ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj, peb kuj hnov hais txog Leej Ntuj Plig Ntshiab ntau zaus. Peb ib txhia kuj tau txais (lub cim txhab zog) txais leej Ntuj Plig Ntshiab li cov thwj tim hauv hnub nyoog Tsib Caug. Ua li peb sim xav, peb puas muaj cuab kav mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau peb tej kwv tij neej tsa li cov thwj tim mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau lawv cov kwv tij Yus Das coj lawv los teev hawm Tswv Ntuj ? Peb puas ua neeg siab loj siab tawv tiv zaj dab ntub npau suav phem, thev lub mob lub ntsaj li tus neeg mloog Yes Xus lus tso siab rau Leej Ntuj Plig Ntshiab ? Peb yuav cuab ntsej mloog kom zoo Paj Lug cov lus no : “11 Yog Leej Ntsuj Plig tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag nyob hauv nej, tus tsa Leej Pleev hauv tsoom tub tuag yuav txuas siav rau nej lub cev tuag nthi vim nws tus Ntsuj Plig nyob hauv nej. 12 Li ntawd, cov kwv tij, peb tsis yog tshuav cev nqaij nqe es ciaj raws cev nqaij, 13 Yog tias nej ciaj raws cev nqaij, nej yuav tsum tuag ; hos tim Leej Ntsuj Plig ua nej lub cev tuag nthi, nej yuav ciaj sia. LM8,11-13 Leej twg tsis hloov siab ntsws dua tshiab, tsis yug ua tus neeg tshiab hauv Leej Ntuj Plig, tus ntawd yuav tsis ciaj tus neeg ntseeg Yes Xus. Tus tsis ciaj ua tus neeg ntseeg Yes Xus kuj tsis ciaj ua Tswv Ntuj me nyuam.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, Tswv Ntuj tus Ntsuj Plig muaj hwj huam tas nrho. Ua ntej Yes Xus ncaim lub ntiaj teb, Yes Xus tau qhia nws cov thwj tim kom tso siab rau Leej Ntsuj Plig Ntshiab. Peb yug los ua neeg hauv yab ceeb no, peb yeej paub qas ntsoov, peb yuav qaij yuav qaug, yuav ncaim lub ntiaj teb no ib yam li Yes Xus. Peb tsis txhob ntshai txoj kev mob kev nkeeg, kev ploj kev tuag. Peb yuav zoo siab hlo txais txoj kev ploj kev tuag nrog Yes Xus, vim Leej Ntuj Plig Ntshiab tus muaj hwj huam tsa tau Yes Xus sawv lis tsees ciaj sia kuj yuav pab peb, yuav tsa peb lub cev thiab ntsuj plig sawv lis tsees lawv Yes Xus qab ciaj qaum ntuj sia nyob mus ib txhis. Peb tso siab lug rau Leej Ntuj Plig Ntshiab mog, cov phooj ywg !

15.05.2013                           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: