Rau hnub chiv tim 26 lub 5 hlis 2013


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Lub lis piam tas los no, peb ua lub hmoov hwm Leej Ntuj Plig Ntshiab xaus lub caij nyoog Hla. Hnub no, yog hnub chiv 8 lub caij nyob nruab xyoo nco txog lub hmoov hwm Huab Tais Peb Leeg. Vim li ntawd, peb yuav nthuav ob peb los txog lub ntsiab lus kev hwm Huab Tais Peb Leeg raws peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia.

Peb txais kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb muaj kab muaj ke teev hawm Tswv Ntuj raws caij raws nyoog thawm niaj thawm xyoo. Koom Txoos Kav Tos Liv qhia peb teev hawm Tswv Ntuj muaj qib muaj quag, muaj txheej txheem. Hnub no, peb hwm Huab Tais Peb Leeg (La Trinité) raws li Koom Txoos Kav Tos Liv kev teev hawm. Kev hwm Huab Tais Peb Leeg tsis yog lam xav tswv yim ua, hos yeeb vim Koom Txoos mloog Tswv Ntuj lus, ua li Tswv Ntuj tshoj thiab qhia kom ua li muaj nyob hauv ntaub ntawv. Piv li cov lus hauv phau ntawv Paj Lug, peb hnov hnub no : “22 Huab Tais twb txhiv kuv ntev los ua ntej chiv nws tes dej num. 23 Kuv yog tus ib txhis txawm ua ntej chiv lub keeb xeeb daim av. 24 Twb txawm kuv thaum qab tiv txwv tsis tau yees, dej tsis tau txhawv. 25 Ua ntej hauv toj hauv pes sawv, twb yug kuv lawm. PL 8,22-25.” Cov ntsiab lus no qhia rau peb paub tias Leej Txiv thiab Leej Tub yeej ib txhis txawm thiab ib txhis raug, ua ntej tshwm lub ntuj thiab daim av. Kuj piv tau rau peb tib neeg, tos ho muaj yus, vim muaj yus niam yus txiv. Tos ho muaj lub ntuj thiab daim av, vim xub muaj Tswv Ntuj ua tus tsim, thiaj li muaj lub sim ceeb. Tiam sis, peb tib neeg tsis muaj tus paub Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus nqes saum ntuj los ciaj neeg, qhia Tswv Ntuj rau peb paub, kom peb teev hawm tus tseem Tswv Ntuj, tus tsim lub ntuj thiab daim av thiab tsim peb leej tib neeg.

Cov thwj tim yog peb cov poj yawm txwv koob. Lawv yog cov xub ntseeg Yes Xus cov lus qhia ua ntej dua tej. Peb txais kev ntseeg Yes Xus ntawm cov thwj tim los. Peb mloog lawv qhia Yes Xus rau peb paub. Muaj ntau zaus, cov thwj tim pom Yes Xus xub teev ntuj thov Leej Txiv ua ntej Yes Xus yuav ua tej yam hwj huam. Piv txwv thaum Yes Xus kom lawv qhib Las Ntxas Los daim txiag zeb kaw nws lub rooj ntxas : “41 Lawv muab daim zeb tshem, Yes Xus tsa zoj qhov muag thiab hais tias: “Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv.Z 11,41” Yes Xus yog tus qhia kom peb nrog Yes Xus hu Tswv Ntuj ua Txiv. Tsis tas li ntawd xwb, Yes Xus tseem tab meeg qhia rau tsoom neeg Yus Das tias Yes Xus tus kheej yog Tswv Ntuj Leej Tub. Leej Txiv yog tus xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb no : “36 Tus Leej Txiv txi ntshiab si thiab xa tuaj hauv ntiaj teb, nej li nej hais tias : koj thuam ntuj, vim kuv hais tias kuv yog Tswv Ntuj Leej Tub Z 10,36” Vim li ntawd, peb paub meej tias Tswv Ntuj muaj npe hu ua Leej Txiv thiab Leej Tub. Cov thwj tim tseem hnov Yes Xus qhia ntau zaus rau lawv txog Leej Ntuj Plig Ntshiab : “26 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab, tus tiv thaiv, tus Leej Txiv yuav xa ua kuv lub npe tuaj, tus ntawd yuav qhuab qhia puas tsav yam rau nej thiab yuav pab nej nco tas txhua yam kuv tau hais rau nej Z 14,26 Kev ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia, tsis yog ib qho yooj yim raws li peb tib neeg lub siab xav. Yuav kom peb paub Tswv Ntuj tseeb tiag, yuav tsum muaj tus qhia Tswv Ntuj rau peb. Yog peb cia li muab phau Ntawv Ntshiab los nthuav nyeem, peb cia li sawv ua ib tug coj raws li peb kev to taub Tswv Ntuj lus xwb, yuav tsis txaus. Peb yuav tsis txawj qhia kom tshab plaws Tswv Ntuj rau neeg paub. Peb yuav ua ib cov neeg ntseeg Yes Xus pes tog pes nta, yuam kev rhuav, luag hais tias ib npoj (sectes). Vim li ntawd, peb yuav mloog peb cov poj yawm txwv koob ua peb ntej hauv txoj kev ntseeg qhia Tswv Ntuj rau peb. Cov thwj tim yog cov qhia kev ntseeg Yes Xus rau peb. Kev ntseeg Yes Xus yog kev teev hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj raws li Yes Xus, tus nqes saum ntuj los qhia rau ntiaj teb neeg kom paub hu Tswv Ntuj ua : “Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

Vim li ntawd, ib tsoom phooj ywg, peb txoj kev hwm Huab Tais Peb Leeg lub ntsiab yog qhia kom peb pom Tswv Ntuj kev sib haum xeeb thiab sib hlub. Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab sib haum thiab sib hlub ua tib tug Tswv Ntuj. Peb leej tib neeg muaj txhaum teev hawm Huab Tais Peb Leeg tau txais txiaj ntsim nrog tau Tswv Ntuj ua Tswv Ntuj tub ki. Cov leej ntshiab yog cov poj niam thiab txiv neej nrog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tib lub siab. Vim Pob Zeb npuab Yes Xus, nrog Yes Xus ua tib lub siab, Yes Xus pub Pob Zeb ua tau tej yam hwj huam ib yam li Yes Xus tus kheej : “34 Pob Zeb hais rau nws : “Ais Nes As, Yes Xus Pleev kho koj ; sawv los kho koj lub txaj rau koj.” Nws cia li sawv tam sis ntawd. HL 9,34Cov neeg siab dawb siab ntshiab yog cov neeg sib haum xeeb thiab hlub li Huab Tais Peb Leeg. Thov kom peb txoj kev teev hawm Huab Tais Peb Leeg pub peb sib haum xeeb thiab sib hlub hauv peb lub cuab lub yig thiab nyob ntiaj teb no.

23.05.2013   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: