Rau hnub chiv tim 5 lub 5 hlis 2013


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv rau hauv lub caij nyoog Hla. Peb hnov Huab Tais Yes Xus hais txog nws pub nws kev thaj yeeb rau peb hauv tsab ntawv Moo Zoo hnub no. Peb yuav xub hais txog peb tej kev iab kev daw, kev txob kev txhawj, peb mam los nthuav ob peb los txog Huab Tais Yes Xus kev thaj yeeb muaj txiaj ntsim loj npaum li cas rau peb.

Yug los ua neeg, leej twg los twb puav leej raug kev iab kev daw, kev txob kev txhawj hauv ntiaj teb no. Vim peb muaj nqaij muaj txha, peb lub cev txawj tshaib txawj nqhis, yuav noj yuav hnav peb thiaj li yuav ciaj taus neeg. Peb tsis yog ntshaw qhov noj qhov haus xwb, peb tseem xav kom muaj tus hlub tus nyiam tus plhws yus. Peb tseem muaj siab muaj ntsws txawj dhuav yam phem yam qias, txawj ntxub, txawj lim hiam, txawj txob txawj ntshai kev txom nyem, kev ploj kev tuag…Vim li ntawd, yog peb lub cev noj qab pw sov, ua rau peb nyob kaj lug kaj nrig, nyob tus yees thaj yeeb qas ntxiag. Yog peb lub cev muaj mob dia hau ces ua rau peb txhawj xeeb, siab ntsws ua voj ua viag tsaus ntuj nti tsis thaj yeeb : “27 Kuv tso kev thaj yeeb rau nej, kuv kev thaj yeeb muab pub rau nej ; nws tsis zoo li lub sim ceeb pub, kuv li, kuv pub rau nej. Nej siab ntsws tsis txhob txhawj tsis txhob ntshai. Z 14,27” Tib neeg kev thaj yeeb txawv deb pauv tsis tau Huab Tais Yes Xus kev thaj yeeb.

Peb los ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj tsis yog ua si, tsis lam los dawb los dag. Peb los ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj tau txiaj ntsim tau koob tau hmoov. Leej twg lub cev lam los ntseeg, lub siab tsis npuab Tswv Ntuj, lub ncauj lam teev siab ntsws tsis pe hawm Tswv Ntuj, yeej tsis tau Huab Tais Yes Xus kev thaj yeeb : “7 Yes Xus hais rau cov thwj tim tias : “Peb rov mus Yus Dais teb.” 8 Cov thwj tim hais rau nws : “Las Npis, niaj hnub no cov Yus Das tseem nrhiav kev cuam zeb rau koj, koj tseem yuav rov mus ntxiv tod ? Z 11,7-8” Cov thwj tim twb pom ntsoov tshuav me me lawv puav Yes Xus tua, ua rau lawv ntshai tag, lawv tsis tau luag rov mus tshwm ntsej muag ntxiv. Cov thwj tim txawm pom Yes Xus muaj hwj huam loj kho tau neeg mob ruas, tsa tau neeg tuag sawv, los cov thwj tim yeej tseem tsis tau muaj Yes Xus kev thaj yeeb hauv lawv nruab siab. Lawv tseem zoo li tib neeg sawv daws tsuas paub tib neeg kev thaj yeeb, tsis tau paub Yes Xus kev thaj yeeb. Peb tib neeg kev thaj yeeb tsuas zoo rau qhov peb txhob ntsib teeb meem xwb. Hnub twg peb ntsib dheev tej yam teeb meem ces kev txob kev txhawj tawm plaws tuaj laum peb kev thaj yeeb ploj ntais yaj ntshis tag : “Yes Xus tuaj, sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws” 20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim tau pom Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho. 21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws ; xws  li Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus. Z 20,19-20” Cov thwj tim tau txais Huab Tais Yes Xus kev thaj yeeb tas, lawv tawm plaws lawv qhov chaw nkaum mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau cov txwj laus thiab cov Yus Das paub. Lawv tab meeg taug kev, tsis ntshai mus hauv tej tsev txoos mus piav txog Yes Xus rau lawv cov kwv tij Yus Das : “19 Pob Zeb thiab Zam nkawd teb rau lawv hais tias : “Saib puas ncaj rau Tswv Ntuj tseev kom peb mloog nej lus dua mloog Tswv Ntuj, nej mam txiav nej, 20 Hos rau peb kom txhob hais yam peb tau pom thiab tau hnov yuav tsis tau. HL 4,19-20” Peb pom tias Yes Xus kev thaj yeeb muaj hwj huam hloov tau tus neeg ntseeg thiab tso siab rau Yes Xus muaj lub peev xwm ua tau tej yam peb tib neeg ua tsis tau : hloov peb lub siab me kom loj tuaj, kho tau peb kev txhawj xeeb los nyob thaj yeeb, txhab peb lub suab ncauj suab lus thawb tau peb cov yeeb ncuab thaub qab qaij thiab qaug li cua ntsawj qoob loo qaug : “Hnub twg kuv hu koj, kuv cov yeeb ncuab thaub qab zom zaws tag. NPN 53,10” Peb pom Yes Xus kev thaj yeeb loj thiab muaj zog tshaj huab tshaj cua, tos pom, twb ua rau cov neeg tuaj ntes Yes Xus thaub qab ntog zom zaws pem teb : “4 Yes Xus…hais rau lawv : “Nej nrhiav leej twg ?” 5 Lawv teb rau nws : “Yes Xus Nas Xos Lais.” Nws hais rau lawv : “Kuv yog tus kuv yog.”…6 Thaum nws hais rau lawv : “Kuv yog tus kuv yog” Lawv thaub qab vau hlo tas pem teb. Z 18,4-6” Peb ntseeg tias leej twg tau Yes Xus kev thaj yeeb, tus ntawd muaj Yes Xus koob hmoov. Muaj tseeb tiag raws li leej ntshiab Jeanne d’Arc lub neej. Jeanne d’Arc yog ib tug me ntxhais yug nyob Domrémy Faib Kis qaum teb sab hnub tuaj xyoo 1412. Thaum nws hnub nyoog 13 xyoos, nws pib hnov tej suab sab saum qaum ntuj tuaj txhib nws. Thaum nws muaj 16 xyoo, lub suab tau kom nws mus pab Charles 7 sawv ua vaj ntxwv kav Fab Kis teb ntiab cov neeg As Kiv tawm Fab Kis teb chaws. Thaum tiam 15 ntawd, haiv neeg As Kiv tuaj kav Fab Kis teb. Lub suab tau txhib kom Jeanne sawv kev mus cuag vaj ntxwv. Thaum Jeanne d’Arc nrog ib pab tub rog mus ntsib vaj ntxwv, vaj ntxwv twb muaj cov tub rog npaj tos kev ntes Jeanne d’Arc thiab pab tub rog ua nws luag no : “Thaum lawv xav zoj sawv tsees mus txhom, lawv zog cia li ntaug luas tas, zoo li nyias nplaum ntawm nyias lub chaw nti tsis taus lawm, Jeanne d’Arc thiab nws pab neeg tuaj dhau plaws tsis nco txhawj. Mais, au moment où ils pensaient la prendre, ils n’avaient pu se mouvoir de place, et tandis qu’ils demeuraient comme cloués, Jeanne s’éloigna avec ses compagnons sans empêchement. 11éme séance déposition de frère Séguin, frère prêcheur, Procès de Jeanne d’Arc Trad. R. P. Dom H. LECLERCQ  1906   Abbaye Saint Benoît.” Jeanne d’Arc muaj Yes Xus kev thaj yeeb nrog nraim nws, txawm nws yog ib tug nkauj xwb nruab nrab ib pab tub rog los lawv tsis muaj cuab kav siab phem tau rau nws ; txawm vaj ntxwv cov tub rog npaj tos kev sawv mus ntes, mus txhom los lawv zog ntaug tas nti tsis taus ntawm lawv lub chaw.

Ib tsoom phooj ywg, yog Yes Xus kev thaj yeeb tsis nrog cov thwj tim nyob, lawv yuav tsis muaj lub siab loj mus tshaj tau Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo thoob plaub ceg kaum ntuj ; yog Yes Xus kev thaj yeeb tsis txhawb Jeanne d’Arc ces Jeanne d’Arc yuav lawv tsis tau cov tub rog As Kiv tawm Fab Kis teb. Peb thiab, peb twb los ntseeg thiab los teev Yes Xus, peb yuav kub siab thov peb tus Huab Tais Yes Xus tso nws kev thaj yeeb tuaj rau peb lawv peb tej kev txhawj xeeb, tej lus chawj lus chim, tej lus xaiv lus ncua pov tseg.


02.05.2013   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: