COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 02/06/2013 
( Chiv 9, Hwm Huab Tais Lub Cev thiab Cov Ntshav, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 14,18-20
18 Xas Les tus vaj ntxwv Mas Kis Txhes Des muab mov thiab cawv tuaj, nws ua leej choj rau tus Tswv Ntuj siab tshaj.
19 Nws foom koob hmoov rau Has Nplas hais tias : “Has Nplas tus tau koob hmoov yeeb vim tus Tswv Ntuj siab tshaj tus tsim lub ntuj thiab daim av ;
 20 Thiab tus Tswv Ntuj siab tshaj muaj koob hmoov, tus muab koj cov yeeb ncuab rau koj txhais tes.” Has Nplas muab tag ib feem kaum rau nws.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 11, 23-26
23 Yam kuv khaws tau ntawm Huab Tais, kuv muab rau nej, hmo nws raug ntes, Huab Tais Yes Xus tuav lub ncuav mov,
24 Nws ua ntuj tsaug tas, muab ntais nws hais tias : nov yog kuv lub cev lub pub nej, nej ua li ntawd kev nco kuv txiaj ntsim,
25 Lub ntim kuj tib yam, thaum noj hmo tas, nws hais tias : lub ntim no yog cog lus tshiab hauv kuv ntshav, nej ua li ntawd thaum twg, nej haus nco kuv txiaj ntsim,
26 Thaum twg nej noj lub ncuav mov no thiab haus lub ntim no, nej tshaj Huab Tais kev tuag mus txog thaum nws tuaj,
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 9, 11b-17
11 Npoj neeg paub li ntawd, lawv caum nws qab mus, nws txais lawv, nws tham Tswv Ntuj txoj kev ua vaj rau lawv thiab cov muaj chaw vam khom, nws kho lawv zoo hlo.
12 Lub hnub qaij nroos, pab Kaum Ob txav los ze hais rau nws tias : “Xa npoj neeg mus kom xwv lawv mus hauv cov zos thiab tej chaw nyob ib cheeb tsam lawv thiaj nrhiav tau chaw so thiab nrhiav tau noj vim ntawm no, peb nyob ib lub chaw ua twj cuab.”
13 Nws hais rau lawv tias : “Nej tus kheej cia li muab mov rau lawv noj !” Cov no hais tias : “Peb mov tsuas tsib lub thiab ob tug ntses xwb, ntshai peb ho mus muas peb txhiam xws rau tas tsoom neeg no noj.”
14 Cov txiv neej twb muaj kwv yees tsib txhiab leej. Nws thiaj hais rau nws cov thwj tim tias : “Nej kom lawv faib ua tej pawv tsib caug leej ua ke.”
15 Lawv faib li ntawd tag sawv daws.
16 Nthos tsib lub mov thiab ob tug ntses, tsa muag ntsia saum ntuj, nws foom hmoov rau thiab muab ntais, nws muab rau cov thwj tim cev rau npoj neeg.
17 Lawv tau noj thiab tag sawv daws puav leej tsau npo, cov seem tej yav muab khaws puv kaum ob tawb.0 commentaires: