COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 09/06/2013 
( Chiv 10, Nruab Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : 1 Vaj Ntxwv 17, 17-24
17 Thaum dhau tas tej yam no, ib tug poj niam yog ib leej niam tsev tus tub mob hnyav ua rau nws siav tu nrho ;
18 Tus poj niam hais rau Es Lis Yas Hu : “Tim dab tsi ntawm koj thiab kuv Tswv Ntuj tus neeg ? Puas yog koj tuaj ntawm kuv qhia kuv tej txhaum thiab ua rau kuv leej tub tuag ?”
19 Nws hais rau tus poj niam : “Muab koj leej tub rau kuv” Nws thiaj puag hauv nws xub ntiag nqa hlo dua saum chav siab uas nws nyob thiab muab xyab saum nws lub txaj,
20 Thiab nws hu Huab Tais, nws hais tais : “Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj, puas yog koj ua phem rau tus poj ntsuam kuv tuaj nrog nyob no kom nws tus tub tuag ?”
21 Nws txawm xyab zoj peb zaug saum tus me nyuam thiab hu Huab Tais tias : “Huab Tais kuv tus Tswv Ntuj, thov kom tus me nyuam no txoj sia ntsawv tuaj hauv nws”
22 Huab Tais mloog Es Lis Yas Hu lub suab, tus me nyuam txoj sia ntsawv loo tuaj hauv nws thiab ciaj sia ;
23 Es Lis Yas Hu coj tus me nyuam nqes saum chav siab los hauv tsev thiab nws muab cev rau nws niam thiab Es Lis Yas Hu hais tias : “Ntsia mas, koj leej tub ciaj sia”
24 Tus poj niam hais rau Es Lis Yas Hu : “Ziag no kuv paub ntsoov, koj yog Tswv Ntuj tus neeg thiab Huab Tais lo lus nrog koj lub ncauj tiag li”
  • Zaj nyeem 2 : Nkas Las Tais 1,11-19
11 Kwv tij, kuv xav kom nej paub lub moo zoo, lub uas kuv tshaj rau nej, nws tsis mus li tib neeg seem,
12 Thiab tsis yog kuv txais ntawm neeg los tus tib neeg twg qhia kuv, hos Yes Xus Pleev qhia tshwm plaws ;
13 Nej twb nyuam qhuav hnov kuv cwj pwm hauv kev cai Yus Das, kuv tau hiam txaus Tswv Ntuj lub koom txoos thiab muab nws lem,
14 Kuv yog tus coj zoo tshaj coob leej cov nrog kuv ib phaum hauv kuv haiv neeg hauv Yus Das kev cai, tus kub siab dua tej rau kuv cov yawg tej kab ke,
15 Luag twb pom zoo xaiv kuv puag hauv kuv niam plab tseg vim nws txiaj ntsim txheev cia,
16 Ua kom nws Leej Tub tshwm plaws hauv kuv xwv kuv txawj tshaj nws rau tej pej kum neeg ; tam sid, kuv tsis tos nug tus nqaij los roj ntsha twg,
17 Twb tsis nce mus Yes Los Xos Lws Mas cuag cov xa moo ua kuv ntej, kuv cia sawv kev tsees mus rau As Las Npias thiab rov qab los rau Das Mas Kos,
18 Twb peb xyoos tom qab, kuv mam nce mus Yes Los Xos Lws Mas mus fim Kes Fas, kuv nrog nws nyob kaum tsib hnub,
19 Kuv tsis ntsib lwm cov xa moo tsuas kawg Huab Tais tus kwv tij Yas Kos Npos.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 7, 11-17
11 Dhau qhov ntawd, muaj ib zaug, nws mus hauv ib lub nroog hu ua Nais nws cov thwj tim thiab ib npoj neeg coob nrog nws taug kev.
12 Thaum nws mus txog ze ntawm lub rooj loog, lawv tseem kwv tus poj ntsuam tus tub kheej tuag mus log, npoj neeg hauv nroog tseem nrog nraim.
13 Pom dheev nws, ua Huab Tais siab mob tsheej zag rau thiab hais rau nws : “Txhob quaj mog.”
14 Nws txawm txav zoj mus kov lub hleb, cov kwv tuag txawm theem zoj, nws hais tias : “Tub hluas, kuv hais rau koj, tsim dheev los.”
15 Tus tuag txawm zaum ntua nws cia li hais lus, Yes Xus muab nws rov rau nws niam.
16 Tas sawv daws ntshai rwg thiab qhuas Tswv Ntuj hais tias : “Ib tug saub loj sawv tuaj hauv peb, Tswv Ntuj tuaj xyuas nws haiv neeg.”
17 Lo lus no ri thoob tas Yus Dais teb thiab tas ib cheeb tsam txog ntawm nws.0 commentaires: