COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 30/06/2013 
( Chiv 13, Nruab Xyoo C )

(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : 1 Vaj Ntxwv 19, 16b.19-21
16 “Koj pleev Yes Hus, Nis Sis leej tub ua vaj ntxwv kav His Xas Lais thiab koj pleev Es Lis Xais, Sa Fas As Ves Maw Ho La ua yaj saub los hloov koj”
19 Nws mus ntsib Es Lis Xais, yog Sas Fas tub, tseem tab tom laij teb. Nws muaj kaum ob plag teb laij, nws tseem tob tom laij plas kaum ob. Es Lias hla mus ze ntawm nws thiab hle nws lub tsho loj pov rhees rau nws.
20 Es Lis Xais tso plhuav nws cov nyuj tseg, khiav lawv Es Lias qab thiab hais tias : “Cia kuv mus hais qhia kuv niam thiab kuv txiv tso, kuv mam caum koj mus.” Es Lias teb tias : “Mus, rov qab mus. Kuv tsis tau ua dab tsi rau koj ?”  
21 Es Lis Xais rov los, nws muab nkawm nyuj tua, muab rab khais ntoo rauv los txhiab cov nqaij muab faib rau nws cov neeg noj. Nws sawv mus caum Es Lias qab ua nws tus tub txib.
  • Zaj nyeem 2 : Nkas Las Tais 5, 1.13-18
1 Leej Pleev tso peb dim los nyob twj lij, nej yuav tuav kom zoo txhob cia kev quab yuam nej rov ciaj qhev,
13 Kwv tij, luag twb tso nej dim los nyob twj lij, tsis yog kom twj lij rau lub cev nqaij hos kom nej yuav tsum ib leeg hlub ib leeg,
14 Vim txoj cai tag nrho tsheej xeeb hauv lub ntsiab lus no : “Koj yuav hlub tus nyob ze koj li koj tus kheej,
15 Tiam sis, yog nej ib leeg tom ib leeg thiab nej rov sib ntxo, nej yuav tsum ceev faj nej ib leeg yuav ua rau ib leeg kom nej puas tsuaj,
16 Kuv hais rau nej, yog nej taug Leej Ntuj Plig qab, nej yuav tsis qaug rau cev nqaij kev ntshaw ntxiv.
17 Yam lub cev nqaij ntshaw tsis raws li ntsuj plig thiab ntsuj plig tsis raws li cev nqaij, nkawd thiaj sib nyom, vim li, nej thiaj ua tsis tau raws li nej siab xav.
18 Yog nej yoog Leej Ntuj Plig, nej yuav tsis raug txoj cai khoo nej.
  • Lus Kas 9, 51-62
51 Thaum puv lub caij nyoog nws yuav ncaim los txog, Yes Xus ua ntsej muag tawv qhawv mus pem Yes Lus Xas Les.
52 Nws xa ib co tshaj xo sawv nws pliaj plhu, lawv sawv kev mus, lawv nkag hauv ib lub zos Xas Mas Lias mus npaj chaw tos nws.
53 Tab sis lawv ntawd tsis txais nws vim nws tig ntsej mus Yes Lus Xas Les.
54 Pom li ntawd, cov thwj tim Yas Kos thiab Zam nkawd hais tias : “Huab Tais, koj puas kam peb hu hluav taws nqes saum ntuj los muab cov ntawd hlawv?”
55 Nws tig ntiag los cem lawv ceev nrooj,
56 Thiab lawv taug kev mus dua lwm lub zos.
57 Lawv tseem tab tom taug kev, muaj ib tug los hais rau nws : “Koj mus txog twg kuv yuav raws koj mus tib si.”
58 Yes Xus teb rau tus ntawd : “Tej plis muaj qhov av, tej noog ya saum ntuj muaj zes, tab sis Neeg Leej Tub tsis muaj lub chaw tso taub hau.”
59 Nws tseem hais rau lwm tus neeg tias : “Koj raws kuv mus.” Tus ntawd hais tias : “Tso lus rau kuv xub mus faus kuv txiv tso.”
60 Nws teb rau tus ntawd : “Cia cov tuag mam faus lawv tej tuag, ntawm koj, cia li mus tshaj Tswv Ntuj qaum ntuj.”
61 Tseem muaj lwm tus hais ntxiv : “Huab Tais, kuv raws koj nkaus, tab sis tso lus rau kuv xub mus tu moo rau kuv tsev neeg tso.”
62 Yes Xus hais rau nws : “Leej twg cev tes rau rab khais, tseem tig ntsia rov tom qub qab tsis phim rau Tswv Ntuj qaum ntuj.”0 commentaires: