Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no, yog lis piam hnub chiv 11 lub caij nruab xyoo 3, niaj lub lis piam peb tuaj txoos ua npoj teev hawm Tswv Ntuj, vim peb xav ua neeg mloog lus txawj ua ntxim Tswv Ntuj siab. Thov kom Huab Tais Yes Xus cov lus hais rau peb hnub no, tho txoj kev zoo nyiam rau peb txhua leej taug.

Txoj kev zoo nyiam raws li Yes Xus qhia, txawv peb neeg ntiaj teb lub siab thiab zaj tswv yim xav. Txawm tias peb leej tib neeg ua dab tsi, yog peb ua li peb lub siab nyiam thiab peb zaj tswv yim xav xwb, peb yuav ua tsis tau zoo nkauj thiab zoo nyiam kom kawg. Txawm peb twb tsis ua txhaum leej twg, tsis ua siab leej twg, los peb yeej ua neeg zoo tsis txaus, yeej zoo tsis tag, vim tseem tshuav chaw ua kom zoo tshaj. Huab Tais Yes Xus cov lus xwb thiaj yuav qhia peb kom txawj ua tau zoo nyiam tshaj. Vim li ntawd, Lus Kas, tus sau Yes Xus cov lus hauv tsab ntawv Moo Zoo hnub no, qhia kom peb pom tshuav deb npaum li cas peb thiaj yuav ua tau neeg zoo nyiam ntxim Tswv Ntuj siab.

Hnub no, Yes Xus muab ob tug neeg lub neej los qhia peb. Tus Fas Lis Xais yog neeg muaj koob nto npe, ua neeg zej zog txwj laug, ua luag tus thawj coj, ua xib hwb qhia txuj ci. Nws saib nws tus kheej muaj nqes, vim lub teb lub chaw saib taus nws, vam khom nws, thov nws kev pab. Tus Fas Lis Xais txawm saib nws tus kheej yog neeg tseem ceeb : “36 Ib tug ntawm cov Fas Lis Xais caw Yes Xus mus nrog nws noj mov LK 7,36.” Tus poj niam ces lam yug txhaum los ua neeg xwb, twb tsis paub hais lus, hais tsis tau ib zag tseem ntsiab, lam tsa ncauj hais lo yaj lo yeeb, luag mloog tas los xyov luag twb tsis to taub nws hais dab tsi. Nws tseem ua neej nyob tsis muaj cuab muaj yig, lam nyob hnub xam hnub, ceeb laj ua neej ib hnub txog tsaus ntuj, raug luag ntxub, raug luag hnyos. Tus poj niam no lub neej yuav txom nyem tag npaum li, tuag los tuag tsis taus, lam ciaj sia nyiaj tshaib yoo nqhis, raug luag ntxias, raug luag xyav ua kua puv toj puv pes ua neeg plhom neeg plees, luag twb saib tsis taus hlo : “37 Muaj ib tug poj niam nyob hauv lub nroog ntawd, yog neeg txhaum LK 7,37.” Peb pom tus Fas Lis Xais thiab tus poj niam nkawd lub neej tug txawv tug. Ib tug yog neeg nplua nuj, neeg muaj meej mom, neej txawj ntse, luag tej qhuas thiab hwm. Lwm tus yog neeg pluag, me nyuam neeg pej xeem dog dig, pab tsis tau leej twg, tseem nkim luag lub caij nyoog thov khawv luag tej zog noj dawb, ua rau luag tej txaj muag.

Peb yuav tsum ceev faj, txoj kev ntshaw ua npau suav toog txog lub koob meej, qaug siab lias rau tej nyiaj txiag thiab ua tus neeg loj neeg khav theeb, tej ntawd, pab tsis tau peb ua nyog neeg ntseeg Yes Xus. Peb tsis txhob tsuj tus neeg ruam, tsis txhob ntshai tus neeg tshaib thiab nqhis, tsis txhob dhuav tus neeg pluag neeg txom nyem. Yes Xus zaj lus qhia rau peb hnub no lub ntsiab, tsis yog yog qhia tus neeg nplua nuj kom hlub tus pluag xwb. Tib neeg yeej paub, tus muaj yuav tsum cev tes pab tus pluag. Kuj tsis yog Yes Xus tsa ncauj thuam cov neeg txawj ntse thiab neeg nplua nuj. Yes Xus kuj tsis yog qhuas kom peb ua neeg tub nkeeg, ua neeg pluag nyob dawb thov khawv noj. Yes Xus qhia tias tus Fas Lis Xais thiab tus poj niam puav leej yog neeg luab nuj luab nqe, tshuav nuj tshuav nqe. Nkawd tshuav nuj nqes ntau heev them tsis taus rov rau tus tswv, txhais tias : peb txhua leej tshuav Tswv Ntuj nqe. Peb zoo li nkawd, peb yuav pauj tsis tau Tswv Ntuj kev hlub peb rau Tswv Ntuj. Peb zoo li tus Fas Lis Xais muab tsis tag peb lub siab los tiam Yes Xus. Peb ua ib sim neej haus tag pes tsawg ntu dej, rauv tag pes tsawg ntsum taws tsis txawj ua tsaug dej tsaug taws nco Tswv Ntuj txiaj ntsim. Tiam sis, peb tib neeg puav leej txhaum tag nrho li tus poj niam, kawg Tswv Ntuj thiaj ntshiab huv. Tus neeg kub siab teev hawm Tswv Ntuj muab tag nws lub siab los txi Tswv Ntuj, zoo tam zoj tus poj niam ua tau tej yam luag ntsia txawv txawv, nws tu siab rau nws tej txhaum quaj kua muag ntxaum Yes Xus ko taw. Yog tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tseem txaj muag rau Tswv Ntuj, ces peb zoo li tus Fas Lis Xais, peb tiam tsis tau Yes Xus kom tag siab li tus poj niam tsis khuv xim hwj tshuaj tsw qab muab los pleev Yes Xus ko taw : “Nws li, nws kua muag ntxaum kuv ko taw thiab muab nws plaub hau los so. 45 Koj tsis nwj kuv, nws li, txij thaum kuv chaws los hauv no, nws nwj kuv ko taw tsis tseg. 46 Koj tsis tau pleev roj rau kuv taub hau, nws li, nws muab tshuaj tsw qab pleev kuv ko taw. 47 Yog vim qhov kuv hais rau koj no : nws txawm txhaum ntau puav leej thim tag rau vim nws muaj kev hlub loj ; tus luag thim tsawg rau, nws kev hlub yeej tsawg LK 7,44-47.” Huab Tais Yes Xus pom tus poj niam tsis txaj muag, nws hlub Yes Xus tag siab nrho ; hos tus Fas Lis Xais lam hu Yes Xus tuaj noj mov kom tag kev cai.

Yog peb tsis ntseeg Yes Xus zaj lus qhia hnub no, ces zoo li peb lam ua ib co neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj yuav lub npe qhuav. Peb luj ncauj tuaj pos rhib, ua neeg hais tej lo lus loj loj tsis ntshai tub qaug leej twg. Luag pom yus lub siab nkhaus thiab lim hiam tag, yus twb pauv tsis ntxiv tus neeg phem neeg dog dig. Yog peb zoo li ntawd, ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tiam sis, yog Yes Xus zaj lus qhia no ntoj deeg daws thoob plaws peb tej ntshuas siab, tshab plaws peb tus ntsuj duab ntsuj plig, ces peb yuav muaj Yes Xus kev thaj yeeb. Txoj kev mob kev nkeeg, kev txom nyem, kev ploj tuag los txog hnub twg los peb yuav tsis nco txhawj, tsis nco ntshai. Thov kom Huab Tais Yes Xus cov lus no pub kev kaj lug kaj nrig yuj xeeb lias nyab yees peb tej siab ntsws.

14.06.2013       Cwj Vuam Chiv  


0 commentaires: