Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

 Peb nyob hauv hnub chiv 12 nruab xyoo 3, yog ib hnub muaj nuj nqes heev rau peb tus neeg teev hawm Yes Xus. Peb txoj kev teev hawm Yes Xus yog ib txoj hau kev muaj txiaj ntsim tshaj plaws lwm txoj tag nrho. Peb thiaj muab lub sij hawm no los tham txog Yes Xus yog peb tus Huab Tais, txhawb peb txoj kev ua neeg ntseeg Yes Xus kom muaj zog tsis thim rov qab tau.

Peb yuav tsum pom thiab yuav tsum paub cais kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Yes Xus, txawv ntau Hmoob kev ntseeg thiab teev dab qhuas. Kev teev dab qhuas, yog teev dab niam dab txiv, teev dab caj dab ces raws li poj yawm txwv txoob coj thiab qhia kom ua. Hmoob ntseeg tias dab niam dab txiv muaj koob hmoov thiab muaj hwj huam pov hwm Hmoob. Hu ua tus Hmoob, thaum muaj ib yam xwv txheej, nws kawg hu niam hu txiv pab : “Niam aw ! Pab o ! Txiv aw ! Pab o !” Luag lwm haiv neeg, yam li tej Fab Kis : “Au secours !” Luag vam saib puas muaj tus tib neeg twg pab cawm luag. Yus thiab luag sib txawv, vim los ntawm txoj kev ntseeg los. Yus Hmoob teev dab, ua rau Hmoob ntseeg dab. Hmoob thiaj hais kam tias : “Ciaj ua neej nyob, tuag mus ua dab.” Piv li ntuj teb tag hmo, xyov tus tsiaj twg hla zos ua rau dev tom tsij qees qab zej dhau hauv zos. Hmoob lub ncauj tsis hais los lub siab yeej xav twj ywm tias yog muaj dab.

Peb yuav tsum paub tim li cas Hmoob thiaj teev dab qhuas ? Hmoob teev dab tsis yog tim nyiam dab, hos tim Hmoob ntshai dab looj koov, Hmoob thiaj teev dab, nplij ua zaj ua ntxeev ntxias kom tau dab. Neej thiab dab ciaj caub, ua yeeb ncuab nyob tsis taus ua ke. Neej yuav tsum teev, yuav tsum tiam dab noj dab haus kom dab txhob tshaib, ua dab qhev tas zog. Thaum muaj tuag, Hmoob thiaj muaj tua tsiaj txhu los txi los ntawg ua se plig npua plig nyuj rau tus tuag cab, tsis txhob los thab neej ; muab xyab ntaw los hlawv ua nyiaj ua kub rau tej tuag tau mus muas noj muas haus tsis txhob tshaib, txhob los txob neej. Tej kab mob kev nkeeg, tej xwv txheej yog tim dab looj koov rau neej, Hmoob ntseeg li ntawd. Yog tim yus tsis teev tsis tiam tej laus ntsuj duab ntsuj plig, cia luag tshaib thiab nqhis ces luag los txob, looj koov rau yus kom yus tsis nyab xeeb. Vim li ntawd, peb tsis xav kom muaj kev txob txhawj, peb thiaj nrhiav neeg pab peb nrauj dab pov tseg, los ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj.

Peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj txawv ntau kev cai teev dab qhuas. Yav thaum peb teev dab, peb ua neeg ntxias thiab dag yeej dab. Ziag no, peb los teev hawm Tswv Ntuj, peb yuav qhib plho peb lub siab los npuab Tswv Ntuj, tso siab lug rau Tswv Ntuj ruaj nreb khov kho, tsis ntxeev, tsis thim lus, ua neeg ncaj ncees tso siab tuag nthi rau Tswv Ntuj. Tus yuav pab yuav cawm tau peb, yog Yes Xus. Peb ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Yes Xus yog tus Huab Tais muaj hwj huam. Peb los teev hawm Yes Xus, peb yuav muaj Yes Xus lub hwj huam roos peb thiab pov hwm peb. Tiam sis, kom peb txhob to taub yuam kev tias peb los teev hawm Yes Xus kom peb muaj Yes Xus hwj huam tiv thaiv kab mob kev keeg, kev txob kev txhawj, kev ploj tuag, tsis yog li ntawd : “Npoj neeg hais tias kuv yog leej twg ?” 19 Lawv ib txhia hais tias : “Yog Zam Ntxuav Plig, lwm cov tias yog Es Lias, tej txhia tias yog ib tug yaj saub thaum ub sawv rov los LK 9,18-19.Yog peb muab kev ntshai tuag los pauv kev teev hawm Yes Xus, ces peb yuav tsis ciaj neeg ntseeg Yes Xus. Peb yuav zoo li tej txhia neeg thim kev ntseeg Yes Xus rov mus zwm dab qhuas, nyiag kev rov mus ua neeb ua yaig, rov mus ua dab qhev los dab haj yam tsis muaj hwj huam pab lawv dim kev txob kev txhawj li.

Zaj ntawv Moo Zoo hnub no qhia peb tus neeg ntseeg kom paub Yes Xus kom tshab tshab. Kev paub Yes Xus tsam peev rau peb tog, nta tau peb taw, cuab tau peb zog ua rau dab txhawj thiab ntshai peb. Txoj kev teev hawm Yes Xus, yog kev nco Yes Xus txiaj ntsim tuag thiab pub qaum ntuj txoj sia rau peb : “Pob Zeb teb hais tias : “Koj yog Tswv Ntuj Leej Pleev.” 21 Nws txwv nkaus lawv tseev kom txhob qhia qhov ntawd rau leej twg hlo 22 Hais tias : “Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj, raug cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm muab txhem pov tseg, tua tuag nthi, tiam sis hnub peb yuav tsim dheev los LK 9,20-22.Yog peb tsis teev ntuj thiab, peb yuav muab tau dab tsi pauj Tswv Ntuj koob hmoov hlub peb ? Peb tej suab nkauj suab seev, lub caij nyoog peb muab los teev hawm Yes Xus thiab peb kev thim xav ua neeg mloog Yes Xus lus, tej ntawd pub peb ua tau lub siab loj siab tawv hla txhua yam kev iab kev daw. Peb tej kev txom nyem txawm loj npaum twg twb tsis cuag Yes Xus Tswv Ntuj Leej Pleev raug txom nyem hnyav tshaj peb. Txawm muaj neeg ntxub, muaj neeg lim hiam saib tsis taus peb los twb tsis cuag Yes Xus raug cov txwj laus ntxub thiab hiam, muab Yes Xus tua tuag nthi : “Leej twg ntshaw lawv kuv qab tuaj, nws txhob paub nws kheej thiab yuav niaj hnub pus nws tus ntoo cuam caum kuv, 24 Vim tus xav cawm nws ntsuj plig yuav ua nws plam plhuav ; tus ua poob nws ntsuj plig tim kuv, tus ntawd cawm tau nkaus nws LK 9,23-24.” Peb tsis txhob poob siab, yog peb lub siab npuab Yes Xus tuag nthi, txawm peb lub cev qaij qaug los txog, tsis muaj tug hlub, tsis muaj tug tshua los peb muaj feem nrog Yes Xus ciaj sia nyob ib txhis saum qaum ntuj. Tus tsis quam ntsej Tswv Ntuj tuag nthi, txawm neeg yuav tuaj nto nti ntsawm nkaus nta nws lub ntees los tej zaum nws twb yuav mus poob qho ciaj dab ciaj tso.

Peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yog kev nco Tswv Ntuj txiaj ntsim hlub neeg li Yes Xus cov lus qhia. Yog peb ua tau li ntawd, txawm peb tuag los Tswv Ntuj tsis pub peb tuag, txawm peb ploj los peb muaj feem nrog Yes Xus ciaj qaum ntuj sia nyob ib txhis.  

20.06.2013   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: