Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

Lub lis piam no yog hnub chiv 9 nruab xyoo 3, tsoom ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv ua hmoov hwm Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav. Vim li cas, peb thiaj ntseeg thiab hwm Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav ?

Tus noj Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav coj tau nws ua leej tib neeg taug Huab Tais Yes Xus tus roj tus hneev thiab ua tau nws ntsib dheev peb tus Huab Tais Yes Xus. Peb yuav ntsib dheev Yes Xus Pleev nrog peb nyob hauv peb lub siab lub ntsws, hauv peb lub cuab lub yig, hauv tsoom neeg ntseeg, hauv lub Koom Txoos teev hawm Yes Xus thiab nrog leej tib neeg nyob thoob ntiaj teb. Peb txais txoj kev ntseeg Yes Xus ntawm yus niam yus txiv, yus tej pog yawg, tej txiv plig ib txheej qhia dhau txheej, mus txog cov thwj tim uas yog cov tim khawv tau pom xyeem, tau nrog Yes Xus nyob ua ke, noj ua ke. Peb cuab ntsej mloog Yes Xus tus thwj tim Paj Lug cov lus hauv nws tsab ntawv Kos Lis Nthos : “23 Yam kuv khaws tau ntawm Huab Tais, kuv muab rau nej, hmo nws raug ntes, Huab Tais Yes Xus tuav lub ncuav mov, 24 Nws ua ntuj tsaug tas, muab ntais nws hais tias : nov yog kuv lub cev pub rau nej, nej ua li ntawd kev nco kuv txiaj ntsim, 25 Lub ntim kuj tib yam, thaum noj hmo tas, nws hais tias : lub ntim no yog cog lus tshiab hauv kuv ntshav, nej ua li ntawd thaum twg, nej haus nco kuv txiaj ntsim 1KLN 11,23-25” Peb twb pom cov neeg ntseeg tsis ti txha, muaj coob muaj ntau tsis paub qab hau txog Yes Xus lub cev thiab cov ntshav. Tos peb ib txhia neeg ntseeg Yes Xus tsis kub siab teev ntuj, vim peb twb tsis pom Yes Xus lub cev muaj txiaj ntsim, twb tsis pom Yes Xus cov ntshav muaj nuj nqes daws peb kev nqhis. Txawm peb nyob tsheej qas hli, qas xyoo tsis teev ntuj los peb twb tsis ntshai tub qaug Tswv Ntuj. Tus neeg twg yim nkees teev ntuj cav tseem yim zoo nws siab. Yus yog tus pluag txiaj ntsim los tseem tsis txaus, yus cav tseem yig tsis noj Yes Xus lub cev kom yim huab pluag txiaj ntsim ntxiv ; phim peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav zoo siab hlo, vim kev teev Tswv Ntuj yog koob hmoov, tsis kav coob tus neeg ntseeg tseem ua txuj yig, tsis kam haus Yes Xus cov ntshav ua tshuaj cawm lawv txoj sia, daws lawv kev mob kev ntsaj, kev txom nyem. Puas yog tim yus tsis sawm zoo, nej xav li cas ? Yog tias peb muaj chaw vam khom ib tug nom, peb twb taug kev ntsoov mus thov nom pab peb ; yog tias peb tau kev tws, peb twb yuav tsum nrhiav kev mus thawj ib tug vaj ntxwv pab peb. Huab Tais Tswv Ntuj tseem loj tshaj npaum li cas tej nom tswv, muaj hwj huam tshaj ntiaj teb tej vaj ntxwv, tsim nyog peb yuav lauj zias lub caij nyoog mus teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj txhua lub sij hawm. Peb lub ncauj lam lees teev Tswv Ntuj, peb twb tsis ua li peb tau cog lus. Peb pom tus neeg ua li nws hais thiab kub siab lug hwm Huab Tais Tais Tswv Ntuj yog peb cov yawg koob. Vim li ntawd, peb yuav mloog lawv lus qhia.

Peb tus yawg koob Has Nplas, yog tus qhia kev ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj rau peb taug, peb yuav tig xub ntiag thiab siab ntsws mus yoog nws, tsis txhob tig nrob qaum thiab ntsaws qhov ntsej rau nws tej lus qhia. Has Nplas kev tso siab tuag nthi rau Tswv Ntuj pab tau nws ntaus rog yeej nws plaub tug vaj ntxwv yeeb ncuab Xaws Dos thiab tseem tau lawv tej cuab tam los ua nws cuab tam. Yog ib co lus qhia kom peb muaj zog tso siab tuag nthi rau Tswv Ntuj cuag li yawg koob Has Nplas. Zim txwv no muaj ntau hom vaj ntxwv yeeb ncuab hauv nyias lub neej : vaj ntxwv txhawj xeeb laum peb lub neej, vaj ntxwv kab mob kev nkeeg hauv nyias nrog cev, vaj ntxwv nyiaj thiab kub deev yus siab, vaj ntxwv ua plees ua yis…Peb yuav tiv cov vaj ntxwv yeeb ncuab no nrog tej koob hmoov thiaj yeej. Yam li peb yuav tau qee peb teej peb tug los txi Huab Tais Tswv Ntuj, piv li Has Nplas muab ib feem kaum ntawm nws teej tug los txi rau Huab Tais Tswv Ntuj pauj txiaj ntsim. Xyov peb puas txawj nco Tswv Ntuj koob hmoov li Has Nplas nco Tswv Ntuj koob hmoov ; xyov peb puas pauj tau Tswv Ntuj tej txiaj ntsim hlub peb. Vim li ntawd, peb thiaj li yuav tsum tig mus ntsia tus tuaj cawm tag lub qab ntuj neeg thiab hlub peb tuag nthi rau peb.

Tus noj Yes Xus Pleev lub cev thiab haus nws cov ntshav, zoo siab nrog Yes Xus Pleev koom tib lub cev thiab tib cov ntshav. Txhais hais tias peb yuav nrog tau Yes Xus hla kev txhawj xeeb, hla kev ploj tuag, hla kev raug ntxub raug hiam, kev tshaib nqhis. Cov thwj tim nrog Yes Xus ua ke, lawv txhawj xeeb npaum li ntawd rau tsib txhiab leej neeg, tsis pom qab nrhiav mov qhov twg noj, xyov yuav ua cas muaj nyiaj muas mov txaus yug tsib txhiab tus neeg : “12 Lub hnub qaij nroos, pab Kaum Ob txav los ze hais rau nws tias : Xa npoj neeg mus kom xwv lawv mus hauv cov zos thiab tej chaw nyob ib cheeb tsam lawv thiaj nrhiav tau chaw so thiab nrhiav tau noj vim ntawm no, peb nyob ib lub chaw ua twj cuab LK 9,12. Peb kuj zoo li cov thwj tim, nyias muaj nyias kev txhawj xeeb tsis txawj tag. Hais txog kev txom nyem : nej mus pom peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nyob ntuj qub qab lub neej tsis pom qab cob cuab, txaus txhawj kawg kiag. Lub teb chaws los nqaim, toj roob hauv pes ciaj quav poj quav pwm av nkig nkuav ti plaws qab ntug, tsis muaj tug xyoob ntoo sawv qhov twg yuav muab tau los ua taws rauv, xyov tej vaj ua tse yuav ua cas nrhiav tau rau tej tub ki, tsis muaj teb qoob teb loo qhov twg tsa lub cuab lub yig. Nej to taub, vim li cas tej pliaj plhu ntshaus qas ntsho, tib neeg nka nkib nyiaj tshaib yoo nqhis ua hnub ua hmo : “16 Nthos tsib lub mov thiab ob tug ntses, tsa muag ntsia saum ntuj, nws foom hmoov rau thiab muab ntais, nws muab rau cov thwj tim cev rau npoj neeg. 17 Lawv tau noj thiab tag sawv daws puav leej tsau npo, cov seem tej yav muab khaws puv kaum ob tawb.LK 9,16-17” Lub ncauj tsis hais los siab ntsws xav zoj tias : me kwv tij Hmoob nis me kwv tij Hmoob, cas nej yuav lwj siab lwj ntsws loj tag npaum li, xyov nej yuav ris lub neej txom nyem mus tav li twg. Tiam sis, ua siab loj os mog, yog Yes Xus Pleev muab tsib lub mov thiab ob tug ntses ua tau tsib txhiab leej noj seem noj so tseem seem kaum ob tawb, Yes Xus Pleev kuj yuav muab nej kev tshaib thiab nqhis ua nej cov txhab qoob txhab loo rau nej noj seem noj so tseem seem rau nej tej tub ki thiab.

Ib tsoom phooj ywg, peb noj thiab haus Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav ua rau peb tus neeg ntseeg thiab teev Yes Xus ciaj Yes Xus Pleev lub cev thiab roj ntsha thoob ntiaj teb. Cov neeg ciaj Yes Xus Pleev lub cev thiab roj ntsha, yog cov poj niam los cov txiv neej hlub cov neeg pluag neeg txom nyem thiab yug cov neeg tshaib thiab nqhis nyob ntiaj teb no. Peb ntsib lawv, tsis yog lawv peb pom, hos yog pom xyeem Yes Xus Pleev tus kheej, vim lawv ciaj Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav.

31.05.2013                     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: