Ib zeej tsoom neeg ntseeg txhua leej,

Hnub no yog lis piam hnub chiv 13, lub caij nruab xyoo 3. Xyov tsoom neeg ntseeg puas xam pom peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj loj thiab muaj nuj nqes rau peb. Vim li ntawd, peb yuav los nrog sawv daws tham txog kev ua neeg teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia hauv nws zaj ntawv Moo Zoo hnub no.

Peb yuav tsum paub, txoj kev los teev hawm Tswv Ntuj, yog ib txoj kev peb tuaj yeem xaiv peb tus kheej, peb txaus siab thiab peb pom zoo los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, tsis muaj leej twg yuam peb. Ua li ntawd, kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj yog txoj kev zoo li cas ? Peb yuav tsum to taub txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Peb los ua neeg teev hawm Tswv Ntuj, muaj ntau yam hauv peb lub neej, hauv peb lub siab thiab hauv peb lub tswv yim peb yuav tsum nrauj pov tseg, hloov dua neej, hloov dua siab thiab hloov dua tswv yim tshiab. Lub qub neej yam li kev sib cav sib ceg, kev sib chim, sib ntxub, sib thuam no, peb yuav tsum muab txiav pov tseg. Peb pib dua lub neej tshiab ua kom phim tus neeg teev Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog kev sib haum xeeb, sib hlub, sib pab sib nres. Peb yuav sib yoog kom nyob tau ua ke, hais tej lus zoo rau luag, ncheem yus lub ncauj txhob liam, txhob tsawm luag. Lub qub siab luv yuav rub kom ntev tuaj ; lub siab dub, siab nkhaus yuav tsum kho kom ncaj rau ; lub siab lim hiam yuav tsum nrauj thiab tso pov tseg. Tsis txhob ua neeg huab noj huab haus, tub sab, tub nyiag, khib rau luag, txeeb luag teej tug, thab luag txij nkawm. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog ntseeg Yes Xus tej lus qhia muaj koob hmoov hloov tau peb lub neej, muab lub siab thiab lub tswv yim tshiab kom ciaj cag hauv peb : “51 Thaum puv lub caij nyoog nws yuav ncaim los txog, Yes Xus ua ntsej muag tawv qhawv mus pem Yes Lus Xas Les. 52 Nws xa ib co tshaj xo sawv nws pliaj plhu, lawv sawv kev mus, lawv nkag hauv ib lub zos Xas Mas Lias mus npaj chaw tos nws. LK 9,52-53” Muaj ntau leej ntau tus neeg tsis paub txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, txeeb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tib yam li tib neeg sib txeeb liaj txeeb teb, sib txeeb vaj txeeb tsev ua lawv teej lawv tug. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis yog tus xib hwb ub tus xib hwb no lub “church” los nws pab neeg ntseeg. Cov neeg ntseeg coj li ntawd, yuam kev, lawv txoj kev teev hawm tsis tau koob hmoov. Peb tsis txhob muab Yes Xus lub npe los ua lag ua luam, ua “church” kaus tib neeg lub dab lub zog noj. Vim txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog Tswv Ntuj tug, tsis yog peb tib neeg leej twg teej tug. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog koob hmoov Tswv Ntuj pub rau tus neeg ntseeg txais, yam li Has Nplas Has thiab tsoom leej ntshiab muaj Tswv Ntuj hwj huam. Peb yog Yes Xus thwj tim yog peb mloog Yes Xus lus, ua kom peb lub neej tsim txiaj, muaj kev sib hlub sib pab nyob hauv peb ; tus neeg siab loj siab dav hlub nws lub cuab lub yig thiab hlub ib zeej tsoom sawv daws yog tseem Yes Xus thwj tim ; tus neeg ncaj ncees, tsis lim hiam, tsis khav theeb taj tau Yes Xus pliaj plhu : “Huab Tais, koj puas kam peb hu hluav taws nqes saum ntuj los muab cov ntawd hlawv?” 55 Nws tig ntiag los cem lawv ceev nrooj, 56 Thiab lawv taug kev mus dua lwm lub zos. LK 9,54-56” Peb tus neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj tsis txhob rawm khav tias peb yog neeg ncaj ncees zoo tshaj tej neeg teev pej kum dab qhuas. Vim Yes Xus tsis ua tus neeg loj neeg khav theeb. Tus neeg mloog Yes Xus lus, nws kuj yuav tsis txhob ua neeg loj thiab khav theeb. Peb tsis txhob taij Yes Xus tej hwj huam kom tau ntsej muag rau peb, zoo li cov thwj tim hais kom Yes Xus nplua cov Xas Mas Lias, tso hluav taws saum qaum ntuj los hlawv cov Xas Mas Lias. Yog peb hwm Tswv Ntuj li Yes Xus qhia, peb yuav cuab ntsej mloog Yes Xus kev txob txhawj, tav twg li muaj tus neeg kub siab thiab hwm Tswv Ntuj tag siab nrho : “58 Yes Xus teb rau tus ntawd : “Tej plis muaj qhov av, tej noog ya saum ntuj muaj zes, tab sis Neeg Leej Tub tsis muaj lub chaw tso taub hau LK 9,58.” Npaum li cas, Yes Xus tos peb txhua leej nrog Yes Xus ua kom Tswv Ntuj qaum ntuj tuaj txog ntiaj teb no. Yes Xus pom tus twg los yog tus xav txog nws tus kheej lub cuab lub yig, nyias tsuas txhawj nyias kev noj kev haus li tus plis nrhiav nws lub qhov nkaum thiab tus noog kom tau zes nyob. Yog tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj tsis hloov neej, tsis hloov siab thiab tswv yim ces tsis tsim nyog txoj kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj : “61 Tseem muaj lwm tus hais ntxiv : “Huab Tais, kuv raws koj nkaus, tab sis tso lus rau kuv xub mus tu moo rau kuv tsev neeg tso.” 62 Yes Xus hais rau nws : “Leej twg cev tes rau rab khais, tseem tig ntsia rov tom qub qab tsis phim rau Tswv Ntuj qaum ntuj LK 9,61-62.” Peb tso siab tsis tag rau Yes Xus, qhov zoo Yes Xus qhia rau peb ua, peb tsis kam ua. Qhov qub yam phem peb ua kam, Yes Xus kom peb nrauj, peb tsis kam tso pov tseg. Peb tsis xav ua neeg npuab Yes Xus kom tag siab nrho. Peb zoo li tig ntsia rov tom qab, tseem khuv xim lub qub neej.

Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg, peb txeeb tsis tau txoj kev teev hawm Tswv Ntuj ua peb leej twg tug. Vim li ntawd, txawm peb lub ncauj hais tau tias peb yog neeg ncaj ncees, neeg zoo los luag pom peb lub siab dub txig nkhaus cees tsis hloov ces tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tiam sis, tus neeg ncaj ncees ntshiab huv muab tag nws lub neej, lub siab thiab lub tswv yim cog rau Huab Tais Yes Xus xib teg, nws taj tau Yes Xus lub pliaj plhu ua tau Tswv Ntuj qaum ntuj kav tuaj txog yaj ceeb no.

27.06.2013                             Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: