Tas zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Peb nyob hauv hnub chiv 10 nruab xyoo 3, yog ib hnub tseem ceeb kawg nkaus rau peb sawv daws txhua leej. Vim cov zaj nyeem hnub no hais txog peb tib neeg txoj kev ploj kev tuag. Peb yuav los nthuav ob peb los txog lub txiaj ntsim kev ploj kev tuag.

Peb yuav nco ntsoov peb Hmoob niaj txhis piv txoj lug : “Ua neej nyob, leej tib neeg ces xav muaj xwb tsis xav pluag, xav ciaj xwb tsis xav tuag.” Vim li ntawd, tus noj qab nyob zoo ces ua neej nyob kaj siab lug, tsis nco txob tsis nco txhawj dab tsi. Tus neeg muaj mob muaj nkeeg ces twb tsis muaj ib hnub nyab xeeb. Vim lub mob lub nkeeg ua rau peb lub cev nqaij ib hnub zog ntaug zuj zus, thaum ntej, noj taus, mus taus kev. Yog leej twg tau tus mob phem ces ua rau peb tus neeg mob nkeeg noj tsis taus zuj zus, qaug txaj qaug lav, ua rau tus mob nkeeg mloog ib hnub txoj sia yau zuj zus. Peb leej tib neeg txhua tus thiaj tiv tas zog lub mob lub nkeeg kom saib puas muaj leej twg pab tau peb, kom saib puas muaj yam dab tsi cawm tau peb, txuag tau peb txoj sia nyob kom txhob txawj ploj li. Tus yuav pab tau peb, yam yuav cawm tau peb, txuag tau peb txoj sia yog tus peb ntshaw tshaj tej. Vim li ntawd, peb yuav los hais txog lub txiaj ntsim kev ploj tuag.

Vim li cas peb twb ntxub kev ploj tuag tshaj plaws, kev ploj tuag twb ua rau peb ntshai thiab txhawj tshaj plaws, ua cas peb haj tseem hais txog lub txiaj ntsim kev ploj tuag, puas yuav txaus peb ntseeg ? Yog peb tsuas pom kev ploj tuag li peb tib neeg siab xav xwb, yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Vim kev ploj tuag rhuav tus neeg peb hlub txoj sia yaj lis plho thiab tu lis nrho, rhuav tus neeg peb tshua lub cev ntaj ntsug yaj lis tshaws mus lawm ploj qab ntais, ciaj plua av plua tshauv lawm tiag tiag, ua rau peb ncav tsis cuag, pab tsis tau tus neeg peb hlub thiab tshua, tu siab tag npaum li. Yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi hauv kev ploj tuag rau peb tib neeg li. Tiam sis, yog peb ntseeg thiab tso siab rau Huab Tais Yes Xus, tus hlub peb, tus cawm peb, tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, ces tus neeg peb hlub thiab tshua txawm ploj txawm tuag los nws kev ploj kev tuag ua koob ua hmoov pab peb, muaj txiaj muaj ntsig roos peb. Txawm tus neeg peb hlub thiab tshua lub cev qaij thiab qaug lawm los nws tsis ploj tsis tuag, yog peb tsis pom tsis paub xwb, nws nrog peb nyob : “Nej siab ntsws tsis txhob txhawj tsis txhob ntshai. 28 Nej twb hnov kuv tau hais rau nej : Kuv mus lawm thiab kuv yuav tuaj cuag nej. Yog nej hlub kuv, nej yuav zoo siab rau qhov kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv.Z 14,27-28 Kev ploj tuag rau peb yog kev ntshai, kev txhawj xeeb, kev tu siab, chim siab. Kev ploj tuag rau Huab Tais Yes Xus, yog kev tsaug zog, yog kev tawm rooj mus ua qhua, yog kev mus cuag Leej Txiv Tswv Ntuj. Peb yuav tsum xav kom zoo, peb kev ntseeg Yes Xus yog dab tsi ? Peb kev ntseeg Yes Xus puas yog tso siab rau Yes Xus cov lus qhia : kom peb pom hauv kev ploj tuag yam peb tsis tau pom dua, kom peb ntseeg yam tsis txaus peb ntseeg hauv Yes Xus cov lus qhia txog kev ploj tuag rau peb : “14 Nws txawm txav zoj mus kov lub hleb, cov kwv tuag txawm theem zoj, nws hais tias : “Tub hluas, kuv hais rau koj, tsim dheev los.” 15 Tus tuag txawm zaum ntua nws cia li hais lus, Yes Xus muab nws rov rau nws niam. LK 7,14-15” Ib txwm, tus neeg ntseeg thiab mloog Yes Xus lus yeej txais tau Yes Xus cov koob hmoov. Peb yuav tig mus ntsia peb cov pog koob yawg koob mloog Huab Tais Yes Xus lus. Muaj tej txhia, lawv txais Huab Tais Yes Xus hwj huam. Thaum Yes Xus tseem ua neej nyob, Yes Xus tsa tau cov neeg tuag sawv tsees ciaj sia. Cov leej ntshiab, tej txhia kuj txais Yes Xus hwj huam tsa tau neeg tuag sawv tsees ciaj sia ib yam li Yes Xus.

Xyoo 360, Martin de Tours tseem yog ib tug txiv twj cuab (Moine), nws yog tus tsim cov txiv twj cuab lub tsev teev hawm Ligugé (Fondateur du monastère Saint Martin de Ligugé, Poitiers). Muaj ib npoj tub hluas tuaj raws nws qab, ua nws thwj tim teev ntuj. Hauv npoj tub hluas muaj ib tug tseem tsis tau ntxuav plig, tiam sis nws xav ua Martin thwj tim, coj lub neej tab seeb thiab teev ntuj nyob twb cuab. Nws txawm mob nthawv nthav tuag kiag lawm. Martin tseem tawm rooj lawm, nws rov los tom thawj lawv tseem zov hmo. Nws hais rau sawv daws kom tawm hauv kem tsev zov hmo, muab qhov rooj liaj nkaus rau. Nws txawm thov Leej Ntuj Plig Ntshiab ntev li 2 teev, thiab nws txawm xyab saum tus tuag. Ib sij huam, Martin pom tus tuag cia li nti taus, nws ob lub qhov muag cia li rua thiab ntsais duj doom. Martin tsa muag ntsia lub ntuj ua Tswv Ntuj tsaug. Cov kwv hluag nyob nraum zoov sib huas hnyev txeem los sab hauv, sawv daws ceeb tag pom tus tuag ciaj sia. Saint Martin de Tours 317-393 par Marie Borrély.

Ib tsoom phooj ywg, peb cov poj yawm txwv txoob tsoom leej ntshiab yog cov neeg siab dawb siab ntshiab muaj Huab Tais Yes Xus hwj huam. Peb yog lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv ntseeg Huab Tais Yes Xus. Vim li ntawd, peb tsis txhob txhawj ntiaj teb neeg lub mob lub nkeeg, peb tsis txhob ntshai thaum kev ploj kev tuag los nphav peb. Yog peb tsis muaj mob tsis muaj nkeeg, yog peb tsis txawj ploj tsis txawj tuag ces peb tsis yog tib neeg. Vim tib neeg kawg txawj mob, txawj ploj, txawj tuag. Huab Tais Yes Xus kev hlub peb yog nrog peb ris peb tib neeg lub mob lub ntsaj, raug ntxub raug hiam, tau ploj tau tuag thiab sawv tsees ciaj sia. Peb yuav tuaj yeem ris peb kev mob kev nkeeg nrog Huab Tais Yes Xus ; peb yuav zoo siab ploj thiab tuag ib nqag npuab Huab Tais Yes Xus kev ploj tuag. Yog peb ntseeg li ntawd, kev ploj tuag yuav tsis ua peb tws kev. Peb tseem yuav txais lub txiaj ntsim kev ploj tuag nrog peb tus Huab Tais Yes Xus.    

09.06.2013   Cwj Vuam Chiv
0 commentaires: