Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 14


Ib tsoom neeg ntseeg thiab kwv tij phooj ywg,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 14 nruab xyoo 3. Hnub no, peb yuav los tham txog lub txiaj ntsim kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo.

Txij hnub peb los ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, peb txhua leej txhua tus puav leej yog Yes Xus thwj tim, tsis hais tus hlob tus yau, tus laus tus hluas. Kev ua Yes Xus thwj tim yog nrog Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo. Tiam sis, peb tsis muaj cai lam taus lam tshaj Yes Xus lub Moo Zoo li nyias siab nyiam siab xav. Tus thwj tim tsuas yog tus tub txib. Tus tub txib tsis yog tus tswv, tus tub txib ua tsis tau tag txhua yam ywj siab li tus tswv. Kev ua Yes Xus thwj tim kuj yog ib lub neej peb yuav tsum kawm kom muaj kws qhia, peb thiaj txawj hais Yes Xus lus, txawj nrog Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo raws kab raws kev cai, tsis yuam kev hauv paus nto plaws ntsis : “14 Koj yuav tsum txawm hauv yam koj tau kawm los thiab koj twb paub qhov tseeb, paub ntawm leej twg koj tau kawm los,15 Thiab puag thaum koj tseem me yau koj twb paub cov ntawv ntshiab yog yam muaj cuab kav ua tau koj thoob tsib kom tau kev cawm vim txoj kev ntseeg uas txoj hauv Leej Pleev Yes Xus. 2TMT 3,14-15 Li ntawd, peb twb pom muaj coob leej ntau tus xib hwb cia li sawv ua xib hwb coj ib pab neeg teev Yes Xus raws li nyias zaj tswv yim (Les groupes de sectes chrétiennes). Vim li, thiaj muaj ntau hom neeg ntseeg teev Yes Xus loj cov kem tsuab. Sawv daws twb teev tib tug Yes Xus xwb los nyias sib txawv nyias, npaum hmoob teev nyias dab qhuas, niaj hnub sib thuam ua tsis tau ib pab ib pawg. Neeg pom, neeg twb tsis qhuas, Tswv Ntuj yuav ua cas qhuas cov neeg teev Yes Xus tsis txawj sib haum no ? Tseem muaj ntau tus xib hwb koom tib lub Koom Txoos, tsis kav twb tsis txawj sib yoog, tsis xav sib pom, nyias fee nyias das ua nyias pab nyias pawg. Yog peb tseem Yes Xus thwj tim tiag, peb yuav txawj txaj muag rau peb tej kev sib ntxub fee duj de. Peb yuav tau mloog kom zoo Yes Xus cov lus ceeb toom Yes Xus hais rau nws cov thwj tim, thaum nws xa lawv mus tshaj nws lub Moo Zoo : “2 Nws hais rau lawv : “Qhov ib, qoob loo muaj ntau heev, ob tuaj tsawg tub zog ; nej thov tus tswv qoob kom xa tej tub zog tuaj sau nws tej qoob.3 Nej mus, kuv xa nej tam zoj cov yaj hauv nruab nrab cov hma. Lk 10,2-3 ” Yuav ua li cas txoj dej num tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thiaj tau txiaj ntsim ? Tus mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo tsuas zoo li tus tub zog sau qoob xwb. Yes Xus yog tus tswv qoob. Cov tub zog sawv Yes Xus npe sau qoob, yog Vaj Qhia, cov Tswv Qhia thiab cov Txiv Plig. Vim Yes Xus yog tus tso lus thiab tso cai rau lawv. Yog lawv tsis hu peb leej twg ua tub zog sau qoob, peb cia li sawv peb tus kheej tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, ces peb zoo li cov hma mus txhom tej yaj tom kom tawg tas. Tej pawg neeg teev Yes Xus nyias qhib nyias lub “church” pheem puam, muaj kiaj kiam sib khib, ua puas Yes Xus lub Moo Zoo. Vim Yes Xus lub Moo Zoo nthuav kev sib haum xeeb, rub tib neeg ua npoj, ua ib cuab ib yig, ua kwv ua tij, sib zam, sib yoog, sib hlub.

Tsis tas li ntawd, peb yog Yes Xus ib tug tub txib, peb yuav tso siab thiab ntseeg Yes Xus. Yog peb tsis ntseeg thiab tsis tso siab rau Yes Xus, peb puas yuav muaj zog teev ntuj thawm niaj thawm xyoo. Peb yuav ua dev nquag thawj peb hnub, ntev mus, peb yuav ua neeg ntseeg taug kev zij qab nki li tus qaug cawv taws qab ke, taws qaum kev ceeb laj ua neeg ntseeg kom tom thawj tas sim neej. Thaum muaj mob muaj nkeeg los txog, peb kawg yuav nyiag kev rov mus ua neeb ua yaig saib ; txhob vam tias neeb thiab yaig yuav pab tau peb kev txhawj xeeb, lam ua kom siab nqig xwb. Ntxiv ntawd, hauv ib tug tib neeg lub neej tseem muaj teeb meem ntau tsav ntau yam. Nyob hauv yus sim neej, muaj tej lub caij nyoog, muaj neeg lim hiam, muaj neeg ntxub, nrhiav kev tsim txom yus, lem yus, txheeb yus tej liaj teb, luab nuj luab nqi huab yus noj yus haus, ua plaub ua ntug khoo yus, tsuj yus. Tseem muaj tej txhia neeg ntseeg, lub cuab lub yig raug piam tseem puas tag vim kev plees kev yis, ua nkauj feb nraug fav. Tus neeg ntseeg raug tej teeb meem txom nyem no, nws kev tso siab rau Yes Xus lo lus, yog nws kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thiab pus nws tus nkhib ntoo cuam taug Yes Xus qab : “10 Hauv lub nroog twg nej nkag mus thiab luag tsis txais nej, nej tawm mus tom tshav puam nej hais tias : 11 “Tab yog nej lub nroog tej plua av lo peb ko taw, peb muab so cia rau nej huv si. Tiam sis, kom nej paub, Tswv Ntuj qaum ntuj tuaj txog ze lawm. 12 Kuv hais rau nej, hnub ntawd, tseem yuav kws lub nroog Xos Dos Mas tshaj lub nroog ntawd LK 10,10-11.” Tej cim Tswv Ntuj ua tshwm tuaj rau peb pom hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, qhia peb tias peb nyob hauv txoj tseem kev teev hawm Yes Xus thiab txoj muaj koob hmoov. Sawv daws paub Txiv Vaj Qhia Zam Paj Lug 2, ua Yes Xus ib tug tub txib khwv ciaj khwv tuag tshaj Yes Xus lub Moo Zoo qhia ntiaj teb neeg sib haum xeeb, sib hlub. Txawm nws tau ib tus mob phem tshee (Parkinson) ua rau nws raug txom nyem, los nws ntxeem tas zog mus ntsib ib zeej tsoom neeg, thaum tsis taus hlo tuag kus thiaj li tag : “20…txhob rawm zoo siab tias tej dab zwm rau nej, hos zoo siab tias nej tej npe sau tseg nyob txheej ntuj saud LK 10,20.” Thaum TVQ Zam Paj Lug 2 tseem ua neej nyob, neeg los qhuas thiab nws tej lus muaj ceem deev tau neeg siab. Nws tuag tas, Tswv Ntuj pauj hwj huam rau nws kev ua thwj tim tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv lees paub TVQ Zam Paj Lug 2 muaj Tswv Ntuj hwj huam cawm tau 2 tug neeg mob thiab txom nyem thov txog nws.

Ib tsoom phooj ywg, peb qhov muag pom xyeem TVQ Zam Paj Lug 2 ua Yes Xus ib tug tub txib mloog lus, nws tau koob tau hmoov muaj Tswv Ntuj hwj huam. Peb thiab, peb yuav mloog Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia, mloog cov Txiv Plig, cov Tswv Qhia thiab mloog Vaj Qhia lus, peb thiaj yuav txawj ua ib co neeg teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim tau koob hmoov.

04.07.2013           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: