COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 07/07/2013

( Chiv 14, Nruab Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 66,10-14
10 Nej nrog Yes Lus Xas Les zoo siab, nej yuav muaj siab hom khaj, cov nej nyiam nws ! Nej nrog nws zoo siab hom khaj, cov raug kev quaj ntsuag !
11 Luag yuav yug nej thiab pub cov kua mis nplij neeg tsau npo rau nej, nej yuav cug tau nws lub hwj chim nphoo qas ntxuas laj siab.
12 Huab Tais hais li no: “Kuv coj kev thaj yeeb li tus niam dej thiab cov teb chaws lub hwj chim phwj qas yaws li dej sab siv tuaj rau nws. Nej zoo tam zoj cov mos ab luag puag ntawm npab thiab plhws saum hauv caug.
13 Kuv tus kheej yuav nplij nej xws li leej niam nplij nws tus me nyuam ; luag yuav nplij nej nyob Yes Lus Xas Les.
14 Nej yuav pom, nej yuav zoo siab hlo, nej txha yuav huam mos qas nyoos li tej nroj tsuag.” Huab Tais yuav ua rau nws cov tub txib paub nws lub hwj huam.

  • Zaj nyeem 2 : Nkas Las Tais 6,14-18
14 Tsis yog kuv yuav qhuas kuv hos tim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev nkhib ntoo, li ntawd lub ntiaj teb raug dai nkhib ntoo rau kuv thiab kuv rau lub ntiaj teb,
15 Yog li, tsis yog tim txiav ib vog los tsis txiav ib vog, hos tim kev tsim dua tshiab.
16 Cov neeg taug tus txhooj cai no thiab Tswv Ntuj tus His Xas Lais, lawv tau kev thaj yeeb thiab kev khuv leej;
17 Dua li ntawd txhob muaj neeg xav iab liam kuv, vim kuv pus rawv Yes Xus cov cim hauv kuv lub cev.
18 Kwv tij, thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim nrog nraim nej ntsuj plig, ua li.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 10,1-12.17-20
1 Dhau qhov ntawd lawm, Huab Tais tseem xaiv xya caum ob leeg, xa lawv mus tej pab ob leeg, sawv nws ntsej muag mus hauv cov nroog thiab tej chaw nws yuav mus.
2 Nws hais rau lawv : “Qhov ib, qoob loo muaj ntau heev, ob tuaj tsawg tub zog ; nej thov tus tswv qoob kom xa tej tub zog tuaj sau nws tej qoob.
3 Nej mus, kuv xa nej tam zoj cov yaj hauv nruab nrab cov hma.
4 Txhob nqa nas, los hnab, los khau thiab txhob hu neeg ntawm tog kev.
5 Nej nkag mus hauv tej tsev, nej xub hais : “Kev thaj yeeb nrog lub tsev no.”
6 Nyob ntawd, yog muaj ib tug tub thaj yeeb, nej kev thaj yeeb yuav mus so ntawm nws ; tsis li, nws yuav rov los saum nej.
7 Nej nyob hauv lub tsev ntawd, nej noj nej haus yam luag muaj, tsim nyog tus tub zog txais nws tus nqe zog, tsis txhob hla ib lub tsev rau ib lub.
8 Hauv lub nroog twg nej nkag mus thiab luag txais nej, nej noj yam luag muab pub rau nej,
9 Nej kho tej neeg mob hauv lub nroog ntawd kom zoo thiab nej hais rau lawv : “Tswv Ntuj qaum ntuj tuaj ze nej lawm.”
10 Hauv lub nroog twg nej nkag mus thiab luag tsis txais nej, nej tawm mus tom tshav puam nej hais tias :
11 “Tab yog nej lub nroog tej plua av lo peb ko taw, peb muab so cia rau nej huv si. Tiam sis, kom nej paub, Tswv Ntuj qaum ntuj tuaj txog ze lawm.
12 Kuv hais rau nej, hnub ntawd, tseem yuav kws lub nroog Xos Dos Mas tshaj lub nroog ntawd.”
17 Pab xya caum ob leeg rov los txog, zoo siab hlo qhuas ntxhias : “Huab Tais, tab tej dab phem zwm rau peb tag hauv koj lub npe.”
18 Nws hais rau lawv tias : “Kuv pom Xas Tas tam ntua xob laim poob nthav saum ntuj los.
19 Saib, kuv pub hwj chim rau nej luj taws saum tej nab thiab tej kab khiav thiab cov yeeb ncuab tej hwj huam, txhob muaj tus tsi yuav xeeb txob nej.
20 Txawm li ntawd los txhob rawm zoo siab tias tej dab zwm rau nej, hos zoo siab tias nej tej npe sau tseg nyob txheej ntuj saud.”0 commentaires: