Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 15 Xyoo C


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 15 nruab xyoo peb, yog ib hnub tseeb ceeb rau peb tus neeg ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Nuj. Peb yuav los piav ob peb los txog lub ntsiab lus ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia hauv nws zaj ntawv Moo Zoo hnub no.

Tswv Ntuj yog tus tshoj txoj kev ntseeg thiab teev hawm rau leej tib neeg taug. Peb los ua neeg ntseeg, peb yuav tsum muab tag peb lub neej, lub siab lub ntsws, lub zog, lub tswv yim thiab ntsuj plig los taug txoj kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj. Kev ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yog txoj kev ntiaj teb taug mus tshuam qaum ntuj, yam tus mev dej ntws mus tsuam lub hiav txwv. Kev ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yog ib lub neej tshiab yus yuav tsum yug dua li tus me nyuam mos. Tus neeg los ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yuav tsum hloov neej, hloov siab ntsws, hloov tswv yim yam li hle daim khaub tsoos qub, ntsu kauv pov tseg hnav lub zam tshiab, hnav Leej Pleev Yes Xus, nws thiaj yuav ciaj Tswv Ntuj tub ki : “26 Tag nrho, nej yog Tswv Ntuj tej tub vim kev ntseeg Leej Pleev Yes Xus 27 Cov nej tau ntxuav plig hauv Leej Pleev, nej hnav Leej Pleev NLT 3,26-27” Tiam si, kev hnav Leej Pleev tsis yog hnub peb txais lub cim ntxuav xwb. Kev hnav Leej Pleev, peb yuav niaj hnub hnav lub zam Leej Pleev mus tag peb sim neej peb thiaj li yuav ciaj Tswv Ntuj tub ki. Kev ciaj Tswv Ntuj tub ki yog ciaj Tswv Ntuj sia tsis txawj tuag li Tswv Ntuj, pib txij hnub peb los ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj hauv yaj ceeb no txog ntua hnub peb nkag hauv yeeb ceeb. Peb yuav ua neeg paub kev cai li tus thoob xwv paub cai hais cai : Koj yuav hlub Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tas koj siab ntsws, tas koj ntsuj plig, tas koj lub zog, tas koj lub tswv yim thiab tus ze ze koj ib yam li koj tus kheej LK 10,27.” Txoj cai qhia kom peb hlub Tswv Ntuj tshaj dua tej. Tiam sis, peb puas ua li txoj cai qhia rau peb ? Zoo li peb tseem xav kom Tswv Ntuj hlub peb tshaj qhov peb hlub Tswv Ntuj, xav kom Tswv Ntuj ua peb tus qhev, ua li peb nyiam rau peb, mloog peb hais thiab tseem xav kom Tswv Ntuj hwm peb teev peb. Qhov peb yuav hlub tau Tswv Ntuj yog peb kev mloog Tswv Ntuj lus, npaj peb lub siab kom teev thiab hawm Huab Tais Tswv Ntuj tag nrho. Muaj pes tsawg leej hauv zeej tsoom neeg ntseeg thiaj li mob siab rau kev teev hawm Tswv Ntuj tag nws sim neej ? Xyov peb tus kheej puas siv zog, puas nquag teev ntuj hauv yus tsev thiab mus koom haiv neeg ntseeg mloog Yes Xus lus, txais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav kho nyias txoj kev tub nkeeg kom nquag thiab muaj zog ntseeg, ua tau neeg zoo nyiam ntxim Tswv Ntuj siab. Peb tus neeg ntseeg lub tswv yim puas tseem lim hiam tshaj qhov qub thaum peb tsis tau lees paub Tswv Ntuj. Xyov peb puas txawj sib hlub tshaj thaum ub thaum peb tsis tau cog lus teev Tswv Ntuj ? Qhov tseem ceeb, tsis yog yam tib neeg pom sab nraus, yog yam hauv nruab siab cov neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj coj thiab ua tawm los puas muaj kev sib hlub sib zam thiab sib yoog.

 

Kev ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj lub ntsiab tsis yog yuav ua tus neeg paub paub los txawj txawj txuj ci npaum ub npaum no. Txawm peb yuav txawj hu nkauj teev ntuj tas txhua zaj zoo mloog npaum twg, paub tag tej kab ke teev hawm, paub Koom Txoos tej txhooj cai txhua nqe thoob tag (le droit canon de l’Eglise), los yeej pauv tsis tau tus neeg siab ncaj siab zoo. Tsis tas li ntawd, kev ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj lub ntsiab tsis yuam kom sawv daws paub ua kws qhia kev ntseeg, paub phau Ntawv Ntshiab thoob hauv paus nto plaws ntsis. Kev paub txuj paub ci txawj qhia neeg, muaj koob meej nto npe lug yeej pauv tsis tau tus poj niam los txiv neej siab loj siab dawb hlub neeg : “31 Ciav ib tug leej choj nqes tom thawj txoj kev ntawd tuaj, pom dheev nws lug zoj kev lawm ; 32 Tus Les Vis tuaj txog tib thaj chaw, ua tib yam, pom dheev lug zoj lawm. 33 Tab sis tus Xas Mas Lias neeg taug kev txog ntawm nws, pom dheev ua nws mob siab qeeg qas daws, 34 Thiab txav zoj los hliv roj thiab hliv cawv qhwv tus ntawd tej qhov txhab LK 10,31-34” Txawm peb ua ib tug neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj paub kev cai cuag tus Leej Choj thiab txawj qhia kev ntseeg rau ib zeej tsoom cuag tus Les Vis, tiam sis, peb ua neeg nrhiav koob meej thiab hwj chim, ntshai txom nyem thiab ntshai khwv. Thaum zoo li ntawd, txawm peb yuav muab Koom Txoos tej txhooj cai los hais nuj neb thiab qhia Ntawv Ntshiab npaum li cas yeej tsis nkag kis Tswv Ntuj txiaj ntsim tus Xas Mas Lias kev hlub neeg no : “36 Saib koj, ntawm lawv peb leeg no leej twg ua tus ze ze rau tus poob hauv cov tub sab tes ?” 37 Tus no teb tias : “Tus tau khuv leej luag.” Yes Xus hais rau nws : “Koj thiab, mus koj ua tib yam li ntawd LK 10,36-37.” Ntau zaus, tus neeg ntseeg xav tias nws twb txais lub cim ntxuav lawm ces nyaj yog neeg teev Tswv Ntuj. Cav cuag tej neeg ntseeg ob cag, lam yuav lub npe ua neeg ntseeg, twb tsis quav ntsej teev ntuj tsheej qas xyoo, lawv kuj nyob lawv. Yus thiab, tsis txhob kub siab dhau, tsis txhob ua ntsuas nquag niaj lis piam teev ntuj tshaj sawv daws, nkim caij nyoog. Muaj coob leej neeg ntseeg thiaj li nyob tsheej pab tuag zawv tsis qab tsis tsuag. Tus neeg hwm Tswv Ntuj yuav tsum paub, txoj kev ntseeg yog txoj kev khwv. Tus neeg ntseeg yuav tsum nrog lub Koom Txoos teev hawm, sib pab, sib txhawb thiab nws tus kheej tseem yuav tau siv zog ntsos coj nws lub cuab lub yig. Hos tus neeg ntseeg puag tes nyob ncaj tsheej qas xyoo, hnub nws kev tws mam nco txog Tswv Ntuj, nej sim xav saib puas phim muaj ntsej muag hu Tswv Ntuj pab thiab.

 

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, lub ntsiab ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yog nco Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub lub sim ceeb, hlub lub ntiaj teb neeg txhua leej thiab hlub yus. Vim peb twb pom tias tsis yooj yim, tus neeg tsis zoo nyiam yus twb tsis xav hlub los yuav tau hlub, tsis xav ntsib, tsis xav pom tus neeg saib tsis taus yus los yuav tau pom. Tiam sis, qhov tseeb, tus neeg tsis zoo nyiam tsis zoo hlub twb yog yus, vim yus twb saib tsis taus Huab Tais Tswv Ntuj. Tiam sis, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj ua tus ze ze peb, hlub peb. Vim li ntawd, tus tseem neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yuav ua tus ze ze rau tag txhua leej tib neeg li Yes Xus tuaj ua tus ze ze peb.


09.07.2013    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: