Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 16 Xyoo C


Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,


Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 16 nruab xyoo peb, yog zoo caij zoo nyoog rau peb tuaj teev hawm thiab mloog Tswv Ntuj lus ua ke hnub no. Peb tsuas khaws tib lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem no txhawb peb txoj kev mloog Tswv Ntuj lus.

Xyov peb puas paub, ua neej nyob txawm peb ntseeg Tswv Ntuj thiab tsis ntseeg los peb txhua leej tib neeg puav leej yog Tswv Ntuj tsim, yog Tswv Ntuj me nyuam. Tswv Ntuj yeej hlub peb tas txhua leej, tsis hais tus teev Tswv Ntuj los teev dab qhuas los teev lwm yam kev cai. Tiam sis, nco ntsoov peb yuav tsum paub meej, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yog txoj muaj Tswv Ntuj koob hmoov. Tus teev dab qhuas tau poj yawm koob hmoov. Vim poj yawm yog dab qhuas. Tus teev Phus Thas, tau Phus Thas koob hmoov. Poj yawm hmoob thiab Phus Thas yog tib neeg xwb. Tib neeg tsis muaj hwj huam, tsis muaj peev xwm dab tsi. Vim li ntawd, tus teev dab qhuas los teev Phus Thas tsuas tau tib neeg koob hmoov xwb. Peb yeej paub, txawm hais thiab tsis hais, tib neeg yeej tsis luaj Tswv Ntuj, tib neeg yeej piv tsis nyog Tswv Ntuj. Tus teev tib neeg tsuas tau tib neeg koob hmoov. Tus teev Tswv Ntuj tau Tswv Ntuj koob hmoov. Peb thiaj li yuav tig mus mloog peb tus yawg koob Has Nplas Has, yog thawj tug neeg tso dab qhuas tseg los teev hawm Tswv Ntuj, tau txais Tswv Ntuj koob hmoov. Vim li, Has Nplas Has yog peb tus yawg koob, tus coj peb thiab qhia peb teev hawm Tswv Ntuj. Peb tus yawg koob Has Nplas Has kev teev hawm Tswv Ntuj zoo li cas ? Has Nplas Has kev teev hawm Tswv Ntuj yog kev hwm leej tib neeg. Vim Has Nplas Has hwm leej tib neeg, nws kev teev hawm Tswv Ntuj thiaj li muaj txiaj ntsim. Has Nplas Has teev thiab hawm Tswv Ntuj loj tshaj plaws hauv nws lub siab. Has Nplas Has yeej tsis paub tias Tswv Ntuj zoo li cas. Xyov ua cas muaj ib hnub, nws cia li pom peb tug txiv neej hla tuaj ntawm nws, ces nws cia li hais rau lawv : Huab Tais, yog koj ntsia kuv muaj txiaj ntsim rau koj, thov txhob hla plaws koj tus tub txib, 4 Thov muab me ntsis dej ntxuav nej taw thiab so hauv tsob qab ntoos. 5 Kuv mus nqa ib thooj mov txhawb nej siab tas nej mam hla mus vim nej twb hla plaws tuaj ntawm nej tus tub txib HP 18,3-5.” Yog ib co lus qhia tias Has Nplas Has siab ntsws hlub peb tug neeg hla tuaj ze ntawm nws loj heev, tsis xav cia lawv tshaib thiab nqhis, pub mov lawv noj kom muaj zog, muab dej lawv haus kom los siav kom mus txog lawv lub chaw. Has Nplas Has txoj kev hlub neeg no yees ua koob hmoov hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Vim li ntawd, yog peb lub ncauj teev Tswv Ntuj, peb lub siab tsis txawj hlub neeg ces peb kev teev Tswv Ntuj tsis tau koob hmoov li Has Nplas Has. Tsis tas li ntawd, Has Nplas Has kev tshaib thiab nqhis tseem loj tshaj peb tug neeg no tshaib plab thiab nqhis dej. Has Nplas Has ntshaw tub ki ua hnub ua hmo, thawm niaj thawm xyoo laus qas nkoos lawm, twb dhau caij dhau nyoog yug tub ki lawm. Qhov Has Nplas Has tsis paub, nws kev hlub peb tug neeg no yog koob yog hmoov : “Tuaj, kuv yeej rov tuaj cuag koj sim neej no ov ib tug tub rau koj poj niam Xas Las HP 18,10” Rau peb kuj tib yam, peb nyias muaj nyias kev tshaib hauv nyias nruab siab. Tswv Ntuj twb pom Has Nplas Has kev tshaib thiab kev ntshaw. Peb tsis txhob poob siab, yog Tswv Ntuj pub txiaj ntsim rau Has Nplas Has, peb kuj yuav tau Tswv Ntuj koob hmoov hauv peb txoj kev hlub thiab hwm leej tib neeg tib yam nkaus.

Hauv Yes Xus cov lus qhia hnub no kuj tib yam li ntawd. Peb twb los ntseeg Tswv Ntuj li Yes Xus qhia, txhua tus neeg teev hawm Tswv Ntuj puav leej muaj cai tau Tswv Ntuj koob hmoov. Tiam sis, tas zeej tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo li ob vim ncaus Mas Tas thiab Mab Liab nkawd. Xyov nyias txoj kev teev hawm Tswv Ntuj puas ruaj khov, puas tseeb tiag los lam duj de zuav zaws xwb. Yog nyias txoj kev teev hawm Tswv Ntuj ruaj khov tseeb tiag ces peb tsis txhob poob siab : “41 Teb rau nws, Huab Tais hais tias : “Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj xeeb thiab phob fab rau ntau yam, 42 Tsuas ntshaw tib yam, Mab Liab txawj xyiv fab rau yam zoo tshaj plaws yuav tsis txhob thau hauv nws mus LK 10,41-42.” Peb puas ua neeg phob fab txhawj xeeb rau peb txoj kev noj haus tshaj, nrhiav kev ua neeg muaj koob nto npe, kev ua nom ua tswv li Mas Tas los peb xyiv fab rau kev ua neeg mloog Tswv Ntuj lus li Mab Liab ? Tsis yog Yes Xus yuav thuam Mas Tas kev nquag ua qav ua num los thuam peb kom txhob ua hauj lwm es nyob dawb nyob do. Yes Xus qhia kom peb ua neeg nquag thiab xyiv fab teev hawm Tswv Ntuj. Vim li ntawd, tus neeg xyiv fab ua neeg mloog Tswv Ntuj lus kuj yog ib tug neeg nquag, tsis khuv xim dag zog, tsis ntshai khwv. Tas txhua tus leej ntshiab yog neeg khwv, muab lawv roj ntsha thiab txoj sia tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thiab nrog Yes Xus cawm ntiaj teb neeg. Hos tus neeg phob fab rau kev noj kev haus, kev nrhiav nyiaj txiag thiab lub koob meej tsis xyiv fab ua neeg teev hawm Tswv Ntuj.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yog txoj kev muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws thiab tau koob hmoov dua tej tib si. Yog peb tseem tsis tau paub, peb yuav maj nroos tig ntiag los npuab Tswv Ntuj. Yog peb twb ntseeg thiab ua neeg teev hawm Tswv Ntuj lawm, peb yuav xyiv fab tuav kom ruaj txoj kev teev hawm Tswv Ntuj, tsis txhob ua li tej txhia taw tom ntej taw tom qab. Yam tej tsiaj txhu, hnub twg tsiaj tsis hwm tswv lawm ces tus tsiaj kawg liam txwv. Hnub peb dua ntawm Tswv Ntuj lawm ces peb ua cov neeg hmoov tag.

18.07.2013            Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: