Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 17 Xyoo CIb zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

 

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 17 nruab xyoo 3, yog zoo hnub zoo nyoog rau peb txhua leej. Zoo siab rov tau ntsib sawv daws ua ke. Lub ntsiab lus tseem ceeb Tswv Ntuj qhia rau peb hnub no, yog txoj kev ua neej sib vam khom saum neej no thiab hauv yeeb ceeb.

 

Peb sim xav saib, tus dab tsi yuav muaj zog tas npaum li ua tau tus tub los tus ntxhais muaj siab sib qaws ua neej saum yaj ceeb no ? Yeeb vim tus tub thiab tus ntxhais ib leeg ntshaw ib leeg, ib tug tseg tsis taus ib tug thiab ib tug txaus siab vam khom ib tug mus tag ib txhis. Nkawd ob leeg thiaj muaj siab sib qaws ua ib cuab ib yig. Li ntawd, tsis hais ib nkawm niam txiv, ib lub zej zog los ib haiv neeg…txoj kev sib vam khom yog ib lub txiaj ntsim loj tas nrho. Piv tias yog thaum ib nkawm niam txiv twg txiav nkawd txoj kev sib vam khom tu ncua mus, koj los dhuav kuv, hos kuv los tsis ntshaw koj lawm, nkawm niam txiv ntawd lub neej yeej puas tsuaj. Niam ua niam nkauj feb, txiv ua txiv nraug fav. Peb twb nrog cov txij nkawm tu siab cov ua lawv lub neej tawg tas no. Vim li ntawd, tib neeg txoj kev sib vam khom muaj txiaj ntsim loj kawg, rub tej niam txiv kom sib hlub, coj lub zej zog kom sib haum xeeb, ua kom ib haiv neeg nyob muaj teb muaj chaw. Txoj kev sib vam khom kuj tseem ceeb kawg rau txoj kev ntseeg Tswv Ntuj.

 

Peb txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj yog ib txoj kev muaj hauv paus hauv ntsis, peb yuav teev hawm Tswv Ntuj raws kab raws kev cai, raws poj yawm kev qhuab qhia. Has Nplas Has yog peb tus yawg koob, tus qhia kev ntseeg Tswv Ntuj rau peb taug. Has Nplas Has txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim vim Has Nplas Has txawj khuv leej neeg. Has Nplas Has thov Tswv Ntuj tas zaj tas zog rau cov neeg nyob hauv ob lub nroog Xaws Dos Mas thiab As Mos Las. Cov neeg hauv ob lub nroog ntawd ua neeg plhom neeg liam txwv chim Tswv Ntuj siab. Lawv twb tsis hwm ntuj los tseem tsis txaus, tseem ua tej yam xu siab tshaj, liam txwv ntsuav ua npog loj, txiv neej deev txiv neej thiab poj niam deev poj niam : “5 Lawv hu Los thiab hais rau nws : “Cov txiv neej tuaj cuag koj hmo no nyob qhov twg, coj lawv tawm tuaj rau peb thiab peb thiaj paub lawv…7 Nws hais tias : “Thov nej yom kuv cov kwv tij, nej txhob ua dab tsi phem 8 Saib, kuv muaj ob tug ntxhais tsis tau paub dua txiv neej, kuv coj tawm los, thov nej ua rau nkawd li nej pom zoo, hos nej txhob ua ib qho dab tsi rau cov txiv neej no vim lawv tuaj poob hauv kuv vaj kuv tsev HP 19,5-8. Has Nplas Has paub ntsoov, Tswv Ntuj kawg nplua ob lub nroog ntawd thiaj tag. Tiam sis, muaj nws tus xeeb ntxwv Los tsev neeg nyob hauv ob lub nroog ntawd. Has Nplas Has cheem Tswv Ntuj tas zaj tas zog kom txhob nplua ob lub nroog ntawd, vim muaj cov neeg ncaj nrog cov neeg plhom neeg qias nyob ua ke : Koj yuav nplua tus ncaj nrog tus lim hiam tiag los ? 24 Tsam ho muaj tsib caug tus ncaj nyob hauv plawv nroog, koj yuav nplua tiag tsis zam rau thaj chaw vim tsib caug tus ncaj hauv nws los ? 25 Koj yuav ua npaum lo lus no, ua kom tus ncaj tuag nrog tus lim hiam, koj ua rau tus ncaj li tus lim hiam, tus txiav txim rau tag daim av puas ua haum HP 18,23-25.” Has Nplas Has ntxias Tswv Ntuj tas zog kom Tswv Ntuj thim xav zam rau cov neeg hauv ob lub nroog ntawd.

Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia, peb yim huab yuav saib Yes Xus thiab nws cov thwj tim tej lus muaj nqes rau peb : “1 Nws ib tug thwj tim hais rau nws tias : “Huab Tais, qhia peb teev ntuj xws li Zam qhia rau nws cov thwj tim yom.” 2 Nws hais rau lawv : “Thaum nej teev, nej hais : Txiv, kom koj lub npe ntshiab huv 3 Koj kav tuaj kom txog, pub peb mov niaj hnub no rau peb 4 Thim peb tej txhaum rau peb tam li peb thim rau txhua leej tshuav nqi ntawm peb, txhob tso peb rau kev haub ntxias LK 11,1-4.” Yog tias kev sib vam khom twb muab peev xwm txhawb tau cov cuab yig neeg ua neej ruaj thiab khom. Hauv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kuj tib yam nkaus, kev thov Tswv Ntuj ib leeg rau ib leeg, thov rau cov neeg txom nyem, rau cov neeg lim hiam, rau yus tus yeeb ncuab…muaj txiaj ntsim ib yam Has Nplas Has thov Tswv Ntuj zam rau ob lub nroog Xaws Dos Mas thiab As Mos Las. Vim Has Nplas Has kev thov Tswv Ntuj, nws tus xeeb ntxwv Los thiaj dim kev raug xwv txheej, tsis raug tswv Ntuj nplua. Peb ntseeg tias Tswv Ntuj mloog peb tej lus thov thiab hu txog Tswv Ntuj. Yog peb tus neeg txhaum thov Tswv Ntuj twb mloog peb thiab cawm peb ; tus neeg teev dab khaub zig Tswv Ntuj twb pab tau nws. Npaum li cas ntxiv, cov neeg mloog Tswv Ntuj lus ua neeg zoo nyiam tej lus thov Tswv Ntuj haj yam tau txiaj ntsim dua peb tus neeg txhaum : “13 Txawm tias nej neeg phem, nej twb txawj pub paj tshab zoo rau nej cov me nyuam, npaum li cas ntxiv Leej Txiv nyob saum ntuj yim huab pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov taij nws LK 11,13.” Vim li ntawd, peb kev khaub zig thiab mus vam khom tsoom neeg siab dawb siab ntshiab pab peb tsis yog txhaum, hos tseem haj yam muaj koob hmoov rau peb xwb.

 

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ib leeg vam khom ib leeg thiab peb txoj kev khaub zig tsoom leej ntshiab los puas vam khom peb leej niam Mab Liab tau txiaj ntsim loj tas nrho rau peb, yim ua kom peb nplua nuj muaj Tswv Ntuj koob hmoov. Tus neeg hais tias teev Yes Xus, tiam sis tsa ncauj thuam Mab Liab thiab thuam tsoom leej ntshiab zoo tam ntua tus neeg rov taw tuam ntuj, tsis hwm lub ntuj. Tus neeg thuam Mab Liab, peb leej niam siab ntshiab, zoo tam zoj tus me nyuam cam thawj tsis hwm niam hwm txiv. Vim Yes Xus tus kheej yog tus hais kom peb lees Mab Liab ua peb leej niam. Vim li ntawd, yog peb xav tau koob hmoov hauv txoj kev teev hawm Yes Xus thiab ua neeg teev Tswv Ntuj, peb tsis txhob tsa ncauj thuam Mab Liab, peb thiaj tsis khaum ua neeg pluag koob hmoov.

 

26.07.2013                Cwj Vuam Chiv

 

 

0 commentaires: