COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 11/08/2013

Chiv 19 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Thoob Tsib 18,6-9
6 Peb cov yawg koob twb ntxov paub hmo ntawd, lawv ntseeg tej lus cog cia muaj tseeb tiag ua rau lawv zoo siab heev.
7 Koj haiv neeg tos nws ntshis li kev cawm rau cov ncaj ncees hos kev puas tsuaj rau cov yeeb ncuab.
8 Yam koj pauj rau cov yeeb ncuab koj tsa peb tau ntsej muag.
9 Cov neeg zoo tej tub ki mloog lus nyiag txi ntuj lawv sib koom ua ke tuav qaum ntuj cai, cov neeg ntshiab txais nkaus yam zoo li yam phem, seev yees cov yawg koob tej nkauj.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 11, 1-2.8-19
1 Kev ntseeg yog pov thawj txog qhov yus cia siab thiab yog puav pheej rau yam pom tsis tau.
2 Vim li, tej laus thiaj ua tim khawv txog nws.
8 Has Nplas Has mloog kev ntseeg tshoj tawm mus rau ib thaj chaw nws yuav txais ua nws tug cia li tawm yeej tsis paub xyov yuav mus qhov twg.
9 Tim ntseeg, nws thiaj mus nyob txawm hauv thaj av cog lus tseg li thaj tsis muaj tsw ua tsev tsam phooj rau nrog Is Xas As thiab Yas Kos cov yuav txais kev cog lus cia no ua lawv tug.
10 Nws tos ntshi lub taw ntsa nroog ruaj Tswv Ntuj yuav yog tus yees thiab tus txhim.
11 Tim ntseeg, Xas Las hnub nyoog nchav txawm sawb thawj los muaj peev xwm rov qoos tau noob chiv dua vim nws ntseeg tus tau cog lus cia.
12 Li ntawd, txawm nws tib leeg tuag nthi lawm los yug tau coob cuag li cov hnub qub saum ntuj thiab pawg lug li suab puam tom ntug hiav txwv.
13 Lawv ntseeg tuag nthi, txawm tsis tau txais yam tau cog tseg los lawv twb ntxov pom thiab tau fim thiab lees tias lawv yog neeg pej kum thiab neeg taug kev saum daim av.
14 Cov hais tau tej yam ntawd txhais tias lawv nrhiav ib lub teb chaws.
15 Yog hais lub lawv tawm tuaj ces lawv yeej nco lawv rov qab yeej muaj caij
16 Tiam sis, lub zoo tshaj lub saum ntuj lawv ntshaw. Vim li, Tswv Ntuj tsis txaj muag rau lawv hu ua lawv tus Tswv Ntuj, nws npaj tau ib lub nroog rau lawv.
17 Tim ntseeg, txawm raug sim los Has Nplas Has txi nws tus tub Is Xas As tus tub kheej, tus kev cog lus muab tuaj,
18 Tus ntawd, tus uas tau hais tseg : “Yuav hu ua koj xeeb ntxwv hauv Is Xas As.”
19 Nws yeej mem tau tias Tswv Ntuj muaj peev xwm tsa tau tsoom tub tuag, qhov nws rov tau nws tus tub twb yog ib zag txhais.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 12, 32-48
32 Tsis txhob poob siab, pab me nyuam tsiaj, vim nej Txiv txaus siab pub qaum ntuj rau nej,
33 Muag nej teej tug, muab pub rau luag ; npaj tej nas nyiaj tsis txawj qub, thooj cuab tam tsis txawj nqig saum ntuj rau nej, ntawd tub sab ncav tsis txog kab tsis tshwm tau ;
34 Vim qhov twg yog nej thooj cuab tam, ntawd nej chaw dai siab.
35 Kom nej duav sia rawv thiab teeb ciaj nraim ;
36 Thiab nej zoo li cov tib neeg nyob tos lawv tus huab tais, thaum nws ua tshoob rov los txog txav los khob qhov rooj, xwv lawv qhib tam sid rau nws.
37 Cov tub qhe ntawd hmoov zoo, yog huab tais los txog pom lawv nyob tos ; kuv hais tseeb rau nej, nws yuav muab siv sia tso lawv ncig rooj mov thiab hla mus nws yuav tiam lawv.
38 Yog nws los thaum ob sij los peb sij pom li ntawd, lawv txoj hmoo zoo.
39 Thiaj tias nej yuav tsum paub, yog tus tswv tsev paub lub sij hawm tub sab tuaj, nws yuav tsis lam cia tub sab tho nws vaj tse.
40 Nej thiab, nej yuav npaj kom txhij, vim yog lub sij hawm nej tsis nco faj, neeg Leej Tub tuaj.”
41 Pob Zeb hais tias : “Huab Tais, koj hais zaj txhais no, koj hais rau peb los rau sawv daws thiab ?”
42 Huab Tais hais tias : “Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb xwb fab, huab tais yuav tsa saib nws vaj tse thaum zoo caij nyoog yuav pub nplej rau ?
43 Tus qhev ntawd hmoov zoo, nws tus huab tais los txog pom coj li ntawd.
44 Muaj tseeb, kuv hais rau nej, nws yuav tsa tuav tag nrho nws teej tug.
45 Hos yog tus qhev twg xav hauv nws siab : kuv tus huab tais tsis hnyoo los, rho nplawm rau tej tub txib thiab ntxhais txib, noj thiab haus kom qaug,
46 Tus qhev ntawd tus huab tais los txog hnub nws tsis tos, thiab lub sij hawm nws tsis paub, huab tais yuav muab nws txiav ob ya faib nws feem cwb nws nrog cov cam thawj.
47 Tus qhev no twb paub ntsoov nws tus huab tais siab, xwb tim tsis npaj, tsis ua li huab tais nyiam, yuav raug nplua hnyav ncawv ;
48 Hos tus yeej tsis paub, txawm ua tej yam txaus nplawm, yuav nplua sib. Tus luag pub ntau rau, luag yuav tuaj khaub zig nws ntau thiab tus luag tso siab lug, luag yuav vam khom nws tshaj.”


0 commentaires: