COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 15/08/2013

Hnub Plaub, Mab Liab Mus Saum Ntuj

  • Zaj nyeem 1 : Tshwm Plaws 11,19;12,1-6.10
19 Tswv Ntuj lub tuam tsev saum ntuj qhib plho, lub xab cog nws lus tshwm plaws hauv nws lub tuam tsev, xob laim plias, suab nthe nqho, xob nroo ntws, av qeeg nkaws thiab lawg los tsuag lug.
1 Ib lub cim loj tshwm plaws nyob saum ntuj, ib tug poj niam hnav lub hnub, lub hli nyob hauv nws qab xib taws, saum nws taub hau vij ib lub kauj kaum ob lub hnub qub,
2 Hauv nws plab mob tsheej zag, nws ntsaj nroo laws npaum yug me nyuam.
3 Tshwm nyob saum ntuj dua lwm lub cim : ib tug zaj laug hluav taws liab plaim, muaj xya lub taub hau thiab kaum tug kub, saum nws cov taub hau xya lub mom,
4 Nws tus tw rub peb npaug cov hnub qub saum ntuj muab pov rhees rau saum daim av. Tus zaj sawv ntawm tus poj niam xub ntiag tab tom yuav yug me nyuam, kom xwv thaum tus poj niam yug poob nthav me nyuam nws yuav dua rhe tus me nyuam.
5 Nws yug tau tus me nyuam, tug tub, yog tus yuav coj tas txhua haiv neeg nrog tus cwj hlau ; luag nqa hlo nws tus me nyuam rau ntawm Tswv Ntuj, ntawm nws lub theej kiab.
6 Tus poj niam khiav dua hav suab puam, ntawm thaj chaw Tswv Ntuj npaj rau nws, lawv yuav yug nws ib txhiab ob puas rau caum hnub.
10 Kuv hnov ib lub suab nrov loj saum ntuj hais tias : ziag no peb tus Tswv Ntuj kev cawm thiab peev xwm thiab vaj kav tuaj lawm thiab Leej Pleev lub hwj chim, vim tus liam peb cov kwv tij liam lawv rau ntawm peb tus Tswv Ntuj xub ntiag ua hnub ua hmo raug xyeeb zog pov tseg.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 15, 20-26
20 Tiam sis ziag no, Leej Pleev tsim dheev ciaj sia hauv tas tsoom tuag, tus qhib thawj hauv tag tsoom tau tsaug zog,
21 Vim tus tib neeg thiaj muaj ploj tuag, yuav tsum vim tus tib neeg thiaj sawv tau ciaj sia hauv tsoom tuag,
22 Kuj tib yam tos sawv daws tuag tim As Das, tos sawv daws rov ciaj neeg los vim Leej Pleev,
23 Tiam sis nyias muaj nyias fij, tus qhib thawj yog Leej Pleev tas mam yog cov nrog Leej Pleev thaum nws rov tuaj,
24 Mam tiav log rau thaum nws cob nws kev ua vaj rau Leej Txiv Tswv Ntuj rhuav tas tej kev tswj hwm, tej peev xwm thiab tej hwj huam,
25 Nws yuav kav mus txog thaum nws muab tas cov yeeb ncuab tsuj nthi ntawm taw,
26 Tus yeeb ncuab kawg uas tus nws yuav rhuav yog kev ploj tuag,
  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 1,39-56
39 Thaum lub hnub nyoog ntawd, Mas Lias sawv kev tsees maj nroos mus pem toj siab, pem lub nroog nyob cheeb tsam Yus Das.
40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev thiab hu Es Lis Xas Npes.
41 Xyov ua cas thaum Es Lis Xas Npes hnov dheev Mas Lias hu nws, tus me nyuam hauv nws plab txawm dhia rhees thiab Es Lis Xas Npes muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo nws.
42 Ces nws tsa hlo suab hais tias : “Koj, tus muaj hmoo tshaj tsoom poj niam huv tib si thiab lub txiv hauv koj plab yog koob hmoo.
43 Muaj li ntawd rau kuv, ua cas kuv tus Huab Tais leej niam tuaj ntawm kuv ?
44 Saib ov, thaum kuv ntsej hnov dheev koj suab lus hu kuv, tus mos ab hauv kuv plab dhia rhees hom khaj.
45 Thiab koob hmoo rau tus muaj siab ntseeg yam yuav tsheej xeeb Huab Tais hais rau nws.
46 Mas Lias hais tias :
47 “Kuv ntsuj duab seev yees Huab Tais thiab kuv ntsuj plig looj lias vim Tswv Ntuj tus cawm kuv,
48 Vim nws dauv muag ntsia nws tus ntxhais qhev luag xyav. Saib, txij li no, txhua tiam neeg yuav tias kuv tus tau koob hmoo,
49 Vim tus muaj Hwj Huam ua rau kuv yam loj tas nrho, nws lub npe ntshiab,
50 Nws kev khuv leej tiam dhau tiam rau cov hwm nws.
51 Nws lub zog puv nws npab ua cov muab hlob tswv yim ploj siab ntxhov hnyo.
52 Qhau vaj ntxwv cov theej kiab nphau thiab tsa cov neeg me kom siab,
53 Yam zoo yuav tsau npo cov nqhis thiab xa cov nplua nuj qhuav nquas.
54 Nws tuaj pab nws tus tub txib His Xais Lais nco ntsoov nws siab hlub neeg,
55 Raws li nws tau hais rau peb cov yawg koob rau Has Nplas Has thiab nws cov xeeb ntxwv mus ib txhis.”
56 Mas Lias tseem nrog nws nyob kwv yees peb lub hlis nws thiaj rov qab mus nws tsev.


0 commentaires: