COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 18/08/2013


Chiv 20 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : I Mias Hu (YLM) 38, 4-6.8-10
4 Cov yawg hlob hais rau vaj ntxwv : “Thov muab tus txiv neej no tua vim nws ua cov tub rog nyob hauv lub nroog no thiab tsoom pej xeem ntaug tas hais cov lus li cov no rau lawv, vim tus txiv neej no nws tsis nrhiav kev thaj yeeb hos qhov phem rau tsoom pej xeem no.”
5 Tus vaj ntxwv Txhi Kias Hu hais tias : “Saib nws twb nyob hauv nej tes, vaj ntxwv tsis ua ib yam tiv nej.”
6 Lawv tsawv nkaus I Mias Hu pov rhees nws rau hauv Mas Kias Hu, vaj ntxwv tus tub lub qhov dej hauv cov zov keeb lub tshav, lawv muab hlua khi I Mias Hu dauv mus hauv lub qhov dej nqhuab tas tshuav av nkos, I Mias Hu nyam av nkos.
7 Tus yawg sam, Es Npev Mes Les, neeg Ku Sis nyob hauv vaj ntxwv tsev  hnov tias lawv cuam I Mias Hu rau hauv qhov dej thiab vaj ntxwv tseem zaum saum theej ntawm Npis Yam Meej qhov rooj.
8 Es Npev Mes Les tawm plaws hauv vaj ntxwv tsev tsa ncauj hais rau vaj ntxwv tias :
9 “Huab tais vaj ntxwv, cov neeg no tau ua phem yam lawv ua no rau saub I Mias Hu, lawv cuam nws rau hauv lub qhov dej, nws kawg tuag hauv vim tshaib plab, twb tsis tshuav mov nyob hauv nroog lawm.”
10 Vaj ntxwv yuam Es Npev Mes Les, tus Ku Sis tias : “Koj cia cev tes mus tsawv peb caug leej txiv neej rub saub I Mias Hu tawm hauv qhov dej los ua ntej nws tuag.”

  • Zaj nyeem 2 :  Hes Nplaws 12,1-4
1 Peb muaj npaum li tim khawv npau xi ncig peb, txo lub nra hnyav thiab tej txhaum laum neeg pov tseg, ua siab uv yam peb yuav tsum khwv,
2 Tig ntsia Yes Xus tus chiv thiab ua tsheej txoj kev ntseeg, tus phim kev tau zoo uv tus ntoo cuam kev poob tsim zaum ntua Tswv Ntuj theej kiab sab xis,
3 Tus nej yuav qhuas tus uv cov neeg txhaum kev quab yuam nws xwv kom nej txhob qaug zog txawm nej ntsuj plig yuav tsaug luj luas,
4 Nej twb tsis tau tiv kev txhaum txog txij ntshav los.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 12, 49-53
49 Kuv tuaj cuam taws rau saum daim av thiab npaum li cas kuv twb xav kom taws ciaj.
50 Kuv yuav tsum tau ntxuav lub cim ntxuav, kuv twb maj npaum li xav kom tiav log.
51 Ntshai nej xav tias kuv tuaj pub kev thaj yeeb rau daim av, kuv hais rau nej, laj yog, tseem ua kom tawg tas.
52 Vim ziag no, tsib leeg hauv tib lub tsev yuav tawg tas, peb leeg yuav tiv ob thiab ob tiv peb,
53 Lawv yuav tawg txiv tiv tub thiab tub tiv txiv, niam tiv ntxhais thiab ntxhais tiv niam, niam pog tiv nyab, nyab tiv niam pog.0 commentaires: