Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 19 Nruab xyoo C


Nco txog zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Hnub no yog lis piam hnub chiv 19 lub caij nruab xyoo peb. Hauv cov zaj nyeem hnub no, muaj ntau lub ntsiab lus. Tiam sis, peb tsuas nthuav ob peb los txog lub ntsiab txoj kev ntseeg thiab kev tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj raws li nram no.

Kev ntseeg thiab tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj muaj kab muaj ke taug, muaj hauv paus hauv ntsis. Tsis lam cia li ntseeg los tso siab li ub li no yuav muaj chaw mus. Yuav tau ntseeg thiab tso siab li peb cov yawg koob ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj. Yog tias peb tsis qhib peb lub siab los npuab peb cov yawg koob tus lwj lwm kev ntseeg, yog peb tsis mloog peb lub Koom Txoos kev qhuab qhia, peb yuav tsis paub ua neeg ntseeg thiab tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj, peb yuav zoo li tus neeg dig xuas kab xuas kev. Peb yuav ua cov neeg ntseeg Tswv Ntuj khuam ntab khuam ntuv tej tog kev tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tsis tseem neeg ntseeg Tswv Ntuj. Yog peb twb tsis tseem neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav ua cas muaj Tswv Ntuj koob hmoov ? Sawv daws twb pom ntsoov muaj ntau tus neeg sawv ua xib hwb ncauj puam suab khawv, tiam sis, muab tsis tau lub keeb chiv kev ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj los qhia rau neeg. Tsis kav lawv tseem muaj ntsej muag khav tias lawv no paub thiab txawj qhia kev ntseeg tshaj Vaj Qhia thiab cov Tswv Qhia los tsoom Txiv Plig, cov tuav lub hauv paus kev ntseeg Tswv Ntuj. Vim lawv lub qe tsis yog qhia qhov tseeb txog Tswv Ntuj rau neeg, hos yog nrhiav txoj kev tswj kom tau ib npoj neeg ntseeg raws li lawv cob thiab lawv qhia (les sectes chrétiennes). Nej thiaj li pom muaj ntau lub “Church” sib txawv npaum li ntawd ib ncig ntawm nej nyob. Hmoob twb hais tias muaj tej txhia tub ki cam thawj niam txiv hais tsis mloog, tso kwv tso tij tseg khiav mus raws neej tsa, thaum kawg tsis paub dab, tsis txawj ua dab ua qhua lawm. Tej xib hwb cuav ntawd zoo tam zoj li tej tub ki cam thawj, tsis hwm poj yawm thiab muab tsis tau lub hauv paus kev ntseeg Tswv Ntuj los qhia rau neeg : “6 Peb cov yawg koob twb ntxov paub hmo ntawd, lawv ntseeg tej lus cog cia muaj tseeb tiag ua rau lawv zoo siab heev. 7 Koj haiv neeg tos nws ntshis li kev cawm rau cov ncaj ncees hos kev puas tsuaj rau cov yeeb ncuab TT 18,6-7.” Hos cov tseem xib hwb los tseem neeg ntseeg Tswv Ntuj, lawv txuag zias poj yawm txwv koob tus txhooj tus cai kev ntseeg thiab kev teev hawm Tswv Ntuj thaum chiv keeb los txog niaj hnub no tsis pub yuam kev ib qho. Peb ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj raws poj yawm kev qhuab qhia, raws li haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj txoj kab txoj ke thiab tsoom leej ntshiab tej txiaj ntsim, raws li Koom Txoos Kav Tos Liv tus txhooj cai, peb yuav tsum mloog Koom Txoos lus. Vim li cas ? Vim Tswv Ntuj yog tus tshoj Koom Txoos Kav Tos Liv ua lub Koom Txoos niam sawv Tswv Ntuj npe qhia qhov tseeb, qhia Tswv Ntuj lus rau ntiaj teb neeg kom coj tas txhia haiv neeg los ua ib cuab ib yig, ua ib haiv neeg ntseeg raws li txoj koob txoj hmoo Tswv Ntuj foom tseg rau Has Nplas Has : “9 Tim ntseeg, Has Nplas Has thiaj mus nyob txawm hauv thaj av cog lus tseg li thaj tsis muaj tsw ua tsev tsam phooj rau nrog Is Xas As thiab Yas Kos cov yuav txais kev cog lus cia no ua lawv tug…12 Li ntawd, txawm nws tib leeg tuag nthi lawm los yug tau coob cuag li cov hnub qub saum ntuj thiab pawg lug li suab puam tom ntug hiav txwv HN 11,9.12.” Peb teev hawm Tswv Ntuj raws li Has Nplas Has kev cob qhia, peb yog Has Nplas Has xeeb leej xeeb ntxwv hauv Koom Txoos Kav Tos Liv muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Vim Yes Xus yog tus tsa Pob Zeb ua tus tswj Koom Txoos, ziag no, Vaj Qhia sawv Pob Zeb chaw saib Yes Xus lub Koom Txoos. Cov neeg ntseeg zwm Koom Txoos Kav Tos Liv, yog zwm Yes Xus thiab koom Yes Xus lub cev (être avec le Christ par le sacrement de l’Eucharistie) : “42 Huab Tais hais tias : “Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb xwb fab, huab tais yuav tsa saib nws vaj tse thaum zoo caij nyoog yuav pub nplej rau ? 43 Tus qhev ntawd hmoov zoo, nws tus huab tais los txog pom coj li ntawd. 44 Muaj tseeb, kuv hais rau nej, nws yuav tsa tuav tag nrho nws teej tug LK 12,42-44.” Yog peb hwm Koom Txoos Kav Tos Liv, peb kuj hwm Yes Xus. Cov neeg ntseeg cam thawj ncaim Koom Txoos Kav Tos Liv, kuj ncaim Yes Xus tam zoj cov yeeb ncuab, tsim kev kub ntxhov tiv Yes Xus. Vim li ntawd, yog Koom Txoos tsis tsa peb ua xib hwb, kuj yog Yes Xus tsis tsa peb ua xib hwb, peb tsis muaj cai sawv ua xib hwb peb tus kheej coj ib pab neeg ntseeg ua peb ntiag tug. Yog peb cam thawj hla Koom Txoos lo lus, peb kuj cam dhau Yes Xus thiab tsis npuab Koom Txoos lawm. Leej twg ua li ntawd, nws yuam kev tsis tseem neeg ntseeg Tswv Ntuj lawm (attitude des différents courants du protestantismes) : “45 Hos yog tus qhev twg xav hauv nws siab : kuv tus huab tais tsis hnyoo los, rho nplawm rau tej tub txib thiab ntxhais txib, noj thiab haus kom qaug, 46 Tus qhev ntawd tus huab tais los txog hnub nws tsis tos, thiab lub sij hawm nws tsis paub, huab tais yuav muab nws txiav ob ya faib nws feem cwb nws nrog cov cam thawj LK 12,45-46.” Peb pom xeeb ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj, peb kuj xav kom txoj kev teev hawm muaj Tswv Ntuj koob hmoov thiaj li tsim nyog. Cov leej ntshiab yog cov neeg muaj Tswv Ntuj koob hmoov thiab tuav Huab Tais tej qoob loo, tuav Huab Tais teej tug, txais Huab Tais cov nplej. Yog peb ua neeg thoob tsib, peb yuav chim siab tsis nyob hauv lub Koom Txoos nrog cov neeg muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb yuav txawj tu siab tsis txhob mus poo tej nyuag xib hwb cuav nyias kav nyias lub nyuag “Church” nkim yus sim neej ua neeg ntseeg tsis tau Tswv Ntuj koob hmoov. 

Ib tsoom phooj ywg, txoj kev ntseeg thiab kev tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj li nyias zaj los ua li tej txhia xib hwb tej lus qhia, yog tsis raws lub Koom Txoos Kav Tos Liv txoj cai, peb nyias txoj kev ntseeg yuav tsis tau koob hmoov thiab nyias kev tso siab rau Tswv Ntuj yuav kav tsis tau nyias. Peb txawm yuav hais npaum ub npaum no los tsis ntsu rau peb dab tsi. Tiam sis, yog peb nyob hauv Koom Txoos ces txawm peb lub siab xav xwb, lub ncauj tsis hais tawm los yeej ntsu thiab tsam rau peb tog, vim muaj tsoom leej ntshiab ua peb cov pov thawj thov Tswv Ntuj koob hmoov rau peb. 

08.08.2013   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: