Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 20 Xyoo C
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,


Peb nyob hauv lis piam hnub Chiv 20 lub caij nruab xyoo peb. Hnub no, peb yuav nthuav ob peb los hais txog tus neeg ntseeg Tswv Ntuj kev ua neeg nquag, ua neeg khwv li Tswv Ntuj cov lus qhia. Tiam sis, tus neeg ntseeg Tswv Ntuj kev nquag thiab kev khwv txawv tus neeg teev dab qhuas los teev lwm txoj kev teev hawm kev nquag thiab kev khwv.

Thaum peb tseem ua neeg teev dab qhuas, peb raug dab quab yuam ua rau peb raug txom nyem, ua lub neej nyob tuav plig cos. Vim sim neej dab yeej tsis khwv, cia neej khwv yug dab, ua dab qhev tiam dhau tiam. Neej yuav tsum nquag, neej thiaj muaj qoob loo thiab muaj tsiaj txhu los tua txi dab, ntxias dab, pauj dab yees kev hu dab. Tus tsis xwb fab, tsis muaj qoob loo thiab tsis muaj tsiaj txhu, nws yuav tsum tau luab nuj luab nqi txais luag teej luag tug, nws mam npeem khwv tseev kom tau them rov rau luag tom qab.

Dua ntawm peb Hmoob, tseem muaj lwm haiv neeg muaj ntau tsav ntau yam dab lawv teev. Tej txhia haiv neeg tej dab qhuas tseem heev thiab looj koov tshaj Hmoob tej dab, muab tsiaj txhu txi tsis txaus, tseem yuav tsum txi tib neeg thiaj pov khawv pauj tau lawv tej dab yees. Zoo li haiv neeg Aztèque txheej thaud, nyob teb chaws Mexique, npuas ciam teb Mes Kas. Haiv neeg Aztèque yog haiv neeg Mev cov poj yawm txwv koob. Cov Aztèques muaj ntau tus dab. Thawj tug dab loj hu ua Huitzilopochtli, yog tus dab hnub thiab dab tsov rog yuav tsum tiam tsiaj txhu thiab tib neeg ;  tus dab Quetzalcoatl, yog dab cua daj cua dub ; Tezcatlipoca, dab ntuj txias teb tsaus...Lawv tsim tej lub pej thuam loj los loj siab los siab li ob peb txheej tsev, teeb tej lub thaj rau saum ncov. Cov neeg coj mus txi dab no yog tej poj niam, tej txiv neej thiab me nyuam tog yeeb ncuab lawv mus ntau rog yeej thiab ntes tau tsheej pab tsheej pawg. Kuj muaj tej txhia pej xeem neeg Aztèque tuaj yeem muab lawv tus kheej los ua txim txi dab. Lawv txhom neeg muab xyab ciaj ciaj saum thaj tho plab, kaus tej siab tej plawv tso tsheej pawg, ua ntshav ntws lug li dej txog hauv av. Muaj liv xwm sau tseg tias thaum lawv txi lub tuam tsev teev dab Tenochtitlan, xyoo 1487, lawv muab 4 hnub los ua hmoov txi tas 80 000 leej rau lawv cov dab. Thaum tiam 14, haiv neeg Espagnols mus tsuj teb tsuj chaw sab hiav txwv tim ub. Xyoo 1521, tus thawj tub rog Espagnols, Hernan Cortés, mus tua yeej haiv neeg Aztèque, txeeb tau lawv lub tuam ceeb, tswj hwm kav lawv. Tau 20 xyoo tom qab, muaj txog 9 (millions) tus neeg Aztèques thim lawv cov dab qhuas tig los ntseeg Tswv Ntuj. Tsis hais Hmoob, tsis hais cov Aztèques, cov neeg teev dab yuav tsum siv zog khwv thiaj pauj tau, txi tau lawv cov dab.

Txoj kev ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj kuj yuav tsum tau muab tag nrho yus lub siab lub ntsws, lub tswv yim, muab tag yus sim neej los khwv ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tiam sis, tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txoj kev khwv txawv tus Hmoob teev dab qhuas los tus neeg Aztèque teev dab txoj kev khwv. Peb kev khwv teev hawm Tswv Ntuj tsis yog muab tsiaj txhu thiab tib neeg tua txi Tswv Ntuj, hos yog muab peb kev zoo siab muaj tub muaj ki, muaj nyiaj muaj txiaj, muaj qoob loo los puas muab kev nyuaj siab muaj mob muaj nkeeg, muab kev txhawj xeeb raug tshaib raug nqhis, raug ntxub raug hiam los ua txim, los ua suab seev, ua suab lus thov Tswv Ntuj. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txoj kev khwv, yog khwv kom raws tau Yes Xus qab, kom nquag npaum Huab Tais Yes Xus nquag uv kev sib ntxub, nquag uv kev raug luag tsim txom, uv kev raug luag hiam dai tuag saum ntoo cuam : “3 Tus nej yuav qhuas tus uv cov neeg txhaum kev quab yuam nws xwv kom nej txhob qaug zog txawm nej ntsuj plig yuav tsaug luj luas 4 Nej twb tsis tau tiv kev txhaum txog txij ntshav los HN 12,3-4.Peb los ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj, peb txoj kev mob kev nkeeg, peb kev raug neeg lim hiam khoo peb teej peb tug, tej ntawd txawm yuav ua rau peb qaug qaug zog los kom peb nco ntsoov Huab Tais Yes Xus. Vim Huab Tais Yes Xus yog tus teev hawm Leej Txiv zoo, nws tseem raug neeg hiam loj tshaj plaws peb. Vim li ntawd, peb yuav npaj kom tau peb lub siab nquag plias, txaus siab khwv yog txaus muab, zoo siab hlo muab yus roj yus ntshav, yus txoj sia uv tib neeg kev lim hiam li tsoom leej ntshiab teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj : “51 Ntshai nej xav tias kuv tuaj pub kev thaj yeeb rau daim av, kuv hais rau nej, laj yog, tseem ua kom tawg tas 52 Vim ziag no, tsib leeg hauv tib lub tsev yuav tawg tas, peb leeg yuav tiv ob thiab ob tiv peb 53 Lawv yuav tawg txiv tiv tub thiab tub tiv txiv, niam tiv ntxhais thiab ntxhais tiv niam, niam pog tiv nyab, nyab tiv niam pog LK 12,51-53.” Yes Xus kev ua tib neeg tawg tas tsis yog tim kev sib cav sib ceg thiab kev ua yeeb ncuab. Los lus Yes Xus hais tias : txiv tiv tub, tub tiv txiv los niam tiv ntxhais thiab ntxhais tiv niam no yog txoj kev sib hlub mus txog yus roj yus ntshav los yus txoj sia. Yes Xus hlub peb txog qhov Yes Xus muab tau nws roj ntsha thiab txoj sia los cawm peb. Tas tsoom neeg ntseeg tej txhia muab tau tej txhia muab tsis tau lawv roj ntsha ua txim rau Tswv Ntuj.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, tas tsoom leej ntshiab yog cov neeg ntseeg nquag thiab khwv li peb tus Huab Tais Yes Xus. Peb yuav vam txog tsoom leej ntshiab tej lus koob lus hmoov thov Tswv Ntuj pab peb, peb thiaj txawj ua neeg nquag neeg khwv teev hawm Tswv Ntuj xis Tswv Ntuj siab.

16.08.2013      Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: