Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 22 Xyoo C
Ib tsoom neeg ntseeg nyiam mloog Tswv Ntuj lus,

Peb nyob hauv lis piam hnub Chiv 22 lub caij nruab xyoo peb. Hnub no, peb zoo siab caw zeej tsoom neeg sawv daws qhib ntsej los mloog peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus qhia txog lub meej mom ntxim Tswv Ntuj siab.

Leej tib neeg txhua leej tsis hais poj niam los txiv neej, puav leej ntshaw kom muaj neeg qhuas yus, ntshaw kom muaj koob meej nto moo lug. Li ntawd, tej niam tej txi nyias thiaj xav kom nyias tub nyias ki muaj neej zoo, muaj nyiaj muaj txiag, tuav dej num zaum rooj ntaub rooj ntaw, ua luag txwj luag laus, ua nom ua tswv tswj pej xeem huab hwm. Yog lam tau, tseem xav kom ciaj huab tais vaj ntxwv kav teb kav chaw tuav ciam dej ciam av. Yog leej twg ua tau li ntawd, ces nws yog tus muaj meej mom zoo tshaj saum daim av.

Tib neeg thiaj pheej ntshaw meej mom ua npau suav toog. Vim meej mom ua rau neeg muaj tsim, muaj nuj nqes, luag tej hwm. Tej nyiaj txiag, tej dej num, tej kev txawj ntse, kev ua nom ua tswv, ua huab tais no pub kom neeg tau ntsej muag thiab nto koob meej. Tus tau koob meej ua rau nws muaj meej mom. Ces meej mom ua rau neeg mob siab, cov tsis muaj khib rau cov muaj. Tus muaj los khav qhuas ntxhias rau cov tsis muaj : ua cas yus twb yog huab tais, yus twb yog nom, yog tus txawj ntse, tus txwj laug, tus nplua nuj, tej lus yus hais nyuag pej xeem qhev tseem cam thawj tsis mloog yus hais. Meej mom ua nom khib rau pej xeem. Hos cov pej xeem los hais tias : cas tus nyuag nom zoo li ntawd xwb yuav loj tag npaud, hais lus rau twb tsis xav teb yus lawm. Meej mom ua rau neeg ntshaw nplooj siab mob ncus nco. Peb thiaj pom muaj tej zaj tswv yim lim hiam, tsim txom, hiam neeg thiab nyoos tua neeg, sim neej yus xav tsis txog tias nyob ntiaj teb tib neeg yuav txawj phem npaum li ntawd.

Tej huab tais vaj ntxwv los ib tug tsis xav kom lwm tus loj dua, nto moo dua nws. Tus huab tais no thiaj txhij tub rog mus ntaus, mus tua lwm tus huab tais, txhav nws ciam dej ciam av, txeeb nws cuab yeej cuab tam, rhuav nws vaj loog, tsoo nws theej kiab kom puas tsuaj thiab ploj mus. Tsis yog tej nom tswv thiab tej vaj ntxwv thiaj muaj khib xwb. Tib neeg tej teeb meem feem ntau, ua rau tej zej zog sib cav sib ceg, tawg ua pab ua pawg, ua rau tej teb chaws sib ntaus sib tua ua tsov rog txheej dhau txheej tiam dhau tiam, puav leej tim lub meej mom : “8 Thaum muaj neeg caw koj mus noj tshoob, tsis txhob mus xyab ntawm thawj lub txaj, tsam muaj tus meej mom loj dua koj luag caw nws tuaj thiab. 9 Nws thiab koj neb tuaj, tus tswv yuav hais rau koj : cia lub chaw rau nws, koj lub tuaj tom tw, thaum ntawd koj yuav txaj muag LK 14,8-9” Peb tib neeg kev ntshaw meej mom ua rau peb tsuas xav txog peb tus kheej, tsis quav ntsej, tsis hlub tib neeg, saib tsis taus tus me dua yus thiab ntxub tus loj dua yus. Huab Tais Yes Xus kev qhuab qhia lub meej mom xis Tswv Ntuj siab txawv peb tib neeg ntiaj teb zaj.

Tus neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, nws yuav nrauj nws lub qub siab thiab lub tswv yim qub kom tu taw thiab ploj mus. Nws thiaj li yuav ciaj tau neeg mloog Huab Tais Yes Xus lus muaj lub meej mom ntxim Tswv Ntuj siab. Vim lub meej mom phim tus neeg ntseeg muaj txiaj ntsim nyob ib txhiab ib txhis, tsis yog lub meej mom nyob xyoo puav los caum xyoo li neeg ntiaj teb. Tib neeg ntiaj teb lub meej mom yog kev iab kev daw lom neeg. Lub meej mom nyob ib txhis ntxim Tswv Ntuj siab yog koob hmoov, ua neeg nyab xeeb : “13 Tiam sis, thaum koj ua ib roog qav, koj caw cov pluag, cov tu ceg, cov ceg pauv, cov dig muag. 14 Koj muaj hmoo, vim lawv tsis muaj tus tsi thim rau koj ; tiam sis, thaum cov ncaj ncees yuav sawv tseem rov los, luag yuav thim rau koj LK 14,13-14.” Tus neeg ntseeg kev nrauj lub qub siab thiab zaj tswv yim qub, los yoog lub neej tshiab kev npuab Yes Xus lus qhia tsis yog yooj yim nrauj ib zaug los ob zaug yuav tau. Peb yuav niaj hnub mus pe peb tus Huab Tais Yes Xus thiab thov tsoom leej ntshiab pab peb thim peb lub qub neej thiab lub qub siab pov tseg kom tag peb sim neej. Peb thiaj yuav ciaj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab hlub tau cov pluag, cov ceg tawv thiab dig muag. Peb thiaj li yuav muaj ntsej muag luag ntxhi txais cov koob hmoov Huab Tais Yes Xus tuaj hu peb sawv hauv ntiaj teb cov plua av thiab plua tshauv mus lawm qaum ntuj.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, ntiaj teb lub meej mom muab tsis tau kev haum xeeb rau peb. Thov kom Huab Tais Yes Xus lo lus peb mloog hnub no pub lub meej mom hlub neeg rau peb txhua leej thiab tau nyob thaj yeeb mus ib txhis ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.


27.08.2013       Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: