COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 15/09/2013

Chiv 24 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 32, 7-11.13-14
7 Huab Tais hais rau Mos Ses tias : “Nqes mus, vim koj haiv neeg koj tau coj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb,
8 Lawv twb maj nroos tig mus deb ntawm txoj kev kuv kom rau lawv ; lawv nchuav tau ib tug xyuas nyuj toog, lawv pe nws thiab txi rau nws. Lawv hais tias : His Xas Lais, koj cov tswv ntuj, cov coj koj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb los.”
9 Thiab Huab Tais hais rau Mos Ses tias : “Kuv pom haiv neeg no yog haiv neeg qwb tawv.
10 Ziag no, tsum kiag rau kuv yuav meem txom npau rau lawv kom txaus nkaus thiab kuv yuav muab koj ua ib lub teb chaws loj.”
11 Mos Ses nplij nws tus Huab Tais Tswv Ntuj pliaj plhu hais tias : “Ua cas Huab Tais ho meem txom npau rau koj haiv neeg uas koj coj tawm ntawm Hais Nkws Tos nrog lub zog loj thiab txhais tes heev ?
13 Nco ntsoov Has Nplas Has, His Xas Has thiab His Xas Lais koj cov tub txib uas koj tau cog lus rau lawv, koj tau hais rau lawv : kuv yuav ua kom nej cov xeeb ntxwv cuag cov hnub qub saum ntuj thiab thaj av no uas kuv tau hais kuv muab pub rau nej cov xeeb ntxwv, lawv yuav tau nws ua cuab tam mus ib txhis.”
14 Huab Tais thim xav qhov phem nws tau hais yuav ua rau nws haiv neeg.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Tis Mos Tes 1, 12-17
12 Kuv ua tsaug rau tus txhawb kom kuv muaj zog, Leej Pleev Yes Xus peb tus Huab Tais, vim nws pom zoo ntseeg kuv tsa kuv ua tub txib,
13 Thaum ua ntej, kuv yog tus thuam ntuj thiab tus tsim txom tsiv heev ; tiam sis, luag khuv leej kuv vim kuv tsis paub qab hau, ua yuam kev rhuav,
14 Peb tus Huab Tais lub txiaj ntsim phwj yaws nrog kev ntseeg thiab kev hlub hauv Leej Pleev Yes Xus,
15 Lo lus tsim nyog ntseeg thiab tso siab lug txais, Leej Pleev Yes Xus tuaj hauv qab ntuj no cawm cov txhaum, yog kuv ntag tus thawj.
16 Tos nws ho khuv leej kuv los kom xwv kuv yog thawj tug uas Leej Pleev Yes Xus taw txog kev siab ntev ua piv txwv rau cov ntseeg txog nws kom ciaj taus sia nyob ib txhis.
17 Rau tus vaj ntxwv txhiab niaj puas xyoo, tsis ploj, pom tsis tau, Tswv Ntuj tib tug nto koob meej thiab muaj hwj chim mus ib txhiab ib txhis, ua li.
  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 15,1-32
1 Tas cov sau se thiab cov muaj txhaum los ntsauv nws thiab mloog nws hais.
2 Cov Fas Lis Xais thiab cov thoob xwm ntawv yws zom zaws : “Tus neeg no tseem txais cov muaj txhaum thiab tseem koom nrog lawv noj ua ke”
3 Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv :
4 “Leej tib neeg twg hauv nej muaj ib puas tus yaj, muaj ib tug ploj lawm, yuav tsis tso cuaj caum cuaj tus tseg tom hav suab puav, mus raws tus ploj tseev kom tau nkaus nws ?
5 Thaum nrhiav tau muab kwv saum nws xwb pwg zoo siab hlo,
6 Thiab los txog tsev, nws hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ib ncig nws tuaj hais rau lawv : Nej nrog kuv zoo siab vim kuv nrhiav tau kuv tus yaj ploj lawm !
7 Kuv hais rau nej, zoo siab npaum li ntawd saum ntuj rau tib tug neeg txhaum thim xav tshaj cuaj caum cuaj leeg ncaj tsis tas yuav thim xav.”
8 Los puas tus poj niam twg muaj kaum lub txiaj nyiag, yog ib lub poob lawm, yuav tsis taws teeb thiab cheb tsev ua tib zoo nrhiav tseem kom tau ?
9 Thaum nrhiav tau lawm, nws hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ib ncig nws tuaj hais tias : Nej nrog kuv zoo siab vim kuv nrhiav tau lub txiaj kuv ua poob lawm !
10 Kuv hais rau nej zoo siab npaum li ntawm Tswv Ntuj cov tub xo xub ntiag rau tus neeg txhaum thim xav.”
11 “Ib tug neeg muaj ob tug tub.
12 Tus yau ntawm nkawd hais rau leej txi : “Txiv, muab kuv tug rau kuv.” Nws faib nws lub cuab tam rau nkawd.
13 Ob peb hnub tom qab npaj tau txhij, tus tub yau tawm rooj mus ib lub teb chaws deb nyob ntawd muab nws tug phob ua neej nyob luaj thuam.
14 Thaum nws siv nws tug tas, ib sij huam, lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib nyob qhuav nquas.
15 Nws thiaj mus nrog ib tug ntawm cov neeg nyob txawm teb chaws ntawd. Luag xa nws mus zov npua tom luag thaj teb.
16 Nws ntshaw cov qhauv qos kom kum nws yees npaum li npua noj los tsis muaj tug pub rau nws.
17 Nws thiaj xav tau twj ywm puag hauv nws : “Kuv txiv cov tub zog npaum twg twb muaj mov nco lug noj, hos ntawm no kuv tshaib yuav tu siav.”
18 Sawv tsees, kuv yuav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj
19 Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv. Ua rau kuv tam li koj ib tug tub zog.”
20 Nws thiaj sawv tsees rov mus cuag nws leej txi. Pom dheev nws los tsis tau txog tseem tshuav deb, ua nws txiv siab nphau npog thiab tso sas ntws tuaj qawm lias caj dab thiab nwj lias nws.
21 Leej tub tsa suab hais : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj. Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv.”
22 Leej txi hais rau nws cov tub txib : “Maj zeeg nqa daim hnav zoo tshaj los kho rau nws thiab muab nplaib los rau nws tes thiab khau rau nws taw.
23 Thiab mus coj tus xyuas nyuj rog los txi rau nws ua tsum noj nchuav ntws.
24 Vim kuv leej tub no twb tuag lawm tseem rov ciaj los, twb ploj lawm tseem rov ntsib nws dua. Lawv pib ua tsum noj nchuav ntws.
25 Nws leej tub hlob nyob teb lawm. Thaum nws rov los txog ze tsev, nws hnov suab nkauj suab nruas.
26 Nws hu ib tug me tub los nug saib muaj xwm tus dab tsi li ntawd.
27 Tus no hais rau nws : “Koj tus kwv tij los txog lawm, koj txiv muab tus xyuas nyuj rog los txi, vim nws leej tub zoo neej.”
28 Npau nws taws dheev tsis kam nkag los ; nws leej txi tawm tuaj tsa suab hlo thov nws.
29 Tus no teb rau nws leej txi : “Tau npaum no xyoo kuv tiam koj thiab tsis muaj ib zaug kuv hla dhau koj ib los, tsis muaj ib zaug koj pub ib tug thav tshis rau kuv nrog kuv cov phooj ywg ua tsum noj nchuav ntws.
30 Hos koj leej tub tus noj nqos tag koj lub cuab tam nrog tej pog lwj rov los, koj haj txi rau nws tus xyuas nyuj rog.”
31 Nws teb tias : “Me tub, ib txwm koj nrog kuv nyob. Tag nrho kuv tug puav leej koj tug.
32 Yuav tau ua tsum noj nchuav ntws ua kev zoo siab, vim koj tus kwv tij no tuag lawm, ciaj rov los, twb ploj lawm, rov nrhiav tau nws.”

0 commentaires: