COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 22/09/2013

Chiv 25 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : As Mos 8,4-7
4 Nej mloog qhov no, nej cov tsuj tus txom nyem rhuav cov pluag hauv teb chaws,
5 Hais tias: “Tav twg thiaj dhau hli xiab thiab xas npas peb li tau qoob muag qhib txhab nplej nce nqe luj kom tsawg saum cov teev cuav.
6 Kom muaj nyiaj muas tus txom nyem thiab nkawm khau tus pluag thiab muag tej npluag nplej.”
7 Huab Tais cog lus tseg vim Yas Kos kev khav theeb : “Kuv yuav tsis hnov qab mus ib txhis tej yam lawv tau ua no.”
  • Zaj nyeem 2 : 1 Tis Mos Tes 2, 1-8
1 Yam kuv kom ua ntej tshaj, yuav tau thov, teev ntuj, khaub zig thiab kev nco txiaj ntsim rau tib neeg sawv daws,
2 Rau tej vaj ntxwv thiab cov ua hau xwv peb thiaj li coj ib lub neej tus yees thiab ntsiag to hauv kev hwm ntuj thiab tsim txiaj,
3 Thiaj yog qhov zoo ntxim Tswv Ntuj peb tus cawm seej,
4 Nws xav cawm tag nrho leej tib neeg kom paub mus cuag tau qhov tseeb.
5 Vim tsuas muaj Tswv Ntuj tib tug, tsuas muaj tib tug nyob nruab nrab ntawm Tswv Ntuj thiab tib neeg, leej tib neeg Leej Pleev Yes Xus,
6 Tus muab nws tus kheej ua nqe txhiv sawv daws, ua pov thawj txog thaum nws caij nyoog,
7 Rau qhov ntawd, kuv thiaj raug tsa los cev lus thiab tshaj xo, kuv hais qhov tseeb, kuv tsis dag ua xib hwb qhia kev ntseeg thiab qhov tseeb rau cov pej kum neeg.
8 Kuv xav kom tib neeg teev ntuj thoob qhov txhia chaw tsa tes huv si txhob npau thiab txhob sib tshom.
  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 16,1-13
1 Nws tseem hais ntxiv rau cov thwj tim : “Muaj ib tug neeg nplua nuj muaj ib tug tub zog, luag tuaj qhia rau nws tias tus ntawd phob luaj thuam nws teej tug.
2 Tus no hu nws tuaj thiab hais rau nws : Ua cas kuv hnov li ntawd txog koj? Koj xa daim ntawv xam phaj yam koj ceev, koj tsis txhob ceev lawm.
3 Tus tub qhe hais hauv nws tus kheej : Kuv tus Huab Tais tshem kuv kev ceev txiaj ? Kuv tsis muaj zog ncaws teb thiab kuv txaj muag thov khawv.
4 Kuv paub yam kuv yuav ua xwv thaum rho kuv kev ceev txiaj los muaj neeg txais kuv hauv lawv tej tsev.
5 Nws hu cov luab nqi ntawm nws tus Huab Tais ib tug zuj zus tuaj ; nws hais rau thawj tug : “Koj tshuav kuv tus Huab Tais npaum li cas ?”
6 Tus no teb tias : “Ib puas hub roj.” Nws hais tias : “Muab chaw zaum, koj muab ntawv sau kiag ua tsib caug.”
7 Nws hais rau lwm tus : “Koj ne, tshuav pes tsawg ?” Tus no teb tias : “Ib puas kawm nplej.” Nws hais rau tus ntawd : “Muab ntawv sau kiag ua yim caum.”
8 Tus Huab Tais qhuas tus tub qhe siab nkhaus, txawj ua yam nws ua ntawd ; tej tub tiam no txawj rau lawv phaum neeg dua txoj kev kaj tej tub.
9 Kuv hais rau nej : “Nej kheej cog phooj ywg nrog pob nyiaj txiag nkhaus xwv thaum nqig lawm, lawv yuav txais nej hauv lawv cov tsev tsam phooj nyob ib txhis.
10 Tus ntseeg tau rau yam tsawg, kuj ntseeg tau rau qhov ntau thiab tus nkhaus rau yam me aiv kuj nkhaus rau yam ntau.
11 Yog twb ntseeg tsis tau nej rau pob nyiaj nkhaus, leej twg yuav ntseeg nej rau yam zoo dua tej ?
12 Thiab rau luag tug twb ntseeg tsis tau nej, leej twg yuav pub nej tug rau nej ?
13 Tsis muaj tus tub qhe twg yuav tiam tau ob tug huab tais, nws kawg ntxub ib tug, hlub lwm tus, los nws kawg npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav tiam tsis tau Tswv Ntuj thiab nyiaj txiag.”

0 commentaires: