COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 20/10/2013

Chiv 29 Nruab Xyoo  C
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 17, 8-13
8 As Mas Les tuaj nrog His Xas Lais sib tua nyob Les Fis Dis.
9 Mos Ses hais rau Yaws Hos Suas : “Tag kis, xaiv ib co txiv neej rau peb tawm mus tiv As Mas Les, kuv yuav sawv saum lub ncov roob tuav rawv Tswv Ntuj tus cwj ntawm tes.”
10 Yaws Hos Suas ua raws li Mos Ses hais rau nws tiv As Mas Les ; Mos Ses, As Loos thiab Huv lawv nce mus saum lub ncov roob.
11 Yog Mos Ses xyab rawv tes, His Xas Lais heev dua, thaum nws dauv tes, As Mas Les heev dua.
12 Mos Ses tsaug leeg tes, lawv muab tau ib lub zeb los tuaj hauv qab nws zaum saud, As Loos thiab Huv nkawd ib leeg tuaj ib sab txheem nws tes ua nws tes rov muaj sia txog thaum hnub poob qho.
13 Yaws Hos Suas thiaj yeej As Mas Les thiab rho ntaj ntsim nws haiv neeg.

  • Zaj nyeem 2 : 2 Tis Mos Tes 3, 14 – 4, 2
14 Koj yuav txawm ruaj hauv yam koj tau kawm los thiab ntseeg yam meej, paub tus tau qhia rau koj,
15 Thiab paub cov ntawv ntshiab puag thaum koj tseem me yau, yam muaj peev xwm ua tau koj thoob tsib vim qhov ntseeg Leej Pleev Yes Xus tau kev cawm.
16 Yam ntawv uas Tswv Ntuj tshoj muaj nqis rau kev kawm, kev sib tw, kev sib cob, qhia kev ncaj ncees,
17 Xwv Tswv Ntuj tus neeg thiaj paub tab paub kev cai rau txoj num zoo.
1 Kuv lees ncaj rau ntawm Tswv Ntuj thiab Leej Pleev Yes Xus, tus yuav txiav txim rau tsoom ciaj thiab tsoom tuag, vim nws kev tawm tuaj thiab tus ua vaj kav,
2 Kom koj tshaj lo lus txawm haum caij los dhau caij nyoog, ntuas, cem, txhib ua zaj ua ntev qhia.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 18,1-8
1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv txog qhov lawv yuav tsum teev ntuj tsis tseg thiab tsis txhob qaug zog,
2  Hais tias : “Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug kws txiav txim tsis thuv laj Tswv Ntuj thiab tsis hwm tib neeg twg li.
3 Hauv lub nroog ntawd, muaj ib tug poj ntsuam tuaj taij nws : Pab kuv pauj kom tau kuv tus yeeb ncuab.
4 Nws tsis kam tau ib ntus ; dhau ntawd, nws txawm hais nwws tus kheej : Txawm kuv tsis thuv laj Tswv Ntuj, tsis hwm tib neeg,
5 Tsis kav tus poj ntsuam no xeeb txob kuv npaud, kuv mam pauj nws, tsam thaum kawg nws tuaj txob taus kuv.”
6 Huab Tais hais tias : “Nej sim mloog tus kws txiav txim nkhaus hais.
7 Tswv Ntuj, tus ntev npaum li nws rau luag, yuav tsis ua dab tsi pauj rau cov nws xaiv tau, taij nws ua hnub ua hmo ?
8 Kuv hais rau nej tias, nws yuav pauj tam sis rau lawv. Tab sis, neeg Leej Tub tuaj, xyov nws puas yuav ntsib kev ntseeg saum daim av no ?”

0 commentaires: