COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 17/11/2013

Chiv 33 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Mas Las Kis 3,19-20
19 Thaum hnub ntawd tuaj yuav kub ntaiv npaum li qhov txos, cov neeg muab hlob thiab lim hiam, hnub ntawd, yuav cig muaj ceem npaum quav nyab, yuav tsis seem cag thiab ntshuag, tsoom tub rog tus Huab Tais hais li.
20 Cov hwm kuv npe yuav tshwm plaws lub hnub ncaj ncees thiab kev noj qab nyob zoo hauv nws sab tis ; nej yuav tawm rooj plaws dhia hom khaj npaum cov txiv heev nyuj luag muab qoob txav.

  • Zaj nyeem 2 : 2 Tes Xas Los Nis 3, 7-12
7 Nej kheej twb paub yuav ua li cas qog peb, vim peb tsis ua cov tuag zawv hauv nej,
8 Peb tsis noj leej twg mov dawb paug, ua hnub ua hmo nyiaj thiab ua num sab txhob cia rau nej leej twg yug.
9 Tsis yog tim peb tsis muaj cai, hos kom xwv peb tus kheej ua piv txwv pub nej yoog peb.
10 Peb tau kom nej li ntawd, thaum peb tseem nrog nej nyob, yog tias leej twg tsis xav ua num, nws txhob txawj noj.
11 Peb twb hnov tias tej txhia hauv nej tuag zawv tsis ua num thiab mus txhoj tas txhua yam ;
12 Peb hais kom cov neeg ntawd thiab tsa ncauj hais hauv Leej Pleev Yes Xus tias, cia li ua num twj ywm lawv thiaj tau lawv tej mov noj.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 21,5-19
5 Tej txhia qhuas lub tuam tsev txhim ntsa zeb zuag plias thiab txaug tau zeb txaij ua ntuv zus, nws thiaj hais :
6 “Tej nej pom ntsoov no, hnub txog caij nyoog, thaum ntawd twb tsis tshuav lub zeb tshooj zeb tseem txawb paiv.”
7 Lawv nug nws hais tias : “Xib Hwb, yuav yog lub caij twg tej ntawd li tshwm sim tuaj nrog tej lub cim zoo li cas ?”
8 Nws hais tias : “Nej ceev faj txhob yuam kev. Muaj coob leej yuav qiv kuv npe tuaj hais tias : Kuv yog tus tseem thiab lub caij nyoog txog ze. Tsis txhob qaug lawv luag qab.
9 Thaum nej hnov hais tsov rog thiab kev kub ntxhov, tsis txhob ntshai. Tej ntawd yuav tsum tshwm sim ua ntej, tsis tau txog caij kawg.”
10 Nws tseem hais ntxiv rau lawv : “Ib haiv neeg yuav sawv tiv lwm haiv neeg, ib tug vaj ntxwv nrim teb yuav sawv tiv lwm tug,
11 Av qeeg loj heev, tej thaj chaw tshaib plab thiab mob aws muaj tej yam txaus txhawj thiab tshwm tej lub cim loj txaus ntshai saum ntuj.
12 Thiab ua ntej, luag yuav cev tes tsawv nej hiam nej, coj nej mus rau tsev txoos thiab tsev loj faj, cab nej rau vaj ntxwv thiab nom tswj teb chaws xub ntiag tim kuv lub npe.
13 Txog nej caij ua tim khawv.
14 Nco ntsoov rau nej nruab siab tsis txhob ntshai ua ntej yam twg thiaj pab tau nej.
15 Kuv tus kheej yuav muab ib lub ncauj thiab siab thoob tsib pub nej, nej cov yeeb ncuab yuav cam los puas ntxeev tsis dhau.
16 Cov yuav ntes nej yog nej niam nej txiv, cov kwv tij, cov txheeb ze thiab phooj ywg ; luag yuav ua rau nej tuag ib txhia,
17 Sawv daws yuav ntxub nej tim kuv npe.
18 Tab sis, ib txoj plaub saum nej taub hau yuav tsis ploj.
19 Tim nej ua khov kho, nej txuag tau nej tus ntsuj plig.”


0 commentaires: