Message du Pape pour la JMMR 2014

Txiv Vaj Qhia François Tsab Xo Rau Neeg Thoj Nam Tsiv teb Tsaws Chaw 2014
« Thoj nam tsiv teb tsaws chaw rau lub ntiaj teb zoo tshaj plaws ».

Cov kwv tij thiab nkauj muam,

Sawv daws hauv txhua teb chaws paub ntsoov, hauv ntiaj teb no ib leeg yuav vam khom ib leeg, teeb meem txawm yuav loj los tej yam yuav dawm kev, tsis yog tim ntshaw qhov nplua nuj, kev sib tw ua neej los tej txuj ci, yam tsis tau muaj dua ib zaug yog qhov ntshaw kom tib neeg lub neej, tas cov yim neeg tsuas muaj zoo zuj zus. Peb yog tib neeg, nyias yeej ntshaw kom yav tom ntej zoo tshaj rau nyias yim neeg, thiaj li muaj qhov vam nyob hauv tas txhia haiv neeg tej siab ntsws. Vim kuv pom li ntawd, kuv thiaj xaiv tus nru lus no : « Thoj Nam Thiab Tsiv Teb Tsaws Chaw Rau Lub Ntiaj Teb Zoo Tshaj Plaws ».

Kev pauv chaw mus los hauv peb tiam neej no tsuas loj zuj zus rau peb tib neeg thiaj tshwm li « tej lub cim nyob ntiaj teb » ; txiv Vaj Qhia Benoît 16 twb xub hais tseg Hnub Thoj Nam Tsiv Teb Tsaws Chaw xyoo 2006 li ntawd. Qhov ib, tos muaj kev tsiv teb tsaws chaw puas yog tim tej teb chaws thiab lub ntiaj teb ua tsis taus niam tsis taus txiv, qhov ob puas yog kom peb tib neeg txawm nyias sib txawv nyias, ua neej nyob ua ke yuav tsum sib yoog, txawj sib tiam, sib faib tej toob xib daim av kom cuaj pluag sib luag yim pluaj sib nte, ua neeg txawj txuag, txawj sib hwm vim tib neeg yog yam muaj nqes tshaj.

Rau tus neeg ntseeg Yes Xus, hauv txoj kev tsiv teb tsaws chaw thiab lwm yam hauv tib neeg lub neej muaj qhov zoo nkauj tau koob hmoov thiab kev cawm seej los xyov kuj muaj qhov kev txhaum. Twb muaj kev tiam, kev sib pab, sib cog phooj ywg ua kwv ua tij los tseem muaj kev sib cais, sib ntxub, sib yuam neeg, kev txom nyem, kev ploj tuag tuaj cuam tshuam rau. Yam li tos ho muaj kev tsiv teb tsaws chaw vim raug yuam, hos tej txhia raug kev quab yuam ua qhev, vim li ntawd txaus txhawj. Kev raug yuam ua qhev muaj mus li niaj hnub no ! Txawm muaj teeb meem thiab nyuaj npaum li ntawd, los nyob hauv cov neeg thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw lub siab muaj ob yam no dai ncuv : kev vam thiab kev tso siab ; yam nyob rawv hauv lawv nruab siab yog ntshaw lub neej tom ntej kom zoo tshaj rau lawv tus kheej thiab rau lawv cuab yig neeg thiab cov ntsuab cov ze.

Lub « ntiaj teb zoo tshaj » yog muaj tus tsi zoo ? Tsis yog lam hais txog tej yam hauv tswv yim los yog tej yam uas sim neej yuav xuas tes ncav tsis cuag, hos yog nrhiav tej yam txhawb tau yus tag nrho, tej yam dej num pab kom sawv daws tsim nyog muaj neej ua, tej yam ua kom tus tib neeg thiab cov cuab yim neeg tau kev cuab zog, kom puas tsav yam Tswv Ntuj tsim tau kom peb txawj txuag, yuav tu thiab hwm. Txiv Vaj Qhia Paj Lug 6 twb tau sau tseg li no : « Tus dim plaws kev txom nyem yog tus ntsib yam cawm tau nws, noj qab nyob zoo, muaj dej num ua ; lub neej muaj nuj nqes, txhob raug quab yuam, tsis muaj kev txhawj xeeb raug tsim txom dab tsi ; ua neeg paub kev cai ; tes ua tau, paub tab, nplua nuj, ua neeg kom tsim nyog tshaj » (Lett. enc. Populorum progressio, 26 mars 1967, n. 6).

Qhov yus ntshaw kom « tsim nyog tshaj » tsis yog kom paub txuj tshaj los nplua nuj tshaj, ntshaw qhov tsim nyog tshaj. Kev vam meej tsis yog tseev kom nplua nuj, tau thiab tsam peev, puam chawj niag neeg muag ncee ua tsis tau dab tsi. Lub ntiaj teb yuav tsheej neeg yog kev txhawj rau tus tib neeg ua qhov loj ; yog kev hwm tag tus tib neeg tas txhua yam hauv nws thiab nws kev ntseeg tib si ; txhob tso leej twg pom tseg, cov pluag, cov mob nkeeg, cov nyob nkuaj, cov tshaib nqhis, cov pej kum neeg (cf. Mt 25, 31-46); yog peb hloov tau txoj kev sib cais hauv peb mus rau kev sib fim thiab sib yoog thiaj yuav tsim nyog tshaj.

Tus thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw, tsis yog tus moj zeej cia ua si. Nws muaj ib lub pliaj plhu yog tug me nyuam, ib tug poj niam los txiv neej raug yuam tso vaj tse tseg, yog ib tug muaj kev ntshaw li sawv daws, ntshaw kom tsim nyog. Cov neeg tsiv ib sab ntuj rau lwm sab, cov raug tshais chaw hauv ib lub teb chaws thiab hauv ib lub xeev mas coob tas zog. Peb tiam neej no, tib neeg mus los yog coob dua ntais tas txhua tiam tib si. Lub Koom Txoos  ua cov neeg thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw sawv daws luag, xav nrog paub tim dab tsi, siv zog  pab sawv daws kom lawv hla dhau tej teeb meem thiab txhawb nqa tej yam zoo hauv lawv  lub  neej kom tau kev mus muaj chaw poob chaw so.

Khuv xim tias lawv tso kev txom nyem los kev raug quab yuam kom mus ntsib qhov zoo, kom ciaj sia, pua txhiab vam leej neeg thiaj tshais chaw kom tau qhov zoo uas lawv vam, tiam sis mus ntsib txoj kev nqaim, kev txwv, ntsib lwm txoj kev txom nyem tseem loj tshaj ua rau lawv tej txhia poob tsim tag.

Kev tsiv teb tsaws chaw tiam neej no muaj thoob ntiaj teb, yuav tsum kom tas txhua lub teb chaws cev tes sib pab tswj ua ke, tsim ib txoj cai kom haum, sib koom ib lub tswv yim thiab sib to taub…Yuav kom lub ntiaj teb zoo tshaj tuaj, txhua lub teb chaws yuav tsum raus tes sib pab kom sib luag zos, sib tso siab, tsis txhob cia ua laj kab tav kev kom hla tsis dhau xwb. Ib txhia teb chaws txheej nom tswv thiaj pom qab txais neeg txhab lawv lub teb chaws pluag neeg tsawg zuj zus, neeg tes hauj lwm kuj yuav nqig yuav ploj mus thiab kev tshais chaw ntxhov nphoov tsis muaj txhooj cai, tim tej ntawd tus tib neeg thoj nam yog tus yuav sab tshaj neeg kev tsis sib haum. Tsis muaj ib lub teb chaws yuav tswj tau nws tus kheej txog fab kev tsiv teb tsaws chaw vim yog ib yam muaj thoob plaws ntiaj teb.

Feem ntau, tus neeg thoj nam tsiv teb tsaws chaw tuaj poob rau ib thaj chaw, ua rau cov neeg nyob txawm thaj chaw ntawd tej siab ntsws nyob tsis tus, tsis nyiam thiab tsis xav ntsib lawv. Kev ntshai neeg ua rau lub teb chaws thiab nom tswv kev tswj hwm cia li tsis tiaj tus, tsam yus lub npe los yus tej txuj ci lam ploj los cia li txhawj tsam luag lam txeeb yus tes dej tes num ua thiab txhawj kev tub sab tsam loj zuj zus tuaj…Li ntawd, sawv daws yuav tsum hloov siab tshiab rau cov neeg thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw ; hloov kev ceev faj thiab kev ntshai, kev ntsw neeg -tej ntawd, yog txoj kev cais luag- los rau zaj tswv yim tshiab « rhawv kev sib ntsib thiab sib fim », nws thiaj yog kev tsim lub ntiaj teb ncaj ncees cog kev phooj kev ywg, thiaj ua tau lub ntiaj teb zoo tshaj plaws.

Kuv nco txog txoj kev uas Yim Neeg Ntshiab Nas Xas Les tau ntsib thaum chiv nkawd lub neej : « 7 Mab Liab yug nws thawj tug tub, nws muab ntaub qhwv tso pw hauv ib lub dab zaub, vim lub tsev txais qhua tsis muaj chaw rau nkawd so lawm LK 2,7». Ntxiv ntawd, Yes Xus thiab Mab Liab thiab Yos Xes lawv tseem raug Hes Los nrhiav ntes, lawv thiaj li thoj nam mus rau Hais Nkws Tos teb (MT 2,13-14). Tiam sis, Mab Liab lub siab leej niam, Yos Xes lub siab leej txiv ib lub siab loj thaiv Yim Neeg Ntshiab tso siab ruaj nreb tias Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg. Kom txhua leej neeg thoj nam tsiv teb tsaws chaw tso siab khov kho li ntawd thiab.

Lus teb Leej Pleev lo lus qhuab qhia : «Nej mus ua kom tas zeej tsoom neeg ua kuv thwj tim », lub Koom Txoos muaj tas txhua xeem neeg, raug hu los ua Tswv Ntuj haiv neeg mus tshaj lub Moo Zoo rau txhua haiv neeg, vim Leej Pleev lub pliaj plhu puav leej hom tag saum txhua leej tib neeg lub pliaj plhu ! Yog vim qhov ntawd, tus cag tos li yuav tsum hwm txhua tus tib neeg, yuav tsum tau txuag thiab saib taus txhua leej tib neeg. Tsis tim kev nquag, kev ua tau, tus neeg tsim txiaj, los yog haiv neeg loj, los ua neeg muaj kev teev hawm thiaj yog neeg muaj nuj nqes, hos vim peb tib neeg tsim thooj li Tswv Ntuj tus yam ntxwv tus duab (HP1,26-27) thiab tib neeg tseem yog Tswv Ntuj me nyuam ; tas txhua tus tib neeg yog Tswv Ntuj me nyuam tib si ! Leej Pleev tus duab puav leej lo tas txhua tus tib neeg ! Peb yog cov yuav tsum pom thiab pab lwm leej lwm tus kom nws txawj pom tus neeg thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw tsis yog tus ua teeb meem nkaus, hos yog ib tug kwv tij thiab nkauj muam peb yuav txais, yuav hlub uas tus nyob siab xa tuaj rau peb nrog txhim ib lub neej ncaj ncees, kom muaj vaj huam sib luag, kom ua ib lub teb chaws txawj sib pab, ua ib lub ntiaj teb muaj kev phooj kev ywg thiab ua tau ib haiv neeg ntseeg qhib lug siab ntsws dav fo li lub Moo Zoo. Cov neeg thoj nam tsiv teb tsaws chaw muaj kev pab tshaj lub Moo Zoo kom tib neeg ntiaj teb huaj vam thiab tshaj lub moo kev ciaj sia nyob ib txhis : rau peb tib neeg daim av pej kum twg los puav leej yog yus teb chaws thiab lub teb chaws twg los puav leej yog av pej kum.

Cov phooj ywg thoj nam thiab tsiv teb tsaws chaw ! Tsis txhob poob siab, lub neej tom ntej zoo kuj yog rau nej tib yam nkaus thiab kom nej ntsib ib txhais tes xyab tuaj tuaj rau nej ntawm tog kev thiab kom nej pom qab cog kev sib pab thiab kev phooj kev ywg ! Cov uas tau muab lawv lub neej txhawb nqa nej, kuv thov Tswv Ntuj rau sawv daws thiab foom koob hmoov rau nej txhua leej.

Du Vatican, le 5 août 2013.

Tus pab txhais : TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: