COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/01/2014

Mab Liab Tswv Ntuj Leej Niam
  • Zaj nyeem 1 : Xam Phaj 6,22-27
22 Huab Tais hais rau Mos Xes tias :  
23 Koj hais rau As Loos thiab nws cov tub hais tais : nej foom koob hmoov li no rau cov tub ki His Xas Lais nej yuav hais rau lawv :
24 Thov kom Huab Tais foom koob hmoov rau koj thiab pov hwm koj ;
25 Thov kom Huab Tais lub ntsej muag ci ntsa iab tuaj saum koj thiab khuv leej koj ;
26 Thov kom Huab Tais tig nws ntsej muag rau koj thiab cog kev thaj yeeb rau saum koj,
27 Thiab lawv yuav cog kuv lub npe rau saum cov tub ki His Xas Lais ces kuv yuav foom koob hmoov rau lawv.
  • Zaj nyeem 2 : Nkas Las Tais 4,4-7
4 Thaum txog lub sij hawm, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj yug ntawm tus poj niam hauv txoj cai tswj hwm,
5 Kom txhiv tau cov hauv tus cai tswj hwm peb thiaj li ciaj nyog tub ki.
6 Vim nej yog tub ki, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub txoj sia tuaj rau peb tej siab ntsws peb thiaj muaj cuab kav hu : As Npas, Iv.
7 Xwv koj tsis yog qhev lawm hos tub ki ; koj twb yog tub ki, koj yuav txais lub cuab tam vim Tswv Ntuj.
  • Lus Kas 2,16-21
16 Lawv rau siab ntso mus txog, lawv ntsib Mab Liab thiab Yos Xes thiab tus mos ab pw hauv dab zaub.
17 Pom li ntawd, lawv hais tawm lo lus hais qhia rau lawv txog tus me nyuam no.
18 Tas cov tau hnov puav leej nco dheev txog tej yam cov zov tsiaj tau hais rau lawv.
19 Ntawm Mab Liab, nws cim ntsoov tej lus no cia hauv nws nruab siab.
20 Cov zov tsiaj rov fib qab, lawv cav thiab qhuas Tswv Ntuj vim tej lus luag hais rau lawv hnov txawm pom muaj raws li ntawd tiag.
21 Txwm yim hnub lub caij ntaus cim hlais thiab tis lub npe Yes Xus rau nws, lub uas tus tshiab hais qhia nws ua ntej thaum xeeb hauv nws plab.

0 commentaires: