COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 23/03/2014

Chiv 3 Caij 40

  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 17,3-7
3 Tsoom pej xeem nqhis dej, tsoom pej xeem yws rau Mos Xes : “Tim li cas koj coj peb tawm Mis Txhaws Lais teb los tuag, ua kuv thiab kuv cov me nyuam thiab kuv cov tsiaj kom peb tuag dej ?”
4 Mos Xes tsa suab hlo hu Huab Tais tias : “Kuv yuav ua li cas rau tsoom pej xeem, tshuav me ntsis xwb lawv yuav xuas zeb txawb kuv ?”
5 Huab Tais hais rau Mos Xes : “Koj mus ua tsoom pej xeem ntej, coj nrog koj ob peb tug laus neeg His Xas Lais thiab nqa tus cwj hauv koj tes uas koj tau nplawm tus dej Nis, koj mus.
6 Kuv yuav sawv ntawm koj hauv ntej, saum tsua roob Hos Les ; koj ntaus lub tsua, dej yuav paim yaws los, tsoom pej xeem yuav tau dej haus.” Mos Xes ua li ntawd rau cov laus neeg His Xas Lais ntsia ntsoov.
7 Nws hu lub npe Mas Xas thiab Maws Lis Npas rau thaj chaw, vim cov tub ki His Xas Lais tau npau taws thiab tau twm Huab Tais hais tias : “Puas muaj Huab Tais nyob nruab nrab hauv peb los tsis muaj ?”

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 5,1-2.5-8
1 Tos ncaj ncees tau los vim kev ntseeg, peb muaj kev thaj yeeb rau Tswv Ntuj vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev,
2 Vim nws peb thiaj cuag tau lub txiaj ntsim no ua peb khov kho, peb thiaj muaj ntsej muag vam Tswv Ntuj lub hwj chim ;
5 Kev vam ua tsis tau kom poob siab, vim Tswv Ntuj kev hlub nyab peb tej siab ntsws hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab tus pub tuaj rau peb,
6 Ntxiv ntawd, Leej Pleev no tuag rau cov tsis muaj nqes, peb los muag ncee,
7 Vim tus ncaj ncees yuav muaj tus tuag tau, rau tus zoo neeg yuav muaj tus yeem tuag,
8 Tswv Ntuj muab nws kev hlub rau peb vim Leej Pleev tuag rau peb tej neeg txhaum ;
  • Zam Ntawv Moo Zoo 4,5-42
5 Nws tuaj hauv ib lub nroog Xas Mas Lias hu ua Xus Kas, ze thaj av uas Yas Kos muab rau nws tus tub Yos Xes.
6 Yas Kos lub qhov dej nyob ntawd. Yes Xus hnov sab vim nws taug kev, nws thiaj zaum ze lub qhov dej kwv yees thaum tav su.
7 Ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej. Yes Xus hais rau nws : “Muab dej kuv haus yuam ! ”
8 Nws cov thwj tim mus yuav txhiam xws hauv nroog lawm.
9 Tus poj niam Xas Mas Lias hais rau nws : “Ua cas koj, neeg Yus Das, nug kuv tus poj niam Xas Mas Lias dej haus ? ” Vim tsis muaj kev sib fim ntawm cov Yus Das nrog cov Xas Mas Lias.
10 Yes Xus teb rau nws : “Koj lam paub Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab leej twg tus hais rau koj : Muab dej kuv haus, koj tus tseem yuav taij nws ces nws yuav muab cov dej ciaj sia rau koj.”
11 Nws teb : “Huab Tais, koj tsis muaj thoob, qhov dej los tob, koj cov dej ciaj sia nyob qhov twg ?
12 Koj puas loj dua peb txiv Yas Kos, tus muab lub qhov dej rau peb, nws tus kheej tau haus, nws cov tub thiab nws cov tsiaj ?”
13 Yes Xus teb rau nws : “Tus haus cov dej no tas tseem nqhis dua ;
14 Hos tus haus cov dej kuv muab rau nws yuav tsis nqhis ntxiv, cov dej kuv muab rau nws yuav yees ua dej ciaj sia txhawv nyob mus li hauv nws.”
15 Tus poj niam hais rau nws : “Huab Tais, muab cov dej ntawd rau kuv, kom xwv kuv tsis txhob nqhis txhob tuaj ntawm no ce ntxiv.”
16 Nws hais tias : “Mus, hu koj tus txiv tuaj ntawm no.”
17 Tus poj niam teb hais rau nws : “Kuv laj muaj txiv.” Yes Xus hais rau nws : “Koj hais tseeb : Kuv tsis muaj txiv ;
18 Koj twb muaj tsib tug txiv, koj tus niam no, tsis yog koj tus txiv, koj hais tseeb.”
19 Tus poj niam hais rau nws : “Huab Tais, kuv pom koj yog saub.
20 Peb cov yawg koob teev hawm saum lub roob no, hos nej li, nej hais tias Yes Los Xos Lws Mas yog qhov chaw yuav tsum teev hawm.”
21 Yes Xus hais rau nws : “Ntseeg kuv, poj niam, lub caij los txog, tsis yog saum lub roob no los nyob Yes Los Xos Lws Mas nej yuav hawm Leej Txiv.
22 Nej teev hawm yam nej tsis paub ; peb teev hawm yam peb paub, vim kev cawm tuaj ntawm cov Yus Das tuaj.
23 Tab sis lub caij ntawd tuaj yog ziag no, cov tseem neeg hawm yuav hawm Leej Txiv hauv ntsuj plig thiab kev tseeb vim Leej Txiv nrhiav cov neeg hawm ntawd.
24 Tswv Ntuj yog Ntsuj Plig, cov neeg hawm nws yuav tsum hawm hauv ntsuj plig thiab kev tseeb.”
25 Tus poj niam hais rau nws : “Kuv paub tias tus Mes Xias yuav tuaj, luag hu ua Leej Pleev ; thaum nws tuaj txog, nws yuav ceeb toom rau peb huv si.”
26 Yes Xus hais rau nws : “Txawm yog kuv, tus hais rau koj.”
27 Tseem hais li, nws cov thwj tim los txog, ua lawv ceeb vim nws nrog ib tug poj niam tham ; tiam sis tsis muaj tus hais : “Koj xav tau dab tsi ? Koj nrog nws hais dab tsi ?”
28 Tus poj niam tso plhuav nws hub dej khiav zoj mus hauv nroog hais rau tib neeg :
29 “Tuaj xyuas ib tug neeg saib, nws hais tau rau kuv txhua yam kuv ua ; tsam tus ntawd lam yog Leej Pleev ?”
30 Lawv tawm hauv nroog tuaj cuag nws.
31 Thaum ntawd, cov thwj tim nug nws : “Las Npis, noj mov.”
32 Nws teb rau lawv : “Kuv muaj ib cov txhiam xws noj nej tsis paub.”
33 Cov thwj tim sib hais zom zaws : “Puas yog leej twg nqa txhiam xws rau nws lawm?”
34 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv cov txhiam xws yog kom kuv ua raws tus xa kuv tuaj lub siab, ua nws dej num kom tiav.
35 Nej tsis hais tias : Tshuav plaub hlis ntxiv, caij sau qoob los txog ? Hos kuv hais rau nej, tsa nej qhov muag ntsia tej nras daj vog zoo sau qoob.
36 Tus sau qoob twb txais nqi zog thiab sau lub txiv ciaj sia mus ib txhis kom xwv tus nrom thiab tus sau qoob hom khaj ua ke.
37 Zaj lus no muaj tseeb : Muaj tus nrom thiab lwm tus sau.
38 Ntawm kuv, kuv xa nej mus sau yam nej tsis tau txog siav ; luag tau txog siav hos nej, nej khaws xyeem lawv kev khwv.”
39 Ntawm lub nroog ntawd, muaj coob leej Xas Mas Lias ntseeg nws vim tus poj niam lo lus ua tim khawv tias : “Nws hais tau rau kuv txhua yam kuv ua”
40 Thaum cov Xas Mas Lias mus cuag nws, lawv taij nws nrog lawv nyob ; nws thiaj nyob ob hnub ntawd.
41 Tseem muaj coob leej ntxiv ntseeg vim nws cov lus,
42 Lawv hais rau tus poj niam tias : “Tsis yog vim koj zaj lus hais ua rau peb ntseeg, vim peb kheej tau hnov kiag, peb paub tias nws yog tus cawm lub ntiaj teb neeg tiag.”


0 commentaires: