COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 30/03/2014

Chiv 4 Caij 40
  • Zaj nyeem 1 :  1 Xaws Mus Es 16,1b.6-7.10-13a
1 Huab Tais hais rau Xaws Mus Es : “Koj tseem yuav quaj Xas Ws txog thaum twg ? Kuv twb tshem tsis cia nws ua vaj ntxwv kav His Xas Lais ; ntim koj kub roj mus, kuv xa koj mus rau Yi Xais tus Npes Las Mis, vim kuv pom hauv nws cov tub ib tug vaj ntxwv rau kuv.”
6 Thaum lawv tuaj, nws pom Es Lias, tus no ntag Huab Tais tus sawv cev, nws tus pleev.”
7 Huab Tais hais rau Xaws Mus Es: “Txhob saib tus yam ntxwv sab nraud thiab lub cev siab ntshuas, vim kuv tshem nws ; tsis txhob pom li tib neeg vim tib neeg pom li qhov muag hos Huab Tais pom li lub siab.”
10 Yi Xais coj nws xya leej tub los hla ntawm Xaws Mus Es xub ntiag, Xaws Mus Es hais rau Yi Xes : “Huab Tais tsis xaiv cov no.”
11 Xaws Mus Es hais rau Yi Xais : “Cov tub nyob txhij tas lawm lod ? Nws hais tias : Tseem tshuav tus me dua haj tseem saib tsiaj txhu nog zaub ; Xaws Mus Es hais rau Yi Xais : “Mus coj kom tau nws, peb yuav tsis koom tsum mus txog thaum nws los ntawm no.”
12 Tso neeg mus hu los txog, nws ib tug daj hau, qhov muag zoo nkauj rhib, ib tso zoo neeg ; Huab Tais hais tias : “Sawv tsees, pleev nws, tus no ntag.”
13 Xaws Mus Es nthos nkaus kub roj muaj nws pleev nruab nrab nws cov kwv tij ; Huab Tais Ntsuj Plig tam sid nrog Das Vis txij hnub ntawd los mus ;
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 5,8-14
8 Yav thaud, nej yog tsaus ntuj nti, ziag no nej kaj lug hauv Huab Tais, kom nej ua kev kaj lug cov me nyuam mus kev,
9 Kev kaj lug tawg paj : Siab zoo kom tag, ncaj ncees thiab ua yog.
10 Tsom yam zoo rau Huab Tais.
11 Nej txhob ua dub nyos yam dej num nkim zog, muab nthuav tawm,
12 Qhov luag npog nrees, tseem nrog txaj muag hais tawm,
13 Yam muab hais kiag tawm tshwm plaws los kaj lug ;
14 Vim txhua yam tshwm plaws los ua tau kaj lug, thiaj hais : “Tus tsaug zog, koj tsim dheev ! Sawv tsees hauv tsoom tuag, Leej Pleev yuav ci ntsa koj.”
  • Zam Ntawv Moo Zoo 9,1-41
1 Thaum mus ncig, nws pom ib tug neeg dig muag puag nruab thiab los.
2 Nws cov thwj tim nug nws hais tias : “Las Npis, leej twg txhaum, nws los nws niam nws txiv txhaum, ua nws thiaj yug los dig muag ?”
3 Yes Xus teb tias : “Tsis tim nws los nws niam nws txiv txhaum, hos kom xwv Tswv Ntuj tes dej num tshwm ntawm nws.
4 Peb yuav tsum leg tus xa kuv tuaj cov dej num tseem nruab hnub nrig, tsaus ntuj tuaj yuav tsis muaj tus twg muaj peev xwm leg.
5 Cheem kuv nyob hauv lub sim ceeb, kuv yog sim ceeb kev kaj lug.”
6 Hais li ntawd tas, nws nti aub ncaug hauv av ua ib qho av nkos, muab av nkos pleev tus ntawd qhov muag,
7 Nws hais tus ntawd : “Mus, ntxuav koj ntawm lub pas Xis Los As, txhais tias : xa tuaj. Nws mus nws ntxuav thiab nws cia li pom kev.
8 Cov neeg ib ncig thiab pom dua nws yog tus thov khawv txawm hais : “Puas yog tus zaum tsaws thiab thov khawv ?”
9 Tej txhia hais tias : “Yog nws.” Lwm cov hais tias : “Laj yog, tsam yog zoo li nws” Nws hais tias : “Yog kuv kawg.”
10 Lawv hais rau nws : “Koj qhov muag ua li cas qhib plho ?”
11 Nws teb : “Tus neeg hu ua Yes Xus, ua av nkos thiab nws pleev kuv qhov muag thiab hais rau kuv mus ntawm pas Xis Los As ntxuav koj ;  kuv mus kuv ntxuav ces kuv pom dheev.”
12 Lawv hais rau nws : “Tus ntawd nyob twg ?” Nws hais : “Kuv tsis paub.”
13 Lawv coj nws uas thaud dig muag mus rau cov Fas Lis Xais.
14 Yog hnub xas npas tos Yes Xus ua av nkos thiab qhib nws qhov muag.
15 Cov Fas Lis Xais rov nug nws dua, ua cas nws thiaj pom kev ? Nws hais lawv : “Nws ua av nkos pleev kuv qhov muag, kuv mus ntxuav ces kuv pom.”
16 Ib txhia Fas Lis Xais hais tias : “Tus neeg no tsis tuaj ntawm Tswv Ntuj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos.” Lwm cov hais tias : “Ib tug neeg txhaum puas ua tej lub cim ntawd ?” Lawv sib tawg tas.
17 Lawv hais tus dig muag ntxiv : “Koj hais li cas txog nws, vim nws qhib koj qhov muag ?” Nws hais tias : “Kawg yog saub.”
18 Cov Yus Das tsis ntseeg tias nws yeej dig muag thiab nws pom kev tuaj txog ntua hu tus pom kev no niam thiab txiv tuaj,
19 Lawv nug nkawd : “Tus no yog neb tub uas neb hais tias yeej dig muag puag nruab thiab ? Nws ua li cas pom kev ziag no ?”
20 Nws niam thiab txiv teb hais tias : “Wb paub tias tus no yog wb tub, thiab yug tau yeej dig muag ;
21 Ua cas ziag no nws pom kev, wb tsis paub ; leej twg qhib nws qhov muag, wb kuj tsis paub ; nej kuj nug, nws muaj hnub nyoog nws tus kheej txawj hais.”
22 Nws niam thiab txiv hais li ntawd vim nkawd ntshai cov Yus Das ; vim cov Yus Das twb hais haum tias leej twg lees Leej Pleev, nws raug ntiab tawm tsev txoos.
23 Yog vim li, nws niam thiab txiv thiaj hais tias : Nws muaj hnub nyoog lawv mam nug nws.
24 Lawv hu tus neeg dig muag zaum ob thiab hais rau nws : “Qhuas Tswv Ntuj hwj chim ! Peb paub tias tus neeg no yog neeg txhaum.”
25 Nws thiaj teb tias : “Nws txawm txhaum, kuv tsis paub. Kuv tsuas paub ib qho tias kuv dig muag, ziag no kuv pom kev.”
26 Lawv hais rau nws : “Nws ua dab tsi rau koj ? Nws ua cas qhib tau koj qhov muag ?”
27 Nws teb rau lawv : “Kuv twb hais tas rau nej, nej tsis mloog ; nej xav hnov dab tsi ntxiv ? Puas yog nej xav los ua nws thwj tim ?”
28 Lawv tsawm nws hais tias : “Koj lau, yog nws thwj tim ; peb li peb yog Mos Xes thwj tim ;
29 Peb paub tias Tswv Ntuj tau nrog Mos Xes txuas lus, hos nws, peb tsis paub xyov nyob twg !”
30 Tus neeg teb rau lawv tias : “Yog vim li txaus qhuas, nej tsis paub xyov nws nyob twg, nws twb qhib kuv qhov muag.
31 Peb paub tias Tswv Ntuj tsis mloog cov neeg txhaum, tab sis yog leej twg npuab ntuj thiab ua xis nws siab, Tswv Ntuj mloog nws.
32 Ib txwm, tsis tau hnov dua leej twg yuav qhib tau tus dig muag puag nruab thiab qhov muag.
33 Yog leej twg tsis nrog Tswv Ntuj, nws tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi.”
34 Lawv teb thiab rau nws : “Yug tau koj khee kawv ua neeg txhaum, koj tseem qhia peb ?” Lawv muab nws thawb nraum zoov.
35 Yes Xus hnov lawv muab nws thawb nraum zoov, tuaj ntsib thiab hais tias : “Koj puas ntseeg neeg Leej Tub ?”
36 Nws teb hais tias : “Huab Tais, nws yog leej twg xwm kuv ntseeg nws ?”
37 Yes Xus hais rau nws : “Koj twb pom nws, tus nrog koj hais lus.”
38 Nws thiaj tsa ncauj : “Huab Tais, kuv ntseeg” Txhos caug ntua pe nws.
39 Yes Xus hais tias : “Kuv tuaj hauv lub sim ceeb no txiav txim : kom cov tsis pom pom dheev thiab cov pom dig mus.”
40 Cov Fas Lis Xais thiab cov nrog nws ua ke hnov li ntawd, lawv hais rau nws : “Ua li peb yog cov dig thiab lod ?”
41 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog nej dig muag, nej tsis muaj txhaum ; ziag no nej hais tias nej pom kev, nej muaj txhaum.”

0 commentaires: