Chemin de croix

Ntoo Cuam Kab Ke

  • Chiv Keeb Ntoo Cuam Kab Ke
Cov neeg raws Yes Xus qab mus txog thaj chaw txhos tus ntoo cuam : “nws leej niam Mas Lias, tus thwj tim Zam thiab ib co poj niam.” Z 19,25-26
Thawj cov lus sau tseg hauv ntawv moo zoo yog hais txog Yes Xus kev raug hiam thiab kev sawv ciaj sia. Rau thawj cov neeg ntseeg Yes Xus, lawv ntseeg tias Yes Xus kev tuag thiab kev sawv ciaj sia cawm tau peb.

Thaum xyoo 325, tus vaj ntxwv Los Mas Constantin tig los txias kev ntseeg Yes Xus. Nws tau txhim ib lub tuam tsev teev ntuj khwb Yes Xus lub ntxa hauv lub lag zeb saum roob Nkos Nkos Tas. Cov neeg ntseeg pib tuaj mus ua kab ke teev hawm ib xyoos twg coob zuj zus.

Tiam sis, muaj cov neeg ntseeg nyob ntuj deb kev ntev, tsawg leej thiaj mus koom tau ib xyoos ib zaug, cov coob mus tsis txog sim neej. Txij xyoo 1400 los, cov ntseeg pib taug Ntoo Cuam Kab Ke hauv nruab siab. Txawm nyias yuav nyob nyias vaj nyias tsev, los nyiam taug nyias lawv Yes Xus qab kwv nws ntoo cuam nyob Yes Lus Xas Les hauv nyias siab. Ntoo Cuam kab ke chiv lub keeb li ntawd hauv Koom Txoos. Niaj hnub no, zeej tsoom neeg ntseeg nyiam taug Ntoo Cuam Kab Ke raws Koom Txoos tej lus txhib.

Tej kab ke no qhia raws li muaj hauv ntawv Moo Zoo : Mas Tais, Mas Kos, Lus Kas thiab Zam lawv tau sau tseg.

Peb nco ntsoov txog Yes Xus kev txom nyem tag siab nrho raws li Yes Xus tus thwj tim Paj Lug hais tseg : “Tsis yog kuv ciaj sia, yog Leej Pleev ciaj hauv kuv, nws yog tus hlub kuv thiab pub nws txoj sia rau kuv.” NLT 2,20
  • Tim Li Cas Taug Ntoo Cuam Kab Ke ?
1.Cov lus no yuav pab txhawb nyias tus kheej kev hawm Ntoo Cuam muaj txiaj ntsim rau nyias.
2.Yog sawv daws coob leej, txoj kab ke hawm yuav yooj yim : ib tug nyeem cov lus hauv lub Moo Zoo, lwm tus nyeem cov lus sau tseg hauv tsab ntawv no thiab lwm leej hais zaj lus thov ntuj ces sawv daws qog lawv qab.
3.Ntoo Cuam kab ke yog ib txoj kev teev hawm. Thaum peb mloog cov zaj ntawv Moo Zoo tas thiab tej lus thov ntuj tag yuav tau npaj caij nyoog tswm seeb, nco txog Yes Xus kev raug hiam.
4.Thaum hla ib theem rau ib theem, yuav npaj kom muaj ib nqes nkauj seev.
  • Lus Thov Ntuj Thaum Qhib Ntoo Cuam Kab Ke
Huab Tais Yes Xus, kuv xav muab tag kuv lub siab lub ntsws caum koj qab taug koj lw hauv koj txoj kev khwv. Kuv xav thov nco txog koj kev txom nyem thiab kev tuag kuv thiaj yuav paub tias koj hlub peb leej tib neeg npaum li cas thiab thov pab tshem kuv tej txhaum pov tseg, tshem yam phem yam qias hauv kuv lub neej kom mus deb ntawm kuv.
Leej niam Mas Lias, koj yog tus nrog koj leej tub Yes Xus taug kev txom nyem. Thov koj pab qhia rau kuv yam koj tau pom thiab tau hnov thiab tas txhua yam ua rau koj tus kheej txom nyem. Thov koj ntxhi koj Leej Tub kev txom nyem rau kuv nruab siab ces kuv thiaj yuav paub hlub nws thiab pab nws thiab nrog nws muaj feem xyuam hauv kev sawv tsees ciaj sia. Ua Li
  • Ntoo Cuam Kab Ke Raws Mas Tais Zaj
1 Txiav Txim Muab Yes Xus Tua
A : Pis Las Tos hais rau cov Yus Das : “Kuv yuav ua li cas rau Yes Xus, tus hu ua Leej Pleev ?” Tas sawv daws hais tias : “Muab dai saum ntoo cuam !”23 Nws tsa ncauj : “Dab tsi nws tau ua phem ?” Lawv nthe muaj ceev : “Muab dai saum ntoo cuam !” 24 Pis Las Tos pom tias ua tsis tau li cas, yim huab ntxhov tuaj, nws  muab dej los ntxuav tes ntawm lawv xub ntiag hais tias : “Kuv tsis ris tus ntawd roj ntsha, yog nej, nej yuav pom !” 25 Tas tsoom pej xeem hais tias : “Cia nws roj ntshav ntws saum peb thiab saum peb cov me nyuam !” 26 Nws tso Npas Las Npas rau lawv ; muab Yes Xus nplawm tas, tso nws rau lawv dai saum ntoo cuam. MT 27,22-26

B : Saub Yaws Xas Yas  sau tseg tias : “Tim peb cov txhaum, luag thiaj txiav lub txim tuag rau nws.” YXY 53,8

C : Yes Xus, luag txiav lub txim tuag rau koj vim kuv tej txhaum.
. Yes Xus, thov koj pab cov raug luag liam dawb paug rau lawv.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

2  Nplawm Yes Xus Thiab Nog Ntoo Cuam Rau Nws Kwv

A : “27 Xeev laus cov peeb coj Yes Xus rau hauv chav tsev txiav txim, tas npoj peeb zeej los hnyos nws, 28 Muab nws hle ris tsho, muab lub tsho tshaj sab liab ploog npua nws, 29 Ntxias tau ib lub kauj pos, lawv muab tso saum nws taub hau thiab muab ib tug kav tauj rau nws sab xis, lawv txhos caug ntawm nws xub ntiag thuam nws : “Peb hawm koj, Yus Das tus vaj ntxwv !” 30 Nto aub ncaug rau nws, lawv muab tus tauj khob nws taub hau. 31 Lawv rhuav nws li ntawd tas, lawv hle nws lub tsho tshaj sab, lawv rov muab nws hnav nws cev ris tsho thiab coj nws mus dai saum ntoo cuam.” MT 27,27-31

B : Peb mloog Yaws Xas Yas hais tseg : “Peb xav hais tias Tswv Ntuj tso nws pov tseg, tiam sis yog nws ris peb tej kem txom nyem.” YXY 53,2-4

C : Yes Xus koj raug nplawm tim kuv tej txhaum.
. Yes Xus, thov koj nco txog cov raug luag hiam thiab tsim txom lawv.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

3  Yes Xus Ntog Zaum Ib

A : Yes Xus txav mus deb zog, nws nyo ntsej muag ti av teev ntuj hais tias : “Kuv Txiv, yog lam tau, cia lub ntim no hla mus deb ntawm kuv ! Tab sis, tsis ua raws li kuv xav, hos raws li koj xav.” MT 36,39

B : Kev raug txom nyem ua rau peb qaug zog tas. Hnub no, peb mloog Yes Xus qhia li no rau peb : “41 Zov hmo thiab teev ntuj kom xwv nej txhob poob hauv kev haub ntxias, ntsuj plig heev diam, tab sis cev nqaij mas muag luav.” MT 36,41

C : Yes Xus, hauv kev raug txom nyem ua kuv lub siab muag luav xwb. Thov koj pub koj lub zog tuaj pab kuv.
. Yes Xus, qhiav kuv teev ntuj kom kuv sawv tau hauv kev txoj kev txhaum rov los.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

4 Yes Xus Ntsib Nws Leej Niam


A : Mas Lias hais saub Is Mas Hus cov lus no : “Nej cov uas taug kev tuaj, nej ntsia, nej pom. Puas muaj ib qho kev mob siab npaum li qhov tuaj raug kuv? Npaum li hluav taws tsaus laum kuv ib ce.” Zaj Nyiav 1,12-13

B : Hnub no nrog Mas Lias ua ke, kuv yuav nrog tau Yes Xus txom nyem. Txawm muaj ib tug tuaj hais li no rau Yes Xus : koj tsev neeg nrhiav hais lus rau koj. 48 Nws teb rau tus hais rau nws : “Leej twg yog kuv niam, leej twg yog kuv kwv tij ? 49 Xyab nws tes taw rau nws cov thwj tim : “Nov yog kuv niam thiab kuv kwv tij. 50 Vim tus twg ua li kuv txiv tus nyob saum qaum ntuj siab nyiam, tus ntawd yog kuv kwv tij, muam thiaj niam.” MT 12,47-50

C : Mas Lias, thov koj pab kom kuv nrog tau koj Leej Tub txom nyem.
. Mas Lias, thov koj pab kom kuv ua tau li koj txawj ua xis Tswv Ntuj nyiam.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

5 Xis Moos Kws Les Nais Pab Yes Xus Kwv Ntoo Cuam


A : Tawm taug kev, lawv ntsib ib tug tib neeg Kws Les Nais hu ua Xis Moos, lawv muab nws yuam kwv Yes Xus tus ntoo cuam. MT 27,32

B : Ntawm kuv, yog Yes Xus ib tug thwj tim, kuv yuav ua tau dab tsi ? Yes Xus hais rau kuv : “Yog leej twg xav lawv kuv qab tuaj, nws tsis txhob xav txog nws tus kheej, nws yuav pus nws tus ntoo cuam raws kuv.” MT 16,24

C : Yes Xus, qhia kom kuv kwv tiag kwv tus ntoo cuam lawv koj qab.
. Yes Xus, qhia kom kuv pab cov neeg txom nyem ib ncig ntawm kuv.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

6  Ib Tug Poj Niam So Yes Xus Ntsej Muag


A : Yes Xus hais rau peb : “Tim li cas nej thiaj txob taus rau tus poj niam ? Ib qho dej num zoo nkauj nws tau ua rau kuv ; 11 Vim cov pluag nej yuav muaj tas zog nrog nej, ntawm kuv, nej yuav tsis muaj tas zog ; 12 Hliv cov tshuaj tsw qab no saum kuv lub cev, twb yog nws tso kuv rau hauv ntxa. 13 Kuv hais tseeb rau nej, tas saum ntiaj teb lub Moo Zoo no tshaj mus txog qhov twg, yuav nco nws tshav ntuj hais txog qhov nws ua no.” MT 26,10-13

B : Ntawm kuv ne, kuv puas txawj hlub kuv cov neeg txom nyem ? Muaj ib hnub twg, Yes Xus yuav hais rau peb : “nej txav los, cov muaj kuv Txiv hmoo, nej txais qaum ntuj rau nej ua nej tug thaum txawm lub ntiaj teb los. 35 Vim kuv tshaib, nej tau pub kuv noj ; kuv nqhis, nej tau pub kuv haus ; kuv yog neeg pej kum, nej tau txais kuv. 36 Kuv liab qab, nej pub kuv hnav, mob nej tuaj xyuas ; loj faj, nej tuaj saib kuv. 37 Cov ncaj ncees yuav teb rau nws tias : Huab Tais, thaum twg peb pom koj tshaib pub koj noj, pom koj nqhis muab rau koj haus ; 38 Ua pej kum neeg peb txais koj, liab qab pub rau koj hnav ; 39 Raug mob thiab loj faj peb tuaj xyuas koj ? 40 Tus Vaj Ntxwv yuav teb lo lus no rau lawv : kuv hais tseeb rau nej, thaum nej tau ua zoo rau ib leeg me tshaj hauv kuv tej kwv tij leej twg lawm, yog rau kuv ntag nej tau ua.” MT 25,34-40

C : Yes Xus, thov koj lub txiaj ntsim pab kuv kom kuv txawj hlub koj.
. Yes Xus, thov koj pab kom kuv pom tau koj hauv cov neeg raug txom nyem.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

7 Yes Xus Ntog Zaum Ob

A : Peb mloog Yes Xus hais peb li no : “Luag thuam, luag hnyos kuv. Kuv cov yeeb ncuab vij vog koos kuv, ua kuv poob tsim tag. Kuv thev tsis taus lawm. Kuv tos ntshi kev pab, tsis muaj leej twg tuaj li. Kuv tos ntshi kev nplij, kuv tsis pom leej twg li.” NPN 69,20-21

B : Yes Xus paub kev txom nyem. Vim li ntawd, nws thiaj txawj hlub cov txom nyem. Nws hais rau lawv : “28 Nej cov muaj nra hnyav thiab txog siav nej tuaj ntawm kuv, kuv yuav pub rau nej so. 29 Nej kwv kuv tus quab saum nej thiab mloog kuv, kuv yog neeg me neeg zoo, nej yuav nrhiav tau lub chaw so rau nej tus ntsuj plig. 30 Kuv tus quab yooj yim thiab kuv lub nra sib kha.” MT 11,28-30

C : Yes Xus, kuv qhib tag nrho kuv siab ntsws rau koj, thov khuv leej kuv.
. Yes Xus, tus txawj hlub neeg mos nyoos tsis muab hlob, kuv tso siab rau koj.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

8 Yes Xus Nplij Cov Poj Niam Quaj Kev Tu Siab


A : Yes Xus hais li no : “37 Yes Lus Xas Les, Yes Lus Xas Les, tus tua saub thiab quj zeb rau cov neeg xa tuaj cuag koj, npaum li cas zaus kuv coj koj cov me nyuam los sib sau yam poj qaib sau nws cov nyuam qaib hauv qab tis, nej tsis tuaj yeem. 38 Yuav cia rau nej lub tsev khoob vus rau nej. 39 Kuv hais rau nej, nej yuav tsis pom kuv ntxiv mus txog txij nej hais tias : hmoov zoo, tus sawv Huab Tais npe tuaj.” MT 23,37-39

B : Ziag no, Yes Xus caw peb txhua leej txhua tus kom thim xav los ua zoo : “30 Vim li ntawd, kuv yuav txiav txim rau nyias raws li nyias txoj kev, His Xas Lais tsev, Huab Tais Tswv Ntuj hais li ntawd. Nej tig los thim nej tej txhaum, kev nkhaus thiaj tsis ua nej txom nyem. 31 Muab nej kev liam tej txhaum nej ua pov tseg kom deb. Tig los yuav siab tshiab, ntsuj plig tshiab. His Xas Lais tsev, tim li cas nej thiaj tuag ? 32 Kuv tsis zoo kom muaj tus tuag, Huab Tais Tswv Ntuj hais li, tig rov los kom nej ciaj sia.” EXK 18,30-32

C : Yes Xus, thov koj zam qhov kuv tsis mloog koj lus.
. Yes Xus, thov koj pub lub siab tshiab, ib tug ntsuj plig tshiab rau kuv.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

9 Yes Xus Ntog Zaum PebA : Yes Xus kev tu siab loj kawg kiag. Nws hais rau lawv : “Kuv ntsuj plig chim tas npaud, nej nyob ntawm no nrog kuv zov hmo.” Nws teev ntuj li no : “Kuv Txiv, yog lam tau, cia lub ntim no hla mus deb ntawm kuv ! Tab sis, tsis ua raws li kuv xav, hos raws li koj xav.” 40 Nws rov los ntawm cov thwj tim, ntsib lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb : “Ua li, nej thev tsis taus ib teev nrog kuv zov hmo ? 42 Rov txav mus zaum ob, nws teev ntuj hais tias : “Kuv Txiv, yog hla tsis tau pes tsawg kuv yuav tsum hau, kom muaj raws li koj siab xav.” MT 26,38-42

B : Yes Xus hais cov lus uas sau tseg hauv cov nkauj paj nruag : “Kuv lub plawv tseem ntoj los kuv lub zog a qaug luj luas thiab kuv tsaus muag zuj zus. Kuv cov phooj ywg nyob deb kuv. Luag tos ntsoov saib kuv qaug hnub twg lawv tseem xav thawb kom kuv ntog. Lawv hais lus twm kuv los kuv ua tus ntsej lag tsis hnov. Kuv kaw kuv lub ncauj li tus neeg dub lus.” NPN 38,11-15.

C : Yes Xus, thov zam qhov kuv ua rau koj txom nyem.
. Yes Xus, thov koj tuaj pab kuv daws kuv tej kev nyuaj siab.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

10 Muab Yes Xus Ntsia Saum Ntoo Cuam

A : “Yes Xus mus txog saum lub roob Nkos Nkos Tas. Nws nqhis dej, cov peeb muab cawv qaub los rau nws tsis haus. Lawv muab nws ntsia saum ntoo cuam thiab lawv muab nws cov tsoos tsho sib faib.” MT 27,33-36

B : Yes Xus dai ncuv saum ntoo cuam, nws hais cov lus hauv cov nkauj paj nruag : “Kuv zoo tam li tus kas, tsis thooj li tib neeg. Txhua leej ntsia ntsoov kuv. Lawv muab kuv tej tsoos tsho sib faib nrho ntawv saib leej twg tau. Tiam sis Huab Tais, txhob nyob deb kuv. Koj yog kuv lub zog, tuaj cawm kuv.” NPN 22,7.19-20.

C : Yes Xus, thov kom koj cov ntshav ntxuav kuv cov txhaum.
. Yes Xus, thov nco txog cov neeg raug txom nyem.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

11  Dai Yes Xus Saum Ntoo Cuam

A : “39 Cov neeg dua kev co hau hnyos nws,  40 Hais tias : “Tus rhuav lub tsev txoos, peb hnub rov txhim rau, koj cawm koj tus kheej ! Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, nqes nroos saum ntoo cuam” 41 Cov thawj leej choj nrog cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus hnyos
tias : 42 “Nws cawm tau luag tej, cas ho cawm tsis tau nws tus kheej ; yog His Xas Lais tus vaj ntxwv, kom nws nqes saum ntoo cuam tam sis no ces peb ntseeg nws.” MT 27,39-42

B : Txawm muaj raws li cov lus sau tseg hauv cov nkauj paj nruag : “Npoj neeg tsis tsim txiaj vij koos kuv. Lawv muab kuv tej tes taw ntsia nthos. Kuv txheeb kuv tej txha ib tug zuj zus. Kuv qa qhuav lis qho, kuv nplaig nplaum kuv qhov ncauj. Cov neeg pom kuv tsa ncauj hnyos thiab co hau nto : Nws cim ciav tso siab rau Tswv Ntuj ! Kom Tswv Ntuj tuaj cawm nws vim nws yog Tswv ntuj tus phooj ywg !” NPN 22

C : Yes Xus, thov koj zam rau cov neeg thuam koj.
. Yes Xus, kuv tso siab lug rau koj.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

12  Yes Xus Siav Tus Saum Ntoo Cuam

A : Txij li tav su tas lub ntiaj teb tsaus nti mus txog peb teev.  46 Ze ntawm peb teev, Yes Xus tsa ncauj qw ib suab muaj ceem : “Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg ?” 49 Ib txhia hais tias : “Tos me ntsis saib peb puas pom Es Lias tuaj cawm nws !” 50 Yes Xus rov qw ib suab muaj ceev ces nws siav tu. 51 Daim ntaub hauv lub tsev txoos ntuag rhe ob sab, saum toj thoob plaws hauv taw ua av qeeg thiab tej zeb phua rhe, 52 Tej rooj ntxas qhib plho, ntau lub cev cov neeg ntshiab tsaug zog sawv tsees los, 54 Tus xab txheeb thiab cov nrog nws zov Yes Xus pom av qeeg thiab pom tej xwm tshwm ntawd, lawv ntshai kawg hais tias : Tus no yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub tiag !” MT 27,45-54

B : Saub Yaws Xas Yas tau sau tseg tias : “Nws tuag theej peb txhoj, nws ua yog tus tsis tau dab tsi phem.” YXY 53,8-10

C : Yes Xus, tuag dai ncuv saum ntoo cuam, khuv leej kuv yuas.
. Yes Xus, tus pub txoj sia rau kuv, tuaj cawm kuv mas yuas.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

13 Tso Yes Xus Hauv Qhov Ntxa

A : Thaum tsaus ntuj, muaj ib tug neeg nplua nuj nyob As Lis Mas Tias tuaj, npe hu ua Yos Xes, nws kuj yog Yes Xus ib tug thwj tim thiab. 58 Nws mus cuag Pis Las Tos, thov Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso lus muab rau nws.  59 Nqa tau Yes Xus lub cev, Yos Xes muab qhwv hauv ib chaws ntaub huv,  60 Nws muab tso hauv ib lub ntxa yog nws tug uas nws kom txaug hauv phab zeb ; nws dov ib daim txiag zeb kaw rooj ntxas rau mam rov qab lawm.” MT 27,57-60
B : Tswv Ntuj hais tias : “Vim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom xyeem tau nyob tsau npo kuv tus tub txib ncaj ncees yuav ua coob leej kom ncaj ncees thiab ua tus ris lawv tej txhaum. 12 Vim li ntawd, kuv yuav ua kom nws huam vam thiab nrog cov muaj tsim sis faib cuab vim nws tau cia nws ntsuj plig tuag nrog cov neeg phem ua ib nqag thiab ris coob leej tej txhaum thiab tseem ua tus pab cov neeg phem.” YXY 53,11-12

C : Yes Xus nyob hauv qhov ntxa, thov koj cawm kuv ntawm kuv tej txhaum.
. Yes Xus, pub koj qhov pom kev rau tsoom tub tuag yuas.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas ! Khuv leej peb yuas,

14  Cov Peeb Zov Yes Xus Rooj Ntxas

A : “Tag kis, tom qab hnub npaj hmoov Hla, cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais sib sau mus cuag Pis Las Tos, 63 Hais tias : “Huab tais, peb nco ntsoov tus neeg yuam kev no thaum tseem nyob tau hais : “Peb hnub tom qab, kuv yuav sawv tsees los. 64 Txhij neeg zov lub ntxa mus txog hnub peb, tsam nws cov thwj tim tuaj nyiag nws lub cev thiab hais rau tsoom pej xeem tias : Nws sawv tsees hauv cov tub tuag lawm ! Yuav yog qhov yuam kev kawg loj dua thawj zaug.” 65 Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej twb muaj ib pab zov keeb, cia li mus zov raws li nej paub.” 66 Cov ntawd mus zov lub ntxa, daim txiag zeb txim nkaus nrog rau pab zov keeb.” MT 27,62-66

B : “Txij li ntawd, Yes Xus pib qhia rau nws cov thwj tim tias nws yuav tsum mus rau Yes Los Xos Lws Mas raug cov txwj laus, cov leej choj thiab cov thoob xwm hiam hnyav kawg, raug tua tuag thiab hnub peb yuav tsim dheev los. 5 Tus tshab xo tsa ncauj hais rau ob tug poj niam : “Neb txhob ntshai, kuv paub tias neb nrhiav Yes Xus, tus raug daim ntoo cuam ; 6 Nws laj nyob qhov no lawm, vim nws sawv tsees los li nws hais.” MT 16,21 ; 28;5-6

C : Yes Xus, kuv ntseeg tias koj sawv tsees hauv tsoom tub tuag los.
. Yes Xus, rub kuv npab txuas koj siav rau kuv kom kuv nrog koj ciaj sia.

-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj yog tus zoo tswv qhia txoj kev ncaj ncees rau neeg ntiaj teb taug, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Huab Tais Leej Pleev aib ! Tus muaj hwj huam cawm ntiaj teb neeg, pub koj lub zog rau peb hla ntiaj teb kev iab kev daw, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,
-Yes Xus Huab Tais aib ! Koj xav coj peb txhua leej mus nrog koj nyob tag ib sim neej, khuv leej peb yuas !
Khuv leej peb yuas,

Lus Thov Ntuj Xaus Ntoo Cuam Kab Ke

Huab Tais Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub, koj tuaj hauv lub sim ceeb cawm leej tib neeg ; koj raug hiam poob tsim loj tshaj txhua leej txhua tus, tuag nthi saum ntoo cuam, nrog neeg ua ib puab.
Qhia peb yoog koj txoj kev hlub coj peb lub neej hauv yaj ceeb no. Peb thiaj tsim nyog nrog koj sawv tsees hauv lav tuag rov los, ciaj sia ua Tswv Ntuj tub ki nyob ib txhiab mus ib txhis. Ua Li
  • Ntoo Cuam Kab Ke Raws Li Zam Zaj

1 Yes Xus Ntxuav Nws Cov Thwj Tim Taw


A : “Yes Xus paub tias nws lub sij hawm hla ntiaj teb no mus cuag Leej Txiv los txog lawm 4 Nws sawv tsees ntawm pluas hmo muab nws tsoos tsho teeb cia thiab nthos ib daim ntaub los sia ; 5 Nws hliv dej rau hauv phiab pib ntxuav cov thwj tim taw 11 Nws paub tus muab nws rau luag ntes, nws thiaj hais tias nej tsis huv tas tus. 12 Thaum nws ntxuav lawv taw tag, nws hais rau lawv 13 Nej li, nej hu kuv ua Xib Hwb thiab Huab Tais, nej hais zoo kawg, kuv yog. 14 Yog tias kuv, Huab Tais thiab Xib Hwb ntxuav nej ko taw, nej thiab, nej yuav tsum ntxuav ib leeg ko taw rau ib leeg ; 15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, kom nej ua li ntawd, yam li kuv ua rau nej.” Z 13,1-17

B : Yes Xus ua li tus qhev ua vim nws yug los hauv ntiaj teb no los cawm peb thiab ntxuav peb cov txhaum.

C : Yes Xus, ntxuav kuv tej txhaum hauv kuv lub siab pov tseg.
. Yes Xus, qhia kuv tiam ib tsoom kwv tij neej tsa.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

2 Yes Xus Thov Ntuj Rau Nws Cov Thwj Tim

A : Yes Xus tsa thov Tswv Ntuj tias : “Leej Txiv Ntshiab, txuag lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv, kom lawv ua tib leeg tam li wb. 15 Kuv tsis thov kom koj txhem lawv tawm lub ntiaj teb, thov koj txuag lawv ntawm tus phem. 16 Lawv tsis yog lub ntiaj teb tug ib yam kuv tsis yog lub ntiaj teb tug. 20 Kuv tsis thov ntuj rau cov no xwb, tiam sis rau cov yuav ntseeg kuv vim lawv lo lus, 21 Kom xwm sawv daws koom ua tib tug hauv wb tam li koj, Leej Txiv, hauv kuv thiab kuv hauv koj, kom lub sim ceeb ntseeg tias koj xa kuv tuaj.” Z 17,11-21

B : Ua ntej Yes Xus siav tu saum ntoo cuam, nws txi nws ua txim rau Leej Txiv. Nws thov ntuj rau cov yuav ntseeg nws : kom lawv ntshiab huv thiab nyob ua ib puab thiaj ua tau cov zoo tim khawv txog txoj kev ntseeg.

C : Yes Xus, pab peb nrauj txoj kev ua rau peb sib tawg.
. Yes Xus, txuag kom peb ua ib puab koom ib pawg hauv koj kev hlub neeg.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhia txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

3 Cov Peeb Ntes Yes Xus


A : Yes Xus tawm nrog nws cov thwj tim mus sab ntug dej Kes Nroos sab tid. “2 Yus Das tus muab nws muag kuj paub thaj chaw, 3 Yus Das coj pab neeg sawv cev ntawm cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam. 4 Yes Xus paub tas yam yuav tuaj raug nws, tawm mus hais rau lawv : “Nej nrhiav leej twg ?” 5 Lawv teb rau nws : “Yes Xus Nas Xos Lais.” Nws hais rau lawv : “Yog kuv tus kuv yog.” 6 Thaum nws hais rau lawv : “Yog kuv tus kuv yog” Lawv thaub qab tas vau hlo hauv pem teb. 7 Nws rov qab nug lawv : “Nej nrhiav leej twg ?” Lawv hais tias : “Yes Xus Nas Xos Lais.” 8 Yes Xus teb tias : “Kuv hais rau nej tias, yog kuv tus kuv yog. Yog kuv tus nej nrhiav, cia lawv cov no mus lawv.” Z 18,1-8

B : Yes Xus xwb tim nyob tos hais tias : “Yog kuv !” Los lus no ua rau peb nco txog lub npe Tswv Ntuj qhia rau Mos Xes : “Yog kuv !” Yes Xus lo lus ua rau cov peeb ntog nrig nphau, Yes Xus qhia tias Tswv Ntuj lo lus muaj hwj huam.

C : Yes Xus, qhia kuv kom kuv txawj ua li koj nyiam.
. Yes Xus, qhia kom kuv pub tau kuv txoj sia mus txog qhov kawg.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

4  Cov Thawj Leej Choj Nug Yes Xus

A : Tus thawj leej choj nug Yes Xus teb rau nws : “Kuv tab meeg hais ntiaj teb hnov, kuv qhuab qhia tas zog hauv tej tsev txoos thiab hauv tsev teev ntuj ntawm tej chaw cov Yus Das tuaj sib sau, kuv tsis npog dab tsi li. 21 Tim li cas koj thiaj nug kuv ? Kuj nug cov hnov yam kuv hais rau lawv : cov ntawd yog cov paub yam kuv tau hais rau lawv.” 22 Nws hais li ntawd, ib tug tub txib nam zog los ncuav pias rau Yes Xus hais tias : “Koj teb li ntawd rau thawj leej choj ?” 23 Yes Xus teb nws tias : “Yog kuv hais lo twg phem, qhia lo phem ntawd, hos yog zoo, tim li cas koj ntaus kuv ?” Z 18,19-23

B : Yes Xus teb lawv, tiam sis nws rov nug lawv, yog nws tus txiav txim rau cov tuaj liam nws. Lawv ntaus nws, tiam sis nws nyob tus yees. Li ntawd, ua rau peb pom Yes Xus yog tus loj tiag tiag.

C : Yes Xus, qhia kuv nyob tus yees hauv kev raug quab yuam.
. Yes Xus, thov koj pab cov raug luag tsuj dawb paug.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

5  Pob Zeb Tsis Lees Paub Yes Xus


A : “Xis Moos Pob Zeb caum Yes Xus qab nrog lwm tus thwj tim. Tus thawj leej choj paub tus thwj tim ntawd, nws nkag nrog Yes Xus mus hauv thawj leej choj lub loog. 16 Tus thwj tim uas thawj leej choj paub tawm los thiab hais rau tus poj niam saib rooj vag, kom nws cia Pob Zeb nkag los. 17 Tus poj qhev saib lub rooj vag hais rau Pob Zeb : “Koj puas yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim thiab ?” Nws teb tias : “Kuv tsis yog.” 25 Pob Zeb tseem nyob ntawd nte taws. Lawv hais rau nws : “Koj puas yog nws ib tug thwj tim thiab ?” Nws tsis lees thiab hais tias : “Kuv tsis yog.” 26 Thawj leej choj ib tug qhev txheeb tus Pob Zeb txiav yaws ib thooj pob ntseg : “Tsis yog kuv pom koj nyob hauv vaj nrog nws lod ?” 27 Pob Zeb rov tsis lees, tam sis ntawd, ib tug qaib qua rhe.” Z 18,15-18.25-27

B : Lwm tus thwj tim tsis nyob ntawd lawm. Tshuav Pob Zeb chaws los sab hauv rooj vag ua tus tsis ntshai. Tiam sis, qhov kawg, nws tsis kam lees paub Huab Tais.

C : Yes Xus, pab kom kuv txhob ntshai poob ntsej muag rau koj tag sim neej.
. Yes Xus, pab ua kom kuv muaj zog hwm thiab npuab koj mus kom kawg.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

6 Cab Yes Xus Mus Cuag Pis Las Tos

A : Pis Las Tos hu Yes Xus los nug tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?” 36 Yes Xus teb tias : “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob qab ntuj no, yog tias qab ntuj no yog kuv nrim teb, kuv tej tub txib yuav tiv thaiv tsis cia kuv cwb rau cov Yus Das, niam no kuv nrim teb tsis nyob nov” 37 Pis Las Tos teb nws tias : “Koj puas yog vaj ntxwv ?” Yes Xus teb tias : “Koj, tus hais tias kuv yog vaj ntxwv, tim li ntawd kuv thiaj yug los thiab tim qhov ntawd kuv thiaj tuaj hauv qab ntuj no, xwv kuv ua tim khawv txog qhov tseeb tiag, leej twg yog tus tseeb nws mloog kuv lub suab” 38 Pis Las Tos hais rau nws : “Qhov tseeb tiag yog dab tsi ?” Z 18,33-38

B : Yes Xus nyob tus yees thiab qhia meej tias nws yog vaj ntxwv, tiam sis nws tsis muaj cov zov keeb pab nws. Nws tuaj qhia qhov tseeb txog Tswv Ntuj thiab tib neeg. Tiam sis, Pis las Tos tsis quav ntsej mloog.

C : Yes Xus, ua txoj kev kaj kom kuv paub qhov tseeb.
. Yes Xus, kuv paub tseeb tias koj yog kuv tus vaj ntxwv.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

7  Ntaus thiab Muab Kauj Pos Ntoo Yes Xus

A : Pis Las Tos cwb Yes Xus rau neeg nplawm. 2 Cov peeb qhaib tau ib lub kauj pos tso saum nws taub hau, 3 Lawv txav los ntawm nws hais tias : “Zoo siab, Vaj Ntxwv Yus Das.” Lawv xuas tej ncuav pias rau nws. 4 Pis Las Tos rov tawm tuaj sab nraud hais rau lawv : “Saib, kuv coj nws tuaj sab nraud kom nej paub tias kuv tsis pom nws ua tub qaug ib qho.” Nws hais rau lawv : “Saib, tus tib neeg !” 6 Thaum lawv pom nws, cov thawj leej choj thiab cov tiam lis qw tej zag hais tias : “Muab cuam saum ntoo !” Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej kheej coj mus, nej cuam ; kuv tsis pom ib qho tub qaug hauv nws.” 7 Cov Yus Das teb rau nws : “Peb muaj peb cai, raws txoj cai nws yuav tsum tuag, vim nws ua nws tus kheej Tswv Ntuj Leej Tub.” Z 19,1-7

B : Pis Las Tos thuam nws : “Saib, tus tib neeg !” Tiam sis, Yes Xus yog tus tib neeg yuav tuag los cawm peb, yog tus tib neeg yuav sawv tsees rub peb tes mus ciaj sia nyob ib txhis.

C : Yes Xus, peb tus vaj ntxwv, thov cawm kuv ntawm kuv tej txhaum.
. Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub, hloov ib lub siab tshiab rau kuv.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

8  Pis Las Tos Txiav Txim Tua Yes Xus


A : Pis Las Tos nrhiav kev tso Yes Xus, tiam sis, cov Yus Das qw hais tias : “Yog koj tso nws, koj tsis yog Kais Xas phooj ywg ; tus twg ua vaj ntxwv nws tus kheej sawv tiv Kais Xas.” 13 Pis Las Tos hnov cov lus no, nws coj Yes Xus tawm tuaj sab nraud zaum ntawm lub sam thiaj npe hu ua txiag zeb, nws hais rau cov Yus Das : “Saib nej tus Vaj Ntxwv.” 15 Lawv cov ntawv nthe qog qees : “Txov kiag ! Txov kiag ! Cuam kiag saum ntoo.” Pis Las Tos hais rau lawv : “Kuv puas yuav cuam nej tus Vaj Ntxwv saum ntoo ?” Cov thawj leej choj teb tias : “Peb tsuas muaj Kais Xas yog peb tus vaj ntxwv.” 16 Nws cwb Yes Xus rau lawv coj mus cuam saum ntoo. Z 19,12-16

B : Pis Las Tos paub ntsoov Yes Xus dawb huv. Tiam sis, nws ntshai poob nws lub rooj nom ua xeev laus. Nws puam chawj txiav txim tuag rau Yes Xus. Tsoom pej xeem qw kev zoo siab. Yes Xus ua twj ywm tsis qhib ncauj.

C : Yes Xus, pub kom cov nrog koj raug hiam muaj zog tiv tiag.
. Yes Xus, thov khuv leej cov neeg dawb huv raug hiam tua tuag.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

9 Cov Peeb Muab Yes Xus Ntsia Saum Ntoo Cuam


A : Yes Xus tus kheej kwv ntoo cuam tawm mus rau thaj chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, 18 Cov peeb cuam nws saum ntoo nyob ntawd thiab ob tug nrog nws ib tug nyob ib sab, Yes Xus tuaj nruab nrab. 19 Pis Las Tos sau ib daim phiaj txawb saum ntoo cuam ; muaj sau tias : “Yes Xus Nas Xos Lais cov Yus Das tus Vaj Ntxwv.” 21 Cov Yus Das cov thawj leej choj hais rau Pis Las Tos : “Tsis txhob sau : Cov Yus Das tus Vaj Ntxwv, tiam sis tus no hais tias : kuv yog cov Yus Das tus Vaj Ntxwv.” 22 Pis Las Tos teb tias : “Qhov kuv sau, kuv twb sau lawm.” Z 19,17-22

B : Pis Las Tos sau ib co lus rau daim phiaj ntoo, thuam cov Yus Das li no : “Yes Xus Nas Xos Lais, cov Yus Das tus vaj ntxwv.” Nws sau ua ntau xeem lus, nws tsis paub uas qhov nws hais ntawd yog qhov tseeb tiag. Yes Xus tsis yog cov Yus Das tus vaj  ntxwv xwb, yog ntiaj teb neeg tus Huab Tais Vaj Ntxwv.

C : Yes Xus, koj pub koj txoj sia rau peb, koj thiaj yog tus muaj zog.
. Yes Xus, peb tus vaj ntxwv, qhia kom kuv txawj pub tau kuv txoj sia.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

10 Yes Xus Muab Nws Leej Niam Fij Rau Zam


A : Sawv ntsug ze ntawm ntoo cuam, muaj Yes Xus niam thiab nws niam tus viv ncaus, Mab Liab Kos Pas thiab Mab Liab Mas Das Les Nes. 26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim tus nws hlub sawv ze ntawd, hais rau leej niam : “Poj niam, nov koj leej tub.” 27 Nws hais ntxiv rau tus thwj tim : “Nov koj leej niam.” Txij sij hawm ntawd tus thwj coj nws niam nrog nws. Z 19,25-27

B : Yes Xus yog Mas Lias tib tug tub. Ua ntej nws siav tu, nws tau tso nws niam rau tus thwj tim nws hlub. Tus thwj tim no yog tas txhua tus neeg ntseeg. Yes Xus tso nws niam rau peb txhua tus ua peb leej niam.

C : Yes Xus, peb txaum yim ua koj tsaug vim koj pub koj niam ua peb niam.
. Yes Xus, pab kom kuv muaj kev cia siab lug rau peb leej niam Mas Lias.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

11 Yes Xus Siav Tu Saum Ntoo Cuam


A : Yes Xus paub tias txhua yam tiav lawm tshwm muaj li ntawv sau tseg, nws hais tias : “Kuv qhuav siab.” 29 Muaj ib taub cawv qaub puv nkaus nyob ntawd, lawv muab thooj xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv cev rau nws qhov ncauj. 30 thaum nws yuav pas cawv qaub, Yes Xus hais tias : “Tiav li no” Nws taub hau nyo nris, tso plhuav ntsuj plig.” Z 19,28-30

B : Yes Xus ua tiav nws txoj num. Nws txom nyem qhuav siab qhawv txog txoj kev hlub nws Leej Txiv thiab hlub ntiaj teb neeg uas nws xav cawm tag nrho. Nws thiaj tau hais li no : “Tsis muaj lwm txoj kev hlub loj tshaj qhov muab yus txoj sia rau cov yus hlub.” Z 15,13

C : Yes Xus, koj hlub kuv npaum li ntawd, koj thiaj tuag nthi rau kuv.
. Yes Xus, pub kom kuv hlub koj tag kuv sim neej.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

12  Tus Peeb Muab Hmuv Hno Yes Xus Hauv Siab

A : Thaum ntawd yog caij npaj lub Hmoov Hla, cov Yus Das thov Pis Las Tos tso lus rau lawv dam ceg thiab txo nqes kom txhob pub muaj neeg dai saum ntoo cuam hnub xas npas tos, vim hnub xas npas tos yog ib hnub loj. 32 Cov tub rog txawm mus dam cov dai saum ntoo cuam ceg rau thawj tug thiab lwm tus; 33 Thaum los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws tuag lawm, lawv tsis lov nws ceg, 34 Tiam sis ib tug tub rog xuas nws rab hmuv nkaug Yes Xus sab tav, ntshav thiab dej paim yaws. 36 Tej yam no muaj tshwm raws li hauv ntawv : “Nws txha tsis lov ib tug.” 37 Lwm lo lus hauv ntawv hais ntxiv : “Lawv yuav ntsia ntsoov tus lawv nkaug.” Z 19,31-37

B : Hauv lub hmoov hla, txhua yim neeg tua ib tug yaj ua txim. Tiam sis tus tseem Yaj cawm tau peb yog Yes Xus : tus muab tag nrho nws txoj sia tso peb dim peb tej txhaum.

C : Yes Xus, kuv pom koj kev txom nyem ua rau kuv hlub thiab tshua koj.
. Yes Xus, pub koj cov dej ciaj sia lub txiaj ntsim ntws rau hauv kuv.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

13  Tso Yes Xus Hauv Qhov Ntxa

A : “Yos Xes As Lis Mas Thais, yog Yes Xus ib tug thwj tim, tuaj thov Pis Las Tos tso lus daws Yes Xus lub cev ; Pis Las Tos tso lus. Nws thiaj tuaj txo Yes Xus lub cev. 39 Nis Kos Des Mos, thawj zaug tuaj xyuas Yes Xus hmo ntuj, kuj tuaj, nws nqa tau ib puas hwj tshuaj tsw qab. 40 Lawv coj Yes Xus lub cev muab ntaub kauv xyaw tshuaj tsw qab, ua raws li cov Yus Das kab ke faus neeg. 41 Ntawm lub chaw lawv dai nws saum ntoo cuam, muaj ib thaj teb, hauv thaj teb muaj ib lu qhov ntxa tshiab tsis tau tso dua ib leej twg ; 42 Vim yog cov Yus Das caij npaj ua hmoov thiab vim toj ntxa nyob ze, lawv tso Yes Xus rau.”  Z 19,38-42

B : Thaum lub hnub poob qho, ces pib hnub xas npas tos, yuav tsum caiv txhob ua num. Vim li ntawd, cov thwj tim maj muab Yes Xus zais ua ntej hnub poob qho.

C : Yes Xus, koj zoo siab hlo tuag kom cawm tau peb vim koj hlub peb.
. Yes Xus, qhia txoj kev hlub rau kuv ces kuv yuav tsis ntshai txoj kev tuag.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !

14  Yes Xus Sawv Tsees Ciaj Sia

A : Tim ib hauv lis piam, ntuj tseem tsaus, Mab Liab Mas Ntas Las cuab ntxov mus tom ntxa, nws pom daim txiag zeb ntawm lub ntxa tshem lawm. Nws tseem quaj thiab khoov rau hauv qhov ntxa, 12 Nws pom ob tug tshab xo hnav dawb zaum ib tug pem taub hau thiab ib tug nram ko taw ntawm lub chaw xyab lub cev. 13 Nkawd txawm hais rau nws : “Poj niam, tim li cas koj quaj ?” Nws hais rau nkawd : “Lawv nqa kuv tus Huab Tais lawm, kuv tsis paub lawv muab nws tso qhov twg.” 14 Hais li ntawd, nws tig lees rov qab pom dheev Yes Xus sawv ntsug, tiam sis nws tsis paub tias yog Yes Xus. Nws xav tias ntshai yog tus neeg ua teb, 16 Yes Xus hais rau nws : “Mab Liab !” Nws tig lees hais ua lus Hes Nplaws rau tus ntawd : “Las Npus Nis, txhais tias kuv tus xib hwb !” 17 Yes Xus hais rau nws : “Koj rov mus cuag kuv cov kwv tij hais rau lawv : kuv nce mus cuag kuv Txiv thiab nej Txiv, kuv tus Tswv Ntuj thiab nej tus Tswv Ntuj.” 18 Mab Liab Mas Das Les Nes tuaj qhia rau cov thwj tim : “Kuv pom Huab Tais lawm, Huab Tais hais li rau kuv.” Z 20,1.11-18

B : Yes Xus tuaj ntsib tus poj niam tuaj quaj tom ntxa thiab xa nws rov mus tshaj lub moo tias Yes Xus sawv ciaj sia lawm.

C : Yes Xus, pab kuv kom kuv ntsib tau koj hauv peb leej tib neeg.
. Yes Xus, xa kuv mus ua tim khawv txog koj txoj kev sawv ciaj sia.

Kuv haiv neeg aib !
Kuv ua dab tsi rau nej nas !
Tim li cas, nej nrhiav txim rau kuv aw !
Nej qhia kuv, kom kuv paub mas !
  • Lus Thov Ntuj Xaus Ntoo Cuam Kab Ke
Huab Tais Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub, koj tuaj hauv lub sim ceeb cawm leej tib neeg ; koj raug hiam poob tsim loj tshaj txhua leej txhua tus, tuag nthi saum ntoo cuam, nrog leej tib neeg ua ib puab.
Qhia peb yoog koj txoj kev hlub coj peb lub neej hauv yaj ceeb no. Peb thiaj tsim nyog nrog koj sawv tsees hauv lav tuag rov los, ciaj sia ua Tswv Ntuj tub ki nyob ib txhiab mus ib txhis. Ua Li

Père Gilles Babinet s.m.a
Paris 14 septembre 1987

CVC Javouhey 2014-04-03


0 commentaires: