COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 06/04/2014

Chiv 5 Caij 40
  • Zaj nyeem 1: Es Xes Kias 37,12-14
12 Vim li, ua saub cev lus rau lawv, Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : “Saib, kuv qhib nej cov rooj ntxas, kuv yuav coj nej tawm nej cov ntxa, kuv haiv neeg, kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.
13 Kuv haiv neeg, nej paub kuv, nej tus Huab Tais, thaum kuv qhib nej cov ntxa coj nej tawm nej cov ntxa.
14 Kuv yuav tso kuv tus pa hauv nej, nej yuav ciaj sia, kuv yuav tso nej rau saum nej thaj av, nej yuav paub tias kuv, Huab Tais tus hais li kuv yuav ua li Huab Tais tau tsa ncauj hais.”
  • Zaj nyeem 2: Los Mas 8,8-11
8 Cov yoog cev nqaij ua tsis tau ntxim Tswv Ntuj siab.
9 Nej tsis yoog cev nqaij hos Leej Ntsuj Plig yog tias Tswv Ntuj Ntsuj Plig txawm hauv nej ; leej twg tsis muaj Leej Pleev Ntsuj Plig, tus ntawd tsis nyob hauv nws.
10 Yog Leej Pleev nyob nrog nej, lub cev txawm tuag tim kev txhaum los Leej Ntsuj Plig ciaj sia tim qhov ncaj ncees.
11 Yog Leej Ntsuj Plig tus tsa Yes Xus sawv tsees hauv tsoom tuag nyob hauv nej, tus tsa Leej Pleev hauv tsoom tuag yuav txuas siav rau nej lub cev txawj tuag no vim nws Ntsuj Plig hauv nej.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 11,1-45
1 Tus neeg mob Las Ntxas Los nrog nws tus muam Mas Lias thiab Mas Tas nyob lub zos Npes Tas Nias.
2 Mas Lias, tus pleev tshuaj tsw qab rau Huab Tais thiab muab nws plaub hau los so ko taw, tus nus Las Ntxas Los txawm mob.
3 Ob tug muam xa xov rau Yes Xus tias : “Huab Tais, tus uas koj nyiam mob lawm.”
4 Hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : “Tus mob no tsis ua tuag, tiam sis pub hwj chim rau Tswv Ntuj, tim nws ua rau Tswv Ntuj Leej Tub muaj hwj chim.”
5 Yes Xus hlub Mas Tas, nws tus viv ncaus thiab Las Ntxas Los lawv.
6 Hnov moo tias tus ntawd mob los lawv tseem nyob ntawm chaw ob hnub,
7 Tas ntawd, nws hais rau cov thwj tim : “Peb rov mus Yus Das teb.”
8 Cov thwj tim hais rau nws : “Las Npis, cov Yus Das nyuam qhuav nrhiav zeb txawb koj sad, koj tseem mus ntxiv lod !”
9 Yes Xus teb tias : “Puas yog ib hnub muaj kaum ob sij ? Tus mus kev nruab hnub yuav tsis muaj dawm vim nws pom sim ceeb kev kaj nrig.
10 Tus mus kev hmo ntuj thiaj dawm vim hauv nws tsis muaj pom kev lug.”
11 Hais li tag, nws rov hais lawv : “Peb tus phooj ywg Las Ntxas Los looj lawm, kuv yuav mus thiab ua nws tsim los.”
12 Cov thwj tim hais rau nws : “Huab Tais, yog nws looj ces nws yuav dim.”
13 Tiam sis, Yes Xus hais txog qhov nws tuag, cov ntawd xav tias hais txog kev looj tsaug zog.
14 Yes Xus thiaj hais tshab plaws rau lawv : “Las Ntxas Los tuag lawm,
15 Tim nej, xwv kuv zoo siab tias nej yuav ntseeg vim kuv tsis nyob tod, peb mus ntawm nws.”
16 Tos Mas, tus hu ua Dis Dws Mos hais rau lwm cov thwj tim : “Peb mus thiab xwv peb nrog nws tuag.”
17 Tuaj txog, Yes Xus pom nws twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm.
18 Npes Tas Nias ze ntawm Yes Los Xos Lws Mas li kaum tsib ncua kev.
19 Coob leej cov Yus Das tuaj ntawm Mas Tas thiab Mas Lias nplij nkawd vim nkawd tus nus.
20 Ces Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj thiaj mus ntsib nws, hos Mas Lias zaum hauv tsev.
21 Mas Tas hais rau Yes Xus : “Huab Tais, yog koj lam nyob ntawm no kuv tus nus yeej tsis tuag,
22 Thiab ziag no, kuv paub tias koj nug Tswv Ntuj los Tswv Ntuj yuav pub koj.”
23 Yes Xus hais rau nws : “Koj tus nus yeej yuav sawv tsees los.”
24 Mas Tas hais rau nws : “Kuv paub tias nws yuav sawv tsees hnub kawg thaum txog caij sawv tsees los.”
25 Yes Xus hais rau nws : “Kuv yog tus sawv tsees ciaj thiab txoj sia ; tus ntseeg kuv, txawm nws tuag nws yuav ciaj sia ;
26 Txhua tus ciaj sia thiab ntseeg kuv tsis tuag ib txhis, koj puas ntseeg ?”
27 Nws hais tias : “Yog, Huab Tais, kuv ntseeg tias koj yog Tus Pleev Tswv Ntuj Leej Tub tus tuaj hauv lub sim ceeb.”
28 Hais li tas, nws mus hu nws tus viv ncaus Mas Lias ntxhi hais tias : “Xib hwb nyob ntawd, nws hu koj.”
29 Tus no hnov dheev, sawv tsees tam sid tuaj cuag nws.
30 Yes Xus tseem tuaj tsis tau ti zos, haj tseem nyob ntawm chaw Mas Tas ntsib nws.
31 Cov Yus Das nrog nws nyob hauv tsev nplij nws pom dheev Mas Lias sawv tam sid, lawv caum nws lawv xav tias nws mus tom ntxa mus quaj.
32 Mas Lias tuaj txog qhov Yes Xus nyob, pom dheev, nws txawm pe zoj ko taw hais tias : “Huab Tais, yog koj lam nyob ntawm no, kuv tus nus yeej tsis tuag.”
33 Yes Xus pom Mas Lias quaj thiab cov Yus Das nrog nws tuaj no quaj, ua nws ntsuj plig qeeg qas daws thiab nws tus kheej chim.
34 Nws hais tias : “Nej tso tus ntawd qhov twg ?” Lawv hais rau nws : “Huab Tais, tuaj ces koj pom.”
35 Yes Xus quaj dhi.
36 Cov Yus Das hais tias : “Saib mas ! Nws hlub npaud.”
37 Lawv ib txhia hais tias : “Nws muaj peev xwm qhib tus dig qhov muag, sim ua tus no kom txhob tuag saib ?”
38 Yes Xus rov qeeg qas daws hauv nws kheej ces nws mus tom ntxa ; yog ib lub qhov tsua thiab daim lag zeb tseem khwb rawv,
39 Yes Xus hais tias : “Yaws daim lag zeb.” Tus tuag tus muam Mas Tas hais rau nws : “Huab Tais, nws twb tsw, vim yog hnub plaub lawm.”
40 Yes Xus hais rau nws : “Kuv puas hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj hwj chim ?”
41 Lawv yaws daim lag zeb, Yes Xus tsa zoj qhov muag thiab hais tias: “Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv,
42 Kuv paub tias koj mloog txhua nrho, tiam sis vim npoj neeg ib ncig no kuv thiaj li hais, xwv kom lawv ntseeg tias koj yog tus xa kuv tuaj.”
43 Hais li tas, nws suab nthe nqho :“Las Ntxas Los, tawm plaws ntawm no !”
44 Tus tuag tawm plaws tej hlab ntaub tseem pav rawv tes taw, daim npog ncauj tseem vov ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv : “Daws nws tej hlab nej tso nws mus.”
45 Coob leej hauv cov Yus Das tuaj ntawm Mas Lias ntsia ntsoov qhov nws ua, lawv ntseeg nws.
0 commentaires: