COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 13/04/2014

Chiv Nqaum Nplooj
Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua Li

Cev lus : Hnub no yog ib hnub ua hmoov loj, hnub nqaum nplooj nco txog Huab Tais Yes Xus nkag mus hauv lub tsheej ntshiab Yes Los Xos Lws Mas.


Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !
Tus sawv lub chaw siab tshaj tuaj plhws tib neeg kev iab kev ntsaj !
Lub ntiaj teb neeg qhuas koj tus caij luj yog tus Huab Tais hlub txhua leej.
Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !
Huab Tais tuaj txog lub tsheej ntshiab, ua koj tsoom tub ki muaj kev nyob kaj siab.
Huab Tais tuaj hauv peb zos, koj tsoom tub ki yoj nplooj hmab nplooj ntoos tos txais koj.
Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !Mas Tais Ntawv Moo Zoo 21,1-11

1 Thaum lawv tuaj txog ze ntawm Yes Los Xos Lws Mas, tuaj txog Npes Fas Zes saum lub roob txiv ntoo roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim,
2 Nws hais rau nkawd : “Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej, neb yuav ntsib dheev ib tug maum luj nrog nws tus me nyuam tseem khi rawv, neb daws coj los rau kuv.
3 Yog leej twg hais li cas, neb hais rau tias : “Nkawd tus Huab Tais xav tau, ib pliag nws mam xa rov los.”
4 Tos muaj li ntawd kom xwv tsheej xeeb raws li saub tau hais tseg :
5 Hais rau Xis Yoos tus me ntxhais : Saib, koj tus vaj ntxwv tuaj cuag koj mos nyoos caij tus maum luj thiab tus me nyuam thav luj.
6 Ob tug thwj tim sawv kev mus ua raws li Yes Xus kom nkawd ua.
7 Coj tau tus maum luj thiab tus me nyuam los, muab lawv cov tsoos puas nrob qaum rau nws zaum.
8 Ib npoj neeg coob muab lawv tej tsoos tsho pua kev, ib txhia txiav nplooj ntoos los pua kev.
9 Npoj neeg ua nws ntej thiab cov lawv qab qw qog qees : “Pab cawm os ! Das Vis Leej Tub ; tus sawv Huab Tais npe tuaj, nto moo lug ! Pab cawm os ! Cov nyob siab tshaj.
10 Nws chaws los hauv Yes Los Xos Lws Mas, tas lub nroog ntshee hnyo hais tias : “Tus ntawd yog leej twg ?”
11 Npoj neeg hais tias : “Tus ntawd yog Saub Yes Xus, nyob Nas Xas Les ntawm Nkas Lis Lais teb.”

Zaj Nkauj Seev Nkag Tsev Teev Ntuj, Procession

Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !
Tus sawv lub chaw siab tshaj tuaj plhws tib neeg kev iab kev ntsaj !
Lub ntiaj teb neeg qhuas koj tus caij luj yog Huab Tais hlub txhua leej.
Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !
Huab Tais tuaj txog lub tsheej ntshiab, ua koj tsoom tub ki muaj txoj kev zoo siab.
Huab Tais tuaj hauv peb zos, koj tsoom tub ki yom paj hmab paj ntoos tos  txais koj.
Os xas nas ! Das Vis Leej Tub, sawv Huab Tais npe tuaj nto moo lug !


Yaws Xas Yas 50,4-7

4 Huab Tais Tswv Ntuj pub kuv muaj nplaig thwj tim kom txawj, kom pab ib los rau tus qaug zog luj luas ; qhib, nws ntxov qhib kuv pob ntseg kom mloog lus tam ntua cov thwj tim.
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis chim tsis fee rov qab.
6 Kuv thws kuv nrob qaum rau cov ntaus kuv thiab cug kuv ob sab plhu rau cov dob hwj txwv, kuv tsis thaiv kuv ntsej muag rau lawv nto thiab tsawm.
7 Huab Tais Tswv Ntuj tuaj cawm kuv, yuav muaj tus txuag ntshis kuv, vim li ntawd, yim ua kuv ntsej muag tawv tam zeb tawv, kuv paub tias kuv yuav tau ntsej muag.

Fis Lis Pos 2,6-11

6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam tseev kom nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj li tib neeg, nws cia nws tus kheej tam zoj tus qhev : nws tus yam ntxwv tam zoj tib neeg,
8 Nws txo nws tus kheej qis yug ua tib neeg mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab tshaj tej thiab pub koob haum rau nws lub npe tshaj plaws tej npe,
10 Kom xwv, txhua lub hauv caug nyo nris pe hauv Yes Xus npe tas nrho txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag nruab yeeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim.

Lub ntiaj teb cav lus zoo qhuas koj mus ib txhis, Leej Pleev, tus nto meej nto moo tas ib sid.
Leej Pleev tuaj yeem mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab tshaj tej thiab pub lub npe loj tshaj tej npe rau nws tib leeg ua tus muaj.
Lub ntiaj teb cav lus zoo qhuas koj mus ib txhis, Leej Pleev, tus nto meej nto moo tas ib sid.

YX: Yes Xus ; TP: Tus Piav; TT: Thwj Tim; NN: Npoj Neeg; LT: Lwm Tus

Yes Xus Kev Txom Nyem Raws Mas Tais Zaj  26,14-75; 27,1-66


TP: 14 Ib tug hauv pab kaum ob, tus hu ua Yus Das Is Kas Lis Yaus, mus cuag cov thawj leej choj, 15 Nws hais tias :
TT: “Nej muab tus tsi rau kuv, kuv yuav muab nws rau nej ?”
TP: Lawv txawm sau tau peb caug lub txiaj nyiag rau nws. 16 Txij ntawd los, nws nrhiav ib lub zoo sij hawm kom xyeeb tau rau lawv. 17 Thawj hnub noj cov mov tsis nphoo xab, cov thwj tim txav los ntawm Yes Xus hais tias :
TT: “Koj xav kom peb npaj pluas Hla koj noj rau qhov twg ?”
TP: 18 Nws hais tias :
YX: “Nej mus hauv nroog, hauv ib tug neeg tsev, hais rau nws, xib hwb hais tias : Ze kuv lub caij nyoog lawm, kuv yuav ua pluas Hla nrog kuv cov thwj hauv koj tsev.”
TP: 19 Cov thwj tim ua raws li Yes Xus tau kom ces lawv npaj pluas Hla. 20 Yav tsaus ntuj nws nyob ntawm rooj nrog pab kaum ob. 21 Lawv tseem noj mov, nws hais tias :
YX: “Kuv hais tseeb rau nej, tus muab kuv xyeeb rau luag yog nej ib tug hauv nej.”
TP: 22 Lawv chim, nyias hais nyias zom zaws :
TT: “Puas yog kuv, Huab Tais ?”
TP: 23 Nws teb tias :
YX: “Tus nrog kuv raus tes hauv phaj, tus ntawd xyeeb kuv. 24 Neeg Leej Tub yuav mus raws li tau sau tseg txog nws, hos tus neeg uas tim nws neeg Leej Tub raug ntes kawg txom nyem ; yog tus neeg ntawm txhob yug los yuav zoo tshaj rau nws.”
TP: 25 Yus Das, tus muab nws muag kuj hais tias :
TT: “Puas yog kuv, xib hwb ?”
TP: Nws teb tias :
YX: “Koj, tus hais.”
TP: 26 Lawv tseem noj, Yes Xus nthos lub ncuav mov thiab foom hmoov rau, muab ntais cev rau cov thwj tim, nws hais tias :
YX: “Nej txais nej noj, qhov no yog kuv lub cev.”
TP: 27 Nthos lub ntim thiab hais zaj lus ua tsaug, muab cev rau lawv hais tias :
YX: “Nej sawv daws haus nws, 28 Qhov no yog kuv ntshav cog lus ntws rau ib zeej tsoom ua kev zam txhaum. 29 Kuv hais rau nej : Txij no mus, kuv tsis haus kua txiv cawv txog hnub kuv nrog nej haus ntxiv hauv kuv Txiv nrim teb vaj ntxwv.”
TP: 30 Thaum seev cov nkauj tas, lawv tawm mus tim roob txiv ntoo roj. 31 Yes Xus thiaj hais rau lawv :
YX: “Hmo no, nej sawv daws yuav xav tsis tawm vim kuv, twb sau muaj tseg : Kuv yuav ntaus tus tswv, npoj yaj yuav tawg tas. 32 Tom qab kuv tsim dheev los, kuv yuav ua nej ntej rau Nkas Lis Lais.”
TP: 33 Pob Zeb teb hais rau nws :
TT: “Txawm tim koj sawv daws xav tsis thoob, kuv tsis lam kuv yuav xav tsis thoob ib zaug.”
TP: 34 Yes Xus tsa ncauj hais rau nws :
YX: “Kuv hais tseeb rau koj hmo no kiag, ua ntej qaib qua, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”
TP: 35 Pob Zeb hais rau nws :
TT: “Txawm kuv yuav tsum nrog koj tuag, tsis lam kuv yuav tsis lees koj.” TP: Tas cov thwj tim puav leej hais tib yam nkaus. 36 Yes Xus nrog lawv tuaj txog lub chaw hu ua Nkes Xes Mas Nis, nws hais rau cov hwj tim :
YX: “Nej zaum ntawm no, kuv mus teev ntuj nyob tod.”
TP: 37 Nws coj Pob Zeb thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub, nws pib txhawj thiab tu siab. 38 Nws hais rau lawv :
YX: “Kuv ntsuj plig chim yuav tuag, nej nyob ntawm no nrog kuv zov hmo.”
TP: 39 Nws txav zoj mus, poob ntsej muag khwb rwg teev ntuj hais tias :
YX: “Kuv Txiv, kheev lam tau, cia lub ntim no hla deb ntawm kuv ! Tab sis, txhob ua li kuv xav, hos nyob ntawm koj.”
TP: 40 Ces nws los ntawm cov thwj tim, ntsib lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb :
YX: “Nej twj tsis muaj zog nrog kuv zov hmo ib sij hawm ? 41 Nej zov hmo thiab teev ntuj nej thiaj tsis qaug kev haub ntxias, ntsuj plig heev kub lug, hos cev nqaij tuag zawv.”
TP: 42 Rov txav mus zaum ob, nws teev ntuj hais tias :
YX: “Kuv Txiv, yog hla tsis dhau kuv kawg haus thiaj tag, ua raws li koj xav.”
TP: 43 Rov qab los ntsib lawv tsaug zog tej qhov muag tawv qhawv. 44 Nws tso lawv cia rov mus teev ntuj zaum peb hais cov lus li qub. 45 Rov qab los ntawm cov thwj tim, nws hais rau lawv :
YX: “Tsaug zog thiab so twj ywm, twb txog sij hawm xyeeb neeg Leej Tub rau cov neeg txhaum. 46 Nej sawv tsees, peb mus, tus xyeeb kuv txog ze lawm.”
TP: 47 Nws tseem hais lus, Yus Das ib tug hauv pab kaum ob nrog ib npoj neeg coob nqa ntaj thiab qws sawv cov thawj leej choj thiab pej xeem cov txwj laus chaw tuaj txog. 48 Tus xyeeb nws muab ib lub cim rau lawv hais tias :
TT: “Tus kuv nwj lias, yog nws, nej nthos nws.”
TP: 49 Txav los ntawm Yes Xus, nws hais :
TT: “Zoo siab, xib hwb !”
TP: Ces khoov los nwj lias. 50 Yes Xus hais rau nws :
YX : “Phooj ywg, koj nyob ntawm no rau qhov ntawd.”
TP: Lawv nam zog tib tsaug rau Yes Xus, nthos nkaus nws. 51 Muaj ib leeg hauv cov nrog Yes Xus xyab tes rho hlo nws rab ntaj, tib ntag tus thawj leej choj tus tub txib pob ntseg yaws hlo. 52 Yes Xus hais rau nws :
YX: “Rov ntxig koj rab ntaj hauv nws hnab, cov nthos ntaj, kawg ploj this tus ntaj. 53 Koj xav tias ntshai kuv ceeb laj thov kuv Txiv muab tau kaum ob les nkos tub xo tuaj vij kuv tam sid no ? 54 Tej Ntawv yuav ua cas tsheej xeeb yog yuav tseev kom ua zaj ntawd ?”
TP: 55 Sij hawm ntawd, Yes Xus hais rau npoj neeg :
YX: “Nej nqa ntaj thiab qws tawm tuaj ntes kuv tam ntua tus tub sab, kuv niaj hnub zaum hauv tsev txoos qhuab qhia cas nej tsis ntes kuv ? 56 Tos muaj li hais los kom xwv saub tej ntawv tsheej xeeb.”
TP: Cov thwj tim tso plhuav nws, lawv sis huas kev khiav tag. 57 Cov no tsawv nthos tau Yes Xus, lawv coj nws mus rau tus thawj leej choj Kais Fas, cov kws ntawv thiab cov txwj laus tseem sab laj. 58 Pob Zeb lawv nws qab deb tuaj txog hauv tus thawj leej choj lub loog, nkag tau sab hauv, nws nrog cov qhev zaum tos xav pom qhov kawg. 59 Cov thawj leej choj thiab cov xws nes nris nrhiav ib zag lus liam Yes Xus lawv thiaj tua tau nws, 60 Tab sis, coob leej nrhiav tsis tau zaj lus liam, ces txawm muaj ob leeg, 61 Txav los hais tias :
NN: “Tus neeg no tau hais tias : Kuv muaj peev xwm rhuav Tswv Ntuj lub tuam tsev, peb hnub rov txhim tau.”
TP: 62 Tus thawj leej choj sawv los hais rau nws :
LT: “Koj tsis teb dab tsi rau cov neeg ua pov thawj liam koj no ?”
TP: 63 Yes Xus ua twj ywm ; tus thawj leej choj hais rau nws :
LT: “Kuv hais koj ntawm Tswv Ntuj tus ciaj sia, qhia peb koj puas yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub ?”
TP: 64 Yes Xus teb rau nws :
YX: “Koj, tus hais. Kuv hais rau nej, nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj Hwj Huam sab xis, saum twv huab saum ntuj tuaj.”
TP: 65 Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho hais tias :
LT: “Nws thuam ntuj, peb tseem yuav nrhiav tim khawv li cas, nej hnov ntsoov thuam ntuj, 66 Nej xav li cas ?”
TP: Cov no teb ntua hais tias :
NN: “Nws tsim nyog tuag.”
TP: 67 Lawv nto aub ncaug rau nws ntsej muag thiab ncuav pias rau nws, tej txhia ntaus tej niag teg, 68  Hais tias :
NN: “Leej Pleev ! Ua saub, peb leej twg tus ntau koj ?”
TP: 69 Pob Zeb zaum nraum tshav puam, ib tug ntxhais txib txav los ze nws hais tias :
LT: “Koj thiab, koj nrog Yes Xus tus Nkas Lis Lais ntawd !”
TP: 70 Nws tsis lees rau tag sawv daws hais tias :
TT: “Kuv tsis paub qhov koj hais.”
TP: 71 Nws tawm txog ntawm rooj vag, lwm tus poj qhev hais rau sawv daws LT:  “Tus no kuj nrog Yes Xus tus Nas Xos Les !”
TP: 72 Nws rov tsis lees cog lus meej tias :
TT: “Kuv tsis paub tus neeg ntawd !”
TP: 73 Ib pliag tom qab, cov sawv ntawd txav los hais rau Pob Zeb :
NN: “Yeej tseeb, koj nrog lawv pab ntawd, vim koj lub suab qhia tias koj yog lawm.”
TP: 74 Nws pib twv ntuj twv teb tuaj :
TT: “Kuv yeej tsis paub tus neeg ntawd.”
TP: Qaib txawm qua rhe tam sid. 75 Pob Zeb nco dheev txog Yes Xus lo lus nws tau hais : Ua ntej qaib qua, koj tsis lees kuv peb zaug ; tawm plaws sab nraud, nws quaj dhi tu siab nrho. 1 Kaj ntug lawm, tas cov thawj leej choj thiab pej xeem cov txwj laus sab laj txog qhov yuav ua cas tua tau Yes Xus. 2 Lawv muab nws khi cab mus rau xeev laus Pis Las Tos. 3 Yus Das, tus xyeeb nws pom tias Yes Xus yuav tsis dim, xav txog lig, nws xa peb caug lub txiaj nyiag rov rau cov thawj leej choj thiab cov txwj laus, 4 Hais tias :
TT: “Kuv txhaum, ua tus ncaj ncees no ntshav nrog.”
TP: Lawv hais tias :
NN: “Tuaj cuag peb tus tsi, koj mam pom.”
TP: 5 Nws muab cov txiaj nyiag ua ntia hauv tsev txoos, tawm plaws khiav deb mus dai tuag. 6 Cov thawj leej choj los khaws cov nyiaj hais tias:
NN: “Txhob tso thooj no xyaw lub nas, nws yog nqe taub hau.”
TP: 7 Sab laj tas, lawv muab coj mus muas tus puab lauj kaub daim teb ua toj ntxas faus cov pej kum neeg. 8 Vim li, thiaj hu daim teb no ua “Teb nqe taub hau” txog niaj hnub no. 9 Tej lus saub Is Mias Hus tau hais tsheej xeeb : Lawv khaws peb caug lub txiaj nyiag li tus nqe tsoom tub ki His Xas Lais pom zoo, 10  Khom tus puab lauj kaub daim teb raws li Huab Tais tau kom rau kuv. 11 Lawv coj Yes Xus mus cuag xeev laus, tus xeev laus nug nws tias :
LT: “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
TP: Yes Xus tsa ncauj tais:
YX: “Koj tau hais”
TP: 12 Txawm cov thawj leej choj thiab cov txwj laus liam ntsees nws los nws tsis teb li. 13 Pis Las Tos hais nws :
LT: “Koj tsis hnov npaum li cas lawv liam rau koj ?”
TP: 14 Nws tsis teb tus ntawd ib los, ua rau xeev laus yoob tag. 15 Niaj lub hmoov raws li ua kam, xeev laus tso ib tug neeg raug txim raws li npoj neeg pom zoo. 16 Muaj ib tug neeg raug txim nto npe, hu ua Npas Las Npas. 17 Lawv tseem sib ntsauv tsheej pab, Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Tus twg nej xav kom kuv tso rau nej, Npas Las Npas los Yes Xus tus hu ua Pleev ?” 
TP: 18 Nws paub tias tim kev khib lawv thiaj xyeeb tus ntawd tuaj. 19 Nws tseem zaum ntawm rooj txiav txim, nws poj niam fi xov rau nws hais tias : LT: “Txhob thab ntawm koj thiab tus ncaj ntawd. Tim nws, hnub no kuv txom nyem txaus hauv zaj npau suav.”
TP: 20 Cov thawj leej choj thiab cov txwj laus cob npoj neeg kom taij Npas Las Npas kav liam Yes Xus. 21 Xeev laus teb lawv hais tias :
LT: “Nkawd leej twg, nej xav kom kuv tso rau nej ?”
TP: Lawv teb tias :
NN: “Npas Las Npas.”
TP: 22 Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Kuv yuav ua li cas rau Yes Xus, tus hu ua Pleev ?”
TP: Tas sawv daws hais tias :
NN: “Muab nws dai ntoo cuam !”
TP: 23 Pis Las Tos tsa ncauj hais tias :
LT: “Tus no tau ua dab tsi phem ?”
TP : Lawv nthe muaj ceev hais li no :
NN: “Muab nws dai ntoo cuam !”
TP: 24 Pis Las Tos pom tias tsis ntxiv dab tsi, haj yam ntxhov, nws muab dej los ntxuav tes ntawm npoj neeg hais tias :
LT: “Txhob kiam kuv rau tus no roj ntsha, nej mam pom !”
TP: 25 Tas tsoom pej xeem hais tias :
NN: “Cia nws ntshav rau saum peb thiab saum peb cov me nyuam !”
TP: 26 Nws thiaj tso Npas Las Npas rau lawv, hos muab Yes Xus nplawm tas, nws muab xyeeb rau lawv dai ntoo cuam. 27 Xeev laus cov peeb coj Yes Xus rau hauv chav tsev txiav txim, npoj peeb los hnyos nws, 28 Muab nws hle ris tsho, muab lub tsho tshaj sab liab los npua nws, 29 Lawv qhaib tau ib lub kauj pos, lawv muab tso saum nws taub hau thiab muab ib tug cwj rau nws sab xis, lawv txhos caug ntawm nws thuam nws tias :
NN: “Zoo siab, Yus Das tus vaj ntxwv !”
TP: 30 Lawv nto aub ncaug rau nws, lawv muab tus cwj khob nws taub hau.
31 Lawv thuam nws li ntawd tas, lawv hle nws lub tsho tshaj sab, lawv rov muab nws cev ris tsho nws hnav thiab coj nws mus dai ntoo cuam. 32 Tawm mus, lawv ntsib ib tug tib neeg Kws Les Nais hu ua Xis Moos, lawv yuam tus ntawd kwv nws tus ntoo cuam. 33 Mus txog thaj chaw hu ua Nkos Nkos Tas, Khauj Khaum Taub Hau, 34 Lawv muab cawv qaub rau nws haus, saj tas nws tsis kam haus. 35 Thaum dai ntoo cuam tas, lawv muab nws cov ris tso los twv, 36 Lawv zaum ntawd ntsia nws. 37 Lawv nplaum cov lus liam nws saum toj nws taub hau :
LT: “Tus no Yes Xus, cov Yus Das tus vaj ntxwv.”
TP: 38 Lawv dai ob tug tub sab ib tug sab xis tug sab laug nrog nws saum ntoo cuam, 39 Cov neeg dua kev co hau hnyos nws, 40 Hais tias :
NN: “Tus rhuav lub tsev txoos, peb hnub rov txhim tau, cawm koj tus kheej, yog tias koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, nqes nroos saum ntoo cuam.”
TP: 41 Cov thawj leej choj nrog cov kws ntawv thiab cov txwj laus hnyos tias:
NN: 42 “Nws cawm tau luag, ho cawm tsis tau nws tus kheej ; nws yog His Xas Lais tus vaj ntxwv sim nqes saum ntoo cuam tam sid peb thiaj ntseeg nws, 43 Nws tso siab rau Tswv Ntuj, Tswv Ntuj yeej kam tuaj tso nws ziag no, vim nws hais tias : Kuv yog Tswv Ntuj Leej Tub !”
TP: 44 Cov tub sab nrog nws dai saum ntoo cuam kuj hnyos nws tib yam. 45 Txij tav su, lub ntiaj teb tsaus nti mus txog peb teev. 46 Ze ntawm peb teev, Yes Xus tsa ncauj qw ib suab muaj ceem :
YX: “Es Lis, Es Lis, les mas xas npas thas nis ?”
TP: Txhais tias :
LT: “Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg ?”
TP: 47 Ib txhia nyob ntawd hnov, lawv hais tias :
NN: “Saib, nws hu txog Es Lias !”
TP: 48 Tam sid, muaj ib tug cov nyob ntawd rag ntws mus nthos ib lub xwb kuab tub dej qaub, chob rau ntawm tus cwj cev rau nws haus. 49 Ib txhia hais tias :
NN: “Tos ib pliag saib peb puas pom Es Lias tuaj cawm nws !”
TP: 50 Yes Xus rov qw ib suab muaj ceev ces nws siav tu. (Txhos caug 1 mn)
51 Daim ntaub hauv lub tsev txoos ntuag rhe ob sab, saum toj thoob plaws hauv taw ua av qeeg thiab tej zeb phua rhe, 52 Tej rooj ntxas qhib plho, cov neeg ntshiab ntau lub cev tsaug zog sawv tsees los, 53 Lawv tawm hauv qhov ntxa chaws mus hauv lub nroog ntshiab, tom qab Yes Xus sawv rov los, ua rau coob leej pom. 54 Tus xab txheeb thiab cov nrog nws zov Yes Xus pom av qeeg thiab pom tej xwm tshwm ntawd, lawv ntshai kawg hais tias : NN: “Tus no yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub tiag !”
TP: 55 Muaj coob leej poj niam ntawd nyob deb ntsia, lawv yog cov nrog Yes Xus tuaj puag Nkas Lis Lais tuaj, lawv yog cov tiam nws. 56 Hauv lawv muaj Mas Lias Mas Ntas Les Nes, tus Mas Lias uas yog Yas Kos thiab Yos Xes nkawd niam thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub leej niam. 57 Thaum tsaus ntuj, muaj ib tug neeg nplua nuj nyob As Lis Mas Tias tuaj, npe hu ua Yos Xes, nws kuj yog Yes Xus ib tug thwj tim thiab. 58 Nws mus cuag Pis Las Tos, thov Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso cai rau nws mus coj. 59 Nqa tau Yes Xus lub cev, Yos Xes muab qhwv hauv ib chaws ntaub huv, 60 Nws muab tso hauv ib lub ntxa yog nws tug uas nws kom txaug hauv phab zeb ; nws dov ib daim lag zeb kaw rooj ntxas nws mam rov qab lawm. 61 Muaj Mas Lias Mas Ntas Les Nes thiab lwm tus Mas Lias zaum ntawm rooj ntxas. 62 Tag kis, tom qab ua kab ke npaj hmoov hla, cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais sib sau mus cuag Pis Las Tos, 63 Hais tias :
NN: “Huab tais, peb nco ntsoov tus neeg yuam kev no thaum tseem ciaj nws tau hais tseg : Peb hnub tom qab, kuv yuav sawv tsees los. 64 Txhij neeg zov lub ntxa mus txog hnub peb, tsam nws cov thwj tim tuaj nyiag nws lub cev thiab hais rau tsoom pej xeem tias : Nws sawv tsees hauv cov tub tuag lawm ! Tseem yog qhov yuav yuam kev loj tshaj thawj zaug.”
TP: 65 Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Nej muaj ib pab zov keeb, nej mus zov kom zoo li nej paub.”
TP: 66 Cov ntawd mus zov zoo zoo lub ntxa, daim lag zeb kaw ntom nti nrog pab zov keeb.

0 commentaires: