COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 18/04/2014


HNUB RAU NTSHIAB - Pe Ntoo Cuam

 

Yaws Xas Yas 52,13-15 ; 53,1-12

13 Saib ov, kuv tus tub txib yuav tau nkaus, yuav sawv tsees, yuav tsa hlo lub chaw siab, zoo qhuas heev.
14 Yog li, txog ntawm koj ua rau coob leej xob tag, ntsej muag piam txawv neeg dhau, nws tus cwj yag txawv deb tib neeg tej tub ki.
15 Yog li, ntau haiv neeg xav ntau yam txog nws, tej vaj ntxwv lub ncauj kaw nti vim lawv pom yam tsis tau hais dua rau lawv thiab yam lawv to taub yeej tsis tau hnov dua.
1 Leej twg ntseeg tej moo zoo tshaj rau peb thiab Huab Tais txhais tes nws tau yees rau leej twg
2 Nws sawv lis tsees li tus yub nroj ntawm nws xub ntiag thiab li tus cag nrhau hauv thaj av qhuav ua kom peb pom nws xis neeg thiab zoo nkauj rhib thiab yuav ua rau peb khuv leej nws cwj pwm
3 Rau tib neeg tsuas zoo hnyos thiab luag, nws yog neeg txom nyem raug kev txhawj xeeb xav tig ntsej deb ntawm nws peb thuam tsis xav qhuas nws
4 Twb yog nws tus ris peb kev txhawj xeeb thiab tus ev peb kev txom nyem, peb cav xav tias nws raug Tswv Ntuj nplua thiab ciaj khaub
5 Tos nws raug hno vim peb lub siab phem, puas ntsoog vim peb tej txhaum, saum nws peb thiaj nyob thaj yeeb thiab nws nqaij ntuag thiaj ua peb zoo hlo
6 Peb sawv daws zoo li pab tsiaj poob zoo, peb nyias taug nyias txoj xub ke, Huab Tais ua kom tas peb tej txhaum tuaj raug nws
7 Txawm raug hiam raug thuam los nws tsis qhib nws lub ncauj tam zoj tus tsiaj luag cab mus tua thiab li tus yaj nres ntawm cov txiav nws plaub xub ntiag sawv ntsiag to tsis qhib nws ncauj
8 Nws poob siab tag rau lub txim txhaum muaj ceev npaud nrog nws tsoom npoj yaig, leej twg nrog txhawj tias nws txoj sia tus saum daim av tim kuv haiv neeg tej txhaum
9 Faus nws nrog cov siab phem toj ntxas nrog tus nplua nuj hauv nws kev tuag, tiam sis nws tsis tau ua dab tsi txhaum tsis muaj dag hauv nws ncauj
10 Huab Tais txaus siab rau nws kev puas ntsoog raug txom nyem, yog koj txais nws ntsuj plig theej txhoj, nws yuav muaj tub ki thiab ua neej ntev dhawv, nws tes yuav txawj ua tau raws Huab Tais siab nyiam
11 Vim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom xyeem tau nyob tsau npo kuv tus tub txib ncaj ncees yuav ua coob leej kom ncaj ncees thiab ua tus ris lawv tej txhaum
12 Vim li ntawd, kuv yuav ua kom nws huam vam thiab nrog cov muaj tsim sis faib cuab vim nws tau cia nws ntsuj plig tuag nrog cov neeg phem ua ib nqag thiab ris coob leej tej txhaum thiab tseem ua tus pab cov neeg phem


Es Nplais  4,14-16 ; 5,7-9

14 Peb yuav ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub kom ruaj khov, tus leej choj loj nyob ib txhiab ib txhis,
15 Peb tsis muaj tus leej choj loj tsis muaj rab peev xwm txhawb tau peb txoj kev muag ncee ; txawm nws raug haub ntxias txhua nrho npaum li los maim dhau plaws kev txhaum,
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub thaj koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim pov hwm peb kev vam,
7 Ntawm nws, hnub nws tseem muaj cev nqaij, nws tau thov thiab quaj pe kua muag si tus muaj peev xwm cawm tau kiag nws hauv lav tuag vim nws mloog lus,
8 Twb yog tus tseem Leej Tub los nws mloog lus txog txij raug txom nyem,
9 Txhua nrho, nws thiaj ua tus cawm neeg mus ib txhis rau cov mloog nws lus ;
Lecture de la lettre aux Hébreux 4,14-16 ;5,7-9
Frères,
en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux ; tenons donc ferme l'affirmation de notre foi.
En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché.
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Le Christ,
pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé.
Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa Passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Leej Pleev tuag nthi theej peb tej txhaum, kom rub peb tes nrog nws sawv lis tsees ciaj qaum ntuj sia nyob txheej ntuj saum.
Leej Pleev tuaj yeem mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab tshaj tej thiab pub lub npe loj tshaj tej npe rau nws tib leeg ua tus muaj.
Leej Pleev tuag nthi theej peb tej txhaum, kom rub peb tes nrog nws sawv lis tsees ciaj qaum ntuj sia nyob txheej ntuj saum.

YX: Yes Xus ; TP: Tus Piav; TT: Thwj Tim; NN: Npoj Neeg; LT: Lwm Tus

Yes Xus Kev Txom Nyem Raws Li Zam 18,1-19,42

TP: 1 Hais li ntawd tas, Yes Xus tawm nrog nws cov thwj tim mus sab ntug dej Kes Nroos sab tid, muaj ib lub vaj nyob ntawd, nws nkag mus hauv lub vaj nrog nws cov thwj tim. 2 Yus Das tus muag nws kuj paub thaj chaw, vim Yes Xus nquag sib sau nrog nws cov thwj tim nyob ntawd. 3 Yus Das coj pab neeg sawv cev ntawm cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam. 4 Yes Xus paub yam yuav tuaj raug nws, tawm mus hais rau lawv tias :
YX: “Nej nrhiav leej twg ?”
TP: 5 Lawv teb rau nws :
NN: “Yes Xus Nas Xos Lais.”
TP: Nws hais rau lawv :
YX: “Kuv ces txawm yog.”
TP: Yus Das tus muab nws rau lawv nrog lawv sawv ntawd. 6 Thaum nws hais rau lawv : Kuv ces txawm yog, ua lawv thaub qab vau hlo hauv pem teb. 7 Nws rov qab nug lawv :
YX: “Nej nrhiav leej twg ?”
TP: Lawv hais tias :
NN: “Yes Xus Nas Xos Lais.” 
TP: 8 Yes Xus teb tias : 
YX: “Kuv twb hais rau nej, kuv ces txawm yog. Yog nej nrhiav kuv ces cia lawv cov no mus lawv.”
TP: 9 Xwv tsheej xeeb li lo lus nws tau hais, cov koj muab pub kuv, kuv tsis ua lawv ib tug ploj. 10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj, nws rho hlo tib ntag thawj leej choj tus qhev yaws hlo ib nyuam thooj pob ntseg xis, tus qhev npe yog Mas Kos. 11 Yes Xus thiaj hais rau Pob Zeb :
YX: “Rov ntxig ntaj hauv hnab ; lub ntim uas Leej txiv muab pub kuv, kuv yuav tsis haus los ?”
TP: 12 Pab neeg thiab tus thawj kav txhiab thiab cov Yus Das cov tub txib txhom kiag Yes Xus muab nws khi nkaus. 13 Lawv xub coj nws mus rau As Nas, Kais Fas yawm txiv, xyoo ntawd yog nws ua thawj leej choj. 14 Kais Fas yog tus hais rau cov Yus Das tias cia ib tug neeg tuag theej pej xeem tsam peev dua. 15 Xis Mos Pob Zeb caum Yes Xus qab nrog lwm tus thwj tim. Tus thawj leej choj paub tus thwj tim no, nws thiaj nrog Yes Xus nkag tau mus hauv thawj leej choj lub loog. 16 Hos Pob Zeb sawv sab nraum qhov rooj loog. Tus thwj tim uas thawj leej choj paub tawm los hais rau tus poj niam saib rooj vag ces nws cia Pob Zeb nkag los. 17 Tus poj qhev saib lub rooj vag hais rau Pob Zeb :
LT: “Koj puas yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim thiab ?”
TP: Nws teb tias :
TT: “Kuv laj yog.”
TP: 18 Cov qhev thiab cov tub txib ua ib cub ncaig vim no, Pob Zeb sawv nrog lawv nte taws. 19 Tus thawj leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws kev qhuab qhia. 20 Yes Xus teb rau nws :
YX: “Kuv tab meeg hais ntiaj teb hnov, kuv qhuab qhia tas zog hauv tej tsev txoos thiab hauv tsev teev ntuj ntawm tej chaw cov Yus Das tuaj sib sau, kuv tsis hais lus ntxhi dab tsi. 21 Tim li cas koj thiaj nug kuv ? Koj nug cov hnov yam kuv hais rau lawv, cov ntawd paub yam kuv tau hais rau lawv.”
TP: 22 Nws hais li ntawd, ib tug tub txib nam zog los ncuav pias rau Yes Xus hais tias :
LT: “Koj teb li ntawd rau thawj leej choj ?”
TP: 23 Yes Xus teb nws tias :
YX: “Yog kuv hais phem, qhia kom tau yam phem, yog zoo, tim li cas koj thiaj ntaus kuv ?”
TP: 24 As Nas xa nws tug khi rawv mus rau tus thawj leej choj Kais Fas. 25 Pob Zeb tseem nte taws ntawd. Lawv hais rau nws :
NN: “Koj puas yog nws ib tug thwj tim thiab ?”
TP: Nws tsis lees hais tias :
TT: “Kuv laj yog.”
TP: 26 Thawj leej choj ib tug qhev txheeb tus uas Pob Zeb yaws ib nyuam thooj pob ntseg :
LT: “Tsis yog kuv pom koj hauv vaj nrog nws lod ?”
TP: 27 Pob Zeb rov tsis lees, ces qaib qua rhe tam sid. 28 Lawv coj Yes Xus ntawm Kais Fas mus hauv chaw txiav txim, twb kaj ntug ; lawv tsis nkag hauv chaw txiav txim thiaj huv lawv thiaj noj tau pluas Hla. 29 Pis Las Tos tawm tuaj cuag lawv sab nraud hais tias :
LT: “Nej liam dab tsi rau tus neeg no ?”
TP: 30 Lawv teb hais rau nws :
NN: “Yog nws tsis ua phem, peb tsis lam xyeeb nws rau koj.”
TP: 31 Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Nej tus kheej coj nws mus txiav txim raws nej txoj cai.”
TP: Cov Yus Das hais rau nws :
NN: “Tsis tso lus rau peb tua neeg.”
TP: 32 Xwv tsheej xeeb li tej lus Yes Xus tau ceeb toom txog qhov ua cas nws yuav tsum tuag. 33 Pis Las Tos rov chaws hauv chaw txiav txim nug Yes Xus thiab hais rau nws :
LT: “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
TP: 34 Yes Xus teb tias :
YX: “Koj hais koj tus kheej li ntawd los muaj neeg hais kuv rau koj ?”
TP: 35 Pis Las Tos teb tias :
LT: “Kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj xyeeb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
TP: 36 Yes Xus teb tias :
YX: “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis yog sim ceeb no, yog tias sim ceeb no yog kuv nrim teb vaj ntxwv, kuv tej tub txib yuav tiv thaiv tsis xyeeb kuv rau cov Yus Das, ziag no kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob ntawm no.”
TP: 37 Ces Pis Las Tos hais rau nws :
LT: “Koj puas yog vaj ntxwv ?”
TP: Yes Xus teb tias :
YX : “Koj hais kuv yog vaj ntxwv, xwv kuv ua tim khawv rau yam tseem, leej twg yog tus tseem nws mloog kuv lub suab.”
TP: 38 Pis Las Tos hais rau nws :
LT: “Qhov tseem yog dab tsi ?”
TP: Hais li ntawd, nws rov tawm mus cuag cov Yus Das thiab hais rau lawv : LT: “Kuv tsis pom yuav kiam nws dab tsi. 39 Raws li ua kam, thaum ua hmoov Hla kuv tso nej ib tug neeg ; saib, nej puas kam kuv tso cov Yus Das tus vaj ntxwv rau nej ?”
TP: 40 Lawv nthe hais tias :
NN: “Txhob tso nws, tiam sis Npas Las Npas.”
TP: Npas Las Npas yog tub sab. 1 Pis Las Tos coj Yes Xus mus nplawm. 2 Cov tub rog qhaib tau ib lub kauj pos tso saum nws taub hau thiab muab ib lub tsho tshaj sab liab qhwv nws, 3 Lawv tuaj ntawm nws hais tias :
NN: “Zoo siab, vaj ntxwv Yus Das.”
TP: Lawv xuas tej ncuav pias rau nws. 4 Ces Pis Las Tos rov tawm tuaj sab nraud hais rau lawv :
LT: “Saib, kuv coj nws tuaj nraum no kom nej paub tias kuv tsis pom yuav kiam nws dab tsi.”
TP: 5 Yes Xus tawm tuaj sab nraud, ntoo lub kauj pos thiab lub tsho tshaj sab liab. Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Saib tus tib neeg.”
TP: 6 Thaum lawv pom nws, cov thawj leej choj thiab cov tub txib qw tsheej zag :
NN: “Cuam kiag saum ntoo ! Cuam kiag saum ntoo !”
TP: Pis Las Tos hais lawv :
LT: “Nej kheej coj mus nej mam cuam, kuv tsis pom yuav kiam nws ib qho.”
TP: 7 Cov Yus Das teb rau nws :
NN: “Peb muaj peb cai, raws txoj cai nws yuav tsum tuag, vim nws ua nws tus kheej Tswv Ntuj Leej Tub.”
TP: 8 Thaum Pis Las Tos hnov lo lus no, yim ua nws ntshai, 9 Nws nkag hauv kem tsev txiav txim, nws rov nug Yes Xus tias :
LT: “Koj nyob qhov twg ?”
TP: Tiam sis Yes Xus tsis teb ib los rau nws. 10 Pis Las Tos hais rau nws : LT: “Koj tsis hais dab tsi, tsis hais ib los rau kuv ? Koj puas paub, kuv muaj peev xwm tso tau koj thiab muaj peev xwm muab koj cuam saum ntoo ?” 
TP: 11 Yes Xus hais tias :
YX: “Koj tsis muaj peev xwm rau kuv yog saum ub tsis pom zoo rau koj ; vim li ntawd, tus xyeeb kuv rau koj txhaum loj dua.”  
TP: 12 Txij ntawd, Pis Las Tos nrhiav kev tso nws ; cov Yus Das qw hais tias :
NN: “Yog koj tseem tso nws, koj tsis yog Kais Xas phooj ywg ; tus ua vaj ntxwv nws tus kheej yog sawv tiv Kais Xas.”
TP: 13 Pis Las Tos hnov cov lus no, nws coj Yes Xus tawm tuaj sab nraud zaum ntawm lub sam thiaj npe hu ua txiag zeb, lus Hes Nplaws, Nkas Npas Thas. 14 Yog lub caij npaj hmoov Hla, ze lub sij hawm rau teev. Nws hais rau cov Yus Das :
LT: “Saib nej tus vaj ntxwv.”
TP: 15 Lawv nthe qog qees :
NN: “Muab nws txov ! Muab nws txov ! Cuam kiag saum ntoo.”
TP: Pis Las Tos hais rau lawv :
LT: “Kuv puas yuav cuam nej tus vaj ntxwv saum ntoo ?”
TP: Cov thawj leej choj teb tias :
NN: “Peb tsuas muaj vaj ntxwv Kais Xas.”
TP: 16 Ces nws cwb Yes Xus rau lawv coj mus dai ntoo cuam, lawv los coj Yes Xus. 17 Nws tus kheej kwv ntoo cuam tawm mus rau thaj chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, Hes Nplaws hu ua Nkos Nkos Thas, 18 Nyob ntawm chaw lawv ntsia Yes Xus saum ntoo cuam muaj ob tug nrog nws ib tug ib sab, nws tuaj nrab. 19 Pis Las Tos kos ib daim phiaj txawb saum ntoo cuam sau tias :
LT: “Yes Xus Nas Xos Lais cov Yus Das tus vaj ntxwv.”
TP: 20 Muaj coob leej hauv cov Yus Das nyeem daim phiaj no sau ua lus Hes Nplaws, Las Tees thiab Hes Las, vim thaj chaw muab Yes Xus ntsia ntoo cuam no nyob ze nroog. 21 Cov thawj leej choj Yus Das hais rau Pis Las Tos:
NN: “Tsis txhob sau : Cov Yus Das tus vaj ntxwv, tiam sis tus no hais tias kuv yog cov Yus Das tus vaj ntxwv.”
TP: 22 Pis Las Tos teb tias :
LT: “Qhov kuv sau, kuv twb sau lawm.”
TP: 23 Thaum lawv ntsia Yes Xus saum ntoo cuam, cov tub rog muab nws cov tsoos faib plaub pawv, ib pawv rau ib tug tub rog, tshuav lub tsho loj. Yog ib lub tsho tshaj sab keev hlo ib daig tsis muaj qab koob. 24 Lawv sib hais zom zaws :
NN: “Peb txhob muab dua, tiam sis nrho ntawv saib leej twg raug.”
TP: Xwv muaj raws li ntawv sau tseg :
LT: “Lawv muab kuv cov tsoos sib faib thiab twv kuv lub tsho.”
TP: Cov tub rog tau ua li ntawd. 25 Sawv ntsug ze tus ntoo cuam, muaj Yes Xus leej niam thiab nws niam tus viv ncaus, Mas Lias Kos Pas thiab Mas Lias Mas Das Les Nes. 26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim tus nws hlub sawv ze ntawd, nws hais rau leej niam :
YX: “Poj niam, nov koj leej tub.”
TP: 27 Nws hais ntxiv rau tus thwj tim :
YX: “Nov koj leej niam.”
TP: Txij ntawd tus thwj tim coj nws nrog tus thwj tim. 28 Dhau ntawd, Yes Xus paub tias txhua yam tsheej xeeb li ntawv sau tseg, nws hais tias :
YX: “Kuv qhuav siab.”
TP: 29 Muaj ib taub cawv qaub puv nkaus nyob ntawd, lawv muab thooj xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv cev rau nws qhov ncauj. 30 Thaum haus pas cawv qaub, Yes Xus hais tias :
YX: “Tsheej xeeb lawm”
TP: Nyo nris taub hau, nws siav tu nrho. (Txhos caug) 31 Thaum ntawd yog caij npaj lub hmoov Hla, cov Yus Das thov Pis Las Tos tso lus rau lawv dam ceg thiab muab txo tsis pub muaj neeg dai saum ntoo cuam hnub xas npas tos, vim hnub xas npas tos yog ib hnub loj. 32 Cov tub rog txawm mus dam cov dai saum ntoo cuam ceg thawj tug thiab lwm tus; 33 Thaum los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws tuag lawm, lawv tsis lov nws ceg, 34 Tiam sis ib tug tub rog xuas nws rab hmuv nkaug Yes Xus sab tav, ntshav thiab dej paim yaws. 35 Tus pom yog tus ua tim khawv, nws qhov tim khawv mas tseem, nws paub nws hais qhov tseem kom xwv nej ntseeg. 36 Tej yam no tsheej xeeb raws li hauv ntawv :
LT: “Nws txha tsis lov ib tug.”
TP: 37 Lwm tsab ntawv tseem hais ntxiv :
LT: “Lawv yuav tig ntsia tus lawv nkaug.”
TP: 38 Tas ntawd, Yos Xes As Lis Mas Thais, yog Yes Xus ib tug thwj tim tau khiav nkaum vim nws ntshai cov Yus Das, tuaj thov Pis Las Tos daws Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso lus. Nws tuaj daws Yes Xus lub cev. 39 Nis Kos Des Mos uas tuaj xyuas Yes Xus thawj zaug hmo ntuj kuj tuaj, nws nqa tau ib puas hwj tshuaj tsw qab. 40 Lawv muab tshuaj tsw qab rau Yes Xus lub cev qhwv hauv ntaub raws li cov Yus Das kab ke faus neeg. 41 Muaj ib thaj teb ntawm lub chaw lawv ntsia nws saum ntoo cuam, hauv thaj teb muaj ib lub qhov ntxa tshiab khiv tseem tsis tau tso leej twg dua ; 42 Vim ze toj ntxa thiab txog cov Yus Das caij npaj ua hmoov hla ces lawv muab Yes Xus tso hauv.

Cov Lus Thov Ntuj 10 Zaj :

1-Rau Lub Koom Txoos Ntshiab :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau Tswv Ntuj lub Koom Txoos : Kom peb Txiv tus muaj hwj huam pub txoj kev thaj yeeb thiab sib haum xeeb thiab pov hwm nws hauv yaj ceeb no, peb thiaj nco txog nws lub txiaj ntsim.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob ib txhis, koj muab koj lub hwj chim rau txhua haiv neeg pom hauv Leej Pleev ; thov koj txuag nws kom koj lub Koom Txoos huam vam nyob yaj ceeb no, nyob nruaj nreb tshaj koj lub npe. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

2-RauVaj Qhia :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau Vaj Qhia François, vim Huab Tais Tswv Ntuj tau xaiv nws los ua tus thawj coj ; thov koj txuag nws coj koj lub Koom Txoos thiab tswj koj haiv neeg.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, tus muaj kev thoob tsib, thov koj mloog peb los lus vam khom ; thov koj txuag txiv vaj qhia hauv koj txoj kev hlub vim koj xaiv tau nws ua peb tus ntaus thawj coj zeej tsoom neeg ntseeg uas koj kav kom muaj txoj kev ntseeg loj hlob mus ib txhis. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

3-Rau Tswv Ntuj haiv neeg :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau peb tus tswv qhia Emmanuel, rau tsoom tswv qhia, tsoom leej choj, leej tsob hwb, rau tas txhua leej tuam dej num hauv lub Koom Txoos thiab rau txhua leej neeg ntseeg.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam koj Leej Ntuj Plig Ntshiab tus kav lub Koom Txoos lub cev, thov koj mloog koj haiv neeg lo luv khaub zig koj ; thov kom txhua leej txhua tus muaj koj lub txiaj ntsim zoo siab tiam koj nruaj nreb mus li. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

4-Rau cov txiav siab ua neeg ntseeg :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau cov txiav siab ua neeg ntseeg : Kom peb tus Huab tais Tswv Ntuj qhib lawv lub tswv yim thiab lawv lub siab thiab txais lawv hauv nws txoj kev khuv leej ; pub kom hauv lub cim ntxuav zam zam tau lawv cov txhaum thiab yug dua tshiab ua peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub cev.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, tus ua kom lub Koom Txoos huam vam, pub kom cov txiav siab los ntseeg muaj tswv yim thiab lub siab ntseeg ; ua kom lawv yug dua tshiab hauv lub cim ntxuav thiab ua tsheej koj cov tub sau. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

5-Rau tag zeej tsoom neeg ntseeg Yes Xus.
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau tas zeej tsoom neeg ntseeg Yes Xus kom tas txhua leej siv zog coj tau nyias lub neej kom tseem ceeb phim tus neeg teev Yes Xus thiab thov Tswv Ntuj coj sawv daws los sib haum xeeb ua ib tsob hauv nws lub Koom Txoos.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, tus rub tau cov neeg ncaim npoj los poo npoj, tus ua kom zeej tsoom rov ua tau ib tsob, thov koj dauv muag ntsia koj Leej tub lub Koom Txoos : peb thov koj rau txhua leej txais lub cim ntxuav kom ciaj tau ib tsob hauv txoj kev ntseeg thiab txoj kev sib hlub. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

6-Rau cov Yus Das :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau cov Yus Das, vim Tswv Ntuj tau xaiv lawv ua peb tij, kom txoj kev hwm Tswv Ntuj lub npe hlob tuaj rau hauv lawv thiab taug txoj kev nrog Tswv Ntuj cog lus.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, koj tau xaiv yawg koob Has Nplas Has thiab nws cov xeeb ntxwv txais koj txoj kev cog lus, thov koj coj haiv neeg ua peb tij no nrog koj lub Koom Txoos txais koj txoj kev cawm neeg. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

7-Rau cov neeg tsis ntseeg Yes Xus Pleev :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau cov tsis lees paub thiab tsis ntseeg Yes Xus Pleev : thov Leej Ntuj Plig Ntshiab kaj lawv kev kom lawv nkag tau hauv txoj kev cawm neeg.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, thov koj dauv muag ntsia cov neeg tsis lees thiab tsis ntseeg Leej Pleev muaj lub siab ncaj ncees, kom lawv nrhiav tau qhov tseem ceeb ; pub kom peb ib leeg txawj hlub ib leeg, kom peb lub neej npuab tau koj, ces peb yuav ua tau cov tseem tim khawv txog koj txoj kev nyiam. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

8-Rau cov neeg tsis ntseeg Tswv Ntuj :
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau cov tsis tseeg Tswv Ntuj : kom lawv lub siab thiab lub tswv yim lees paub koj ib hnub twg.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam, koj yog tus tsim leej tib neeg koj lawv paub hwm koj nrhiav koj tag siab nrho ces lawv thiaj muaj kev nyob kaj siab lug. Pub kom lawv txawj zeem tau cov tim khawv txog koj txoj kev hlub neeg hauv lawv lub neej kev iab kev daws, ces lawv yuav zeem tias koj yog tus tseem Tswv Ntuj thiab yog ntiaj teb neeg Leej Txiv. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

9-Rau cov nom tswv.
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov ntuj rau cov nom tswv kav teb chaws, thov kom Huab Tais Tswv Ntuj coj lawv lub siab thiab lub tswv yim rawv li Tswv Ntuj nyiam tsim kev thaj yeeb thiab nrhiav kev sib haum xeeb.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob ib txhis, koj tuav tib neeg lub siab lub ntsws hauv koj xib teg thiab pub kom txhua leej tib neeg muaj nuj nqes, thov koj tshoj cov nom tswv tej siab ntsws, kom txhua qhov chaw saum yaj ceeb no muaj kev nyab xeeb, muaj kev vam meej thiab muaj kev twj lij ywj siab. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li

10-Rau cov neeg raug kev txhawj xeeb.
-Kwv tij sawv daws aib !
Peb yuav thov kom Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam khuv leej peb cov neeg raug kev txhawj xeeb, pab tshem txoj kev yuam kev, plhws lub mob lub nkeeg kev tshaib kev nqhis, cawm cov neeg nyob hauv nkuaj, saib xyuas cov neeg tawm rooj, pub ib lub teb chaws rau cov neeg thoj nam, pub lub zog tshiab rau cov mob nkeeg thiab thov txais cov tau tso ntiaj teb no tseg.
(Txhos caug thiab tswm seeb ib pliag)

Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob ib txhis, koj yog cov muaj kev tu siab txoj kev nplij thiab cov txom nyem lub zog, thov koj mloog txhua tus tib neeg lub suab hu txog koj. Pub kom lawv muaj kev nplij hauv lawv txoj kev txhawj xeeb. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev lo lus thov koj. Ua Li
0 commentaires: