COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/06/2014


Chiv 7 Caij Hla


Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 1,12-14

12 Cov tshaj xo rov qab ntawm lub hauv toj hu ua txiv ntoo roj los nram Yes Lus Xas Les nyob ze li ib ncua kev xas npas ntawm Yes Lus Xas Les.
13 Thaum lawv los txog, lawv nce mus saum kem tsev qhov chaw lawv nyob kam, Pob Zeb thiab Zam, Yas Kos Npos thiab As Nres, Fis Lis Pos thiab Tos Mas, Npas Tos Los Mais thiab Mas Tais, Yas Kos Npos As Fais, Xis Moos Zes Los Tes thiab Yus Das Yas Kos Npos.
14 Tas sawv daws ua tib lub siab kub lug teev ntuj nrog ib co poj niam thiab Mab Liab Yes Xus niam thiab nws cov kwv tij.

Zaj nyeem 2 : 1 Pob Zeb  4,13-16

13 Tiam sis yog nej muaj feem nrog Leej Pleev kev raug txom nyem, nej yuav zoo siab, vim thaum txog hnub tshwm sim nws lub hwj chim, nej yuav zoo siab luag ntxhi.
14 Yog nej raug tsawm vim Leej Pleev Npe, nej hmoov zoo, vim Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig hwj chim tsaws saum nej.
15 Tsis txhob muaj hauv nej leej twg raug txom nyem vim tua neeg los tub sab los neeg phem los txob plaub ;
16 Tiam sis tsis txhob txaj muag rau yam neeg ntseeg, hos yuav tsum qhuas Tswv Ntuj vim muaj nws lub npe.

Alléluia. Alléluia. Huab Tais tsis cia nej ua ntsuag, nws yuav rov tuaj cuag nej,  nej lub siab yuav nyob kaj lug. Alléluia. (cf. Jn 14, 18; 16, 22)

Zam Ntawv Moo Zoo 17,1-11a

1 Yes Xus hais li ntawd, nws tsa muag pem ntuj hais tias : “Txiv, txog caij nyoog, ua kom koj Leej Tub nto koob meej, kom Leej Tub ua koj nto koob meej,
2 Raws li koj tau pub hwj huam rau nws saum cev nqaij kom xwv tas tus koj pub rau nws pub tau txoj sia nyob ib txhis rau lawv.
3 Txoj sia nyob ib txhis : Kom lawv zeem paub koj tib leeg tus tseem Tswv Ntuj thiab tus koj xa tuaj Yes Xus Pleev.
4 Kuv li kuv ua koj nto koob meej saum daim av kom tiav txoj dej num uas koj pub rau kuv kom kuv ua.
5 Ziag no, Txiv, koj ua kuv nto koob meej nrog koj tus kheej, lub koob meej uas kuv muaj ntawm koj ua ntej lub ntiaj teb xeeb txawm.
6 Kuv qhia koj lub npe rau cov neeg uas koj xaiv hauv ntiaj teb los pub kuv ; Lawv yog koj tug, koj muab lawv rau kuv, lawv txuag koj lo lus.
7 Ziag no, lawv paub tias tas txhua yam koj muab pub kuv yog koj tug.
8 Vim cov lus koj muab pub rau kuv, kuv muab pub rau lawv, lawv khaws mus, lawv paub tseeb tias kuv tawm ntawm koj los thiab ntseeg tias koj xa kuv tuaj.
9 Kuv thov ntuj rau lawv, tsis thov rau lub ntiaj teb, tiam sis rau cov koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug ;
10 Vim kuv tug puav leej koj tug thiab koj tug puav leej kuv tug, kuv nto koob meej hauv lawv.
11 Kuv tsis nyob hauv ntiaj teb, kuv tuaj cuag koj.


À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé.  Je prie pour eux ; ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés : ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »0 commentaires: