COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 08/06/2014Leej Ntuj Plig Nqes Los

Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,1-11

1 Nto lub caij nyoog tsib caug hnub, lawv sawv daws tseem ua ke nyob tib lub chaw,
2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam zoj ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev ;
3 Tshwm plaws tej ntshua lus li tus nplaim taws faib zoj tsaws ntua saum lawv ib leeg ib ntshuas,
4 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyab yees sawv daws tag nrho, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub lawv hais,
5 Cov Yus Das thiab cov hwm ntuj tas cov teb chaws hauv qab ntuj uas nyob Yes Lus Xas Les,
6 Lub suab ntawd nrhoo tuaj, npoj neeg sib sau vij vog yoob tag vim nyias hnov lawv hais nyias xeem lus.
7 Ua lawv qhuas thiab ceeb nkaus hais tias : “Cov no tsis yog cov hais xeem lus Nkas Lis Lais lod ?
8 Tim li cas peb hnov hais nyias xeem lus li nyias lub keeb yug nyias ?
9 Neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, cov nyob Mes Xos Pos Tas Mias, Yus Das, Kas Pas Dos Xias, Poos Tos thiab As Xias,
10 Fw Nkias, Pas Fis Lias, Hais Nkws Tos thiab cheeb tsam Lis Npias ze Kw Les Nes thiab neeg Los Mas,
11 Neeg Yus Das thiab cov los ntseeg tshiab, cov Khes Tas, cov As Las Npias, peb puav leej hnov lawv qhuas Tswv Ntuj lub hwj huam ua peb xeem lus.”


Zaj nyeem 2 : Ib Kos Lis Nthos 12, 3b-7.12-13

3 Tsis muaj tus hais tau : Huab Tais Yes Xus yog tsis vim Leej Ntuj Plig Ntshiab. 
4 Txawm yog ntau hom txiaj ntsim los tib tug Ntsuj Plig,
5 Thiab ntau txoj kev tiam los tib tug Huab Tais,
6 Thiab ntau txoj dej num los tib tug Tswv Ntuj tus txhim tas txhua tsav.
7 Leej Ntsuj Plig tshoj pub kom txhua tus tau hauj lwm tag nrho.
12 Kuj tib yam ntawm lub cev yog tib lub tiam sis muaj ntau ces, nyias txawm muaj nyias ces los kawg yog tib lub cev ; Leej Pleev kuj tib yam thiab;
13 Peb sawv daws ntxuav plig hauv tib tug Ntsuj Plig ua tib lub cev, txawm yog Yus Das, yog Hes Las, yog qhev, yog neeg twj lij sawv daws puav leej daws nqhis hauv tib tug Ntsuj Plig.

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13

Frères,
sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur. » Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous.
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.


Alléluia. Alléluia. Tuaj os, Leej Ntuj Plig Ntshiab ! Nyab yees koj haiv neeg tej siab ntsws ! Ua koj lub cub tawg hlub neeg kis tuaj rau lawv ! Alléluia.


Zam Ntawv Moo Zoo 20,19-23


19 Hnub chiv lis piam ntawd yav tsaus ntuj, tej qhov rooj hauv lub chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim qhov ntshai cov Yus Das ; Yes Xus tuaj sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Kev thaj yeeb rau nej.” 
20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim pom  xyeem Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho.
21 Nws hais ntxiv rau lawv : “Kev thaj yeeb rau nej ! Tam li Leej Txiv tus xa kuv, kuv thiab kuv yog tus xa nej.”
22 Hais li tas, nws tshuab ib pas thiab hais rau lawv : “Txais Leej Ntuj Plig Ntshiab,
23 Cov twg nej zam txhaum rau, cov ntawd yuav zam, cov nej tseg nyob cov ntawd yuav nyob tseg.”


C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »0 commentaires: