COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 15/06/2014

Huab Tais Peb Leeg - Trinité

Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 34, 4b-6.8-9

4 Nws ntaim tau ob daim txiag zeb li thawj cov, tag kis, Mos Xes cuab ntxov ntxov sawv nqa ob daim txiag zeb ntawm tes, nce mus saum lub roob Xis Nais raws li Huab Tais tau hais rau nws,
5 Huab Tais nqes los hauv twv huab nrog Mos Xes ua ke tuav nws tus kheej npe Huab Tais.
6 Huab Tais hla tuaj ntawm nws xub ntiag : “Tsa ncauj tias Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub neeg, tus muaj hwj huam, tsis npau sai, nco qab ntsoov thiab ncaj ncees mus li.”
8 Mos Xes nyo hau tam sid pem teb pe kiag.
9 Nws hais tias : “Yog koj pom kuv ntxim koj tiag, Huab Tais, thov koj txav tuaj hauv nruab nrab peb, txawm peb yog haiv neeg qwb txhav los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab tej txhaum, ua siab yuav peb ua koj tug.”

Zaj nyeem 2 : Kos Lis Nthos Tsab Ob 13,11-13

11 Dua li, kwv tij, nej zoo siab hlo, nej sib txhim, sib txhawb, ua iblub siab, nrhiav kev thaj yeeb, tus Tswv Ntuj hlub neeg thiab thaj yeeb thiaj nrog nej.
12 Nej ib leeg yuav saib taus ib leeg hauv kev phooj ywg ntshiab, tas cov ntshiab sawv daws tshua nej.
13 Thov kom Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj kev hlub neeg thiab Leej Ntsuj Plig Ntshiab kev raug zoo nrog nraim nej sawv daws.


Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2 Co13,11-13

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous.

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia. (cf. Ap 1, 8)

Zam Ntawv Moo Zoo 3,16-18

16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj muab nws Leej Tub tus kheej pub rau kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, tiam sis muaj txoj sia nyob ib txhis.
17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, tiam sis ntiaj teb txais txoj kev cawm vim nws.
18 Leej twg ntseeg nws tsis raug txiav txim ; tus tsis ntseeg twb raug txim lawm, vim nws tsis ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub tus kheej npe.


Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.0 commentaires: