COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 22/06/2014Chiv 12 : Yes Xus lub cev thiab cov ntshav

Txoj Cai Ob 8, 2-3.14b-16a

2 Koj yuav cim ntsoov Huab Tais koj tus Tswv Ntuj txoj kev nws coj koj plaub caug xyoo hauv suab puam kom koj pluag, nws sim koj kom paub koj lub siab saib koj puas khaws los tsis khaws nws tej lus txib.
3 Nws ua koj pluag, ua koj tshaib, pub mas naws koj noj yam koj tsis tau paub dua thiab koj cov yawg tsis paub hlo, xwv nws qhia koj paub tias tsis tim mov nkaus ua tib neeg ciaj sia, hos neeg ciaj vim tas txhua yam tawm ntawm Huab Tais lub ncauj los.
14 Koj ua siab muab hlob thiab koj hnov qab Huab Tais koj tus Tswv Ntuj, yog nws tus coj koj tawm lub tsev ua qhev ntawm Mis Txhaws Lais.
15 Tus coj koj mus hauv lub hav suab puam loj txaus ntshai nab tsiv thiab kab khiav, av nkig, qhuav dej, tus ua dej tawm ntawm tsua au koj;
16 Tus pub mas naws koj noj hauv suab puam koj cov yawg twb tsis paub, ua koj pluag sim koj xwv ua qhov zoo rau koj lub neej tom ntej.


Kos Lis Nthos Tsab Ib 10, 16-17

16 Lub ntim koob hmoov peb cav txog no puas koom nrog Leej Pleev ntshav? Lub ncuav mov peb ntais no puas koom nrog Leej Pleev lub cev ?

17 Vim tib lub mov ua peb coob npaum twg koom tib lub cev, vim sawv daws txais tib lub mov.Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10, 16-17

Frères,
La coupe d'action de grâce que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.

Alléluia.Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. (cf. Jn 6, 51.58)

Zam Ntawv Moo Zoo 6, 51-58

51 “Kuv yog mov ciaj sia nqes saum ntuj los, yog leej twg noj yam mov no, yuav ciaj ib txhis, tus mov uas kuv pub yog kuv nqaij kom ntiaj teb ciaj sia.”
52 Cov Yus Dais yws zom zaws hais tias : “Tus no yuav pub tau nws nqaij li cas rau peb noj ?”
53 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog nej tsis noj neeg Leej Tub nqaij thiab tsis haus nws ntshav, nej tsis muaj sia hauv nej kheej.
54 Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav muaj txoj sia ib txhis, hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv tsees.
55 Kuv nqaij yog tseem txhiam xws, kuv ntshav yog tseem kua.
56 Tus zom kuv nqaij thiab haus kuv ntshav yuav txawm hauv kuv thiab kuv hauv nws.
57 Tam Leej Txiv tus ciaj sia xa kuv tuaj, tos kuv ciaj vim Leej Txiv, tus twg zom kuv tus ntawd thiab yuav ciaj vim kuv.
58 Tus no, tus mov nqes qaum ntuj los, nws tsis yam nej cov yawg koob noj lawv tuag lawm ; tus zom yam mov no ciaj sia mus ib txhis.”


Après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, Jésus disait : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel : il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »


0 commentaires: