COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 29/06/2014Chiv 13 Nruab Xyoo  Hwm Pob Zeb Thiab Paj Lug

Hauj Lwm 12, 1-11

1 Raws lub caij ntawd, vaj ntxwv Hes Los cev tes hiam tej txhia hauv lub Koom Txoos.
2 Nws rho ntaj ntsim Zam tus kwv tij Yas Kos Npos.
3 Pom tias haum cov Yus Dais siab, nws txiav siab ntes Pob Zeb, hauv cov hnub nyoog ua ncuav tsis nphoo xab,
4 Txhom tau los kaw hauv nkuaj, tso plaub pawg tub rog ib pab plaub leeg zov, tom qab lub hmoov Hla yuav muab cob rau tsoom pej xeem.
5 Lawv zov Pob Zeb hauv nkuaj, lub Koom Txoos siv zog thov Tswv Ntuj rau nws.
6 Thaum lub caij Hes Los yuav coj nws tawm, hmo ntawd, ob txoj saw khi rawv Pob Zeb tsaug zog nruab nrab ob tug tub rog thiab cov zov keeb nyob ntawm qhov rooj lub nkuaj.
7 Ciav, Huab Tais tus tub xo tshwm plaws kaj nrig kem tsev, npuaj Pob Zeb ib sab tsa nws hais li no : “Tsuag sawv” Cov saw pluam hlo ntawm nws tes.
8 Tus tub xo hais rau nws : “Sia siv thiab rau koj khau.” Nws thiaj ua li ntawd thiab hais rau nws : “Looj koj lub tsho thiab caum kuv.”
9 Tawm plaws caum qab loo, nws yeej tsis paub tias tus tub xo puas ua tseeb tiag, nws xav tias ua yog toog.
10 Hla plaws thawj pab zov keeb thiab pab ob tas, nkawd txog lub qhov rooj hlau yuav mus hauv nroog, nws qhib plho rau nkawd ; tawm los, nkawd taug kev mus ntxiv, ib sij huam tus tub xo txav zoj ntawm nws lawm.
11 Pob Zeb feeb los hais tias : “Ziag no kuv paub tseeb, Huab Tais xa nws tus tub xo tuaj npo kuv ntawm Hes Los tes thiab ntawm tsoom pej xeem Yus Dais kev vam.”


Paj Lug Tsab Ntawv Ob Rau Tis Mos Tes 4,6-8.16-18

6 Kuv li, kuv twb ua kua tas thiab txog lub caij daws qab hluas lawm.
7 Txoj zoo tiv kuv tiv tas, txoj kab taug txhua tas, khaws txoj kev ntseeg cia,
8 Ziag no lub mom ncaj ncees hom tseg rau kuv, Huab Tais tus txiav txim ncaj ncees yuav cev rau kuv hnub ntawd, tsis yog rau kuv tib leeg hos rau tag nrho cov txaus siab rau yam nws yuav tawm tuaj.
16 Thawj cov lus hais pab kuv, tsis muaj leej twg txhawj kuv, tso kuv pov tseg tag nrho, los tsis txhob kiam lawv ;
17 Huab Tais yog tus thuv tus txhawb kuv lub zog, xwv vim kuv lo lus tshaj tsheej xeeb thiab cov pej kum neeg tau hnov thiab kuv dim tsov qhov ncauj.
18 Huab Tais yuav tso kuv dim txhua yam num phem thiab cawm kuv rau qaum ntuj kev kav, yog nws tus nto koob meej mus ib txhiab ib txhis, ua li.


Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Thimothée  4, 6-8.16-18

Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu : tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.


Alléluia. Alléluia. Sur la foi de Pierre le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia. (cf. Mt 16, 18)

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 16,13-19


13 Yes Xus mus rau ntawm cheeb tsam Kais Xas Lais ntawm Fis Lis Pos, nws nug nws cov thwj tim tias : “Tib neeg hais tias neeg leej tub yog leej twg?”
14 Lawv teb : “Tej txhia tias Zam Ntxuav Plig, tej txhia Es Lias, lwm cov Yes Les Mias los ib tug ntawm cov saub.”
15 Nws hais rau lawv : “Ntawm nej, nej hais kuv yog leej twg ?”
16 Xis Moos teb tias : “Koj yog Leej Pleev, Tswv Ntuj ciaj sia nws Leej Tub.”
17 Yes Xus teb ntua rau nws : “Hmoov zoo koj yom, Xis Moos Yos Nas leej tub, tsis yog nqaij thiab ntshav qhia koj, hos kuv Txiv tus nyob saum ntuj,
18 Kuv hais rau koj, koj yog Pob Zeb, saum lub pob zeb no, kuv yuav txhim kuv lub koom txoos ; dab teb cov rooj vag yuav tsis muaj zog tiv nws.
19 Kuv cia qaum ntuj cov yawm sij rau koj, yam koj khi saum av yuav khi nkaus saum qaum ntuj thiab yam twg koj daws hlo saum av kuj yuav daws hlo saum qaum ntuj.”


Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

0 commentaires: