COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 03/08/2014

Nruab xyoo  18 A

Yaws Xas Yas 55,1-3

1 Saib yuam, tus nqhis kom mus cuag dej, txawm tsis muaj nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj.
2 Ua cas teev nyiaj rau yam mov qhuav, txog siav rau yam tsis pov khawv ? Mloog kuv hais, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj thiab qhuas ntxhias nrog nej ntsuj plig pluas hno.
3 Tig ntsej los ! Tuaj cuag kuv, mloog kuv hais, nej ntsuj plig yuav ciaj sia. Kuv cog lus rau nej mus ib txhis nco nraim Das Vis txiaj ntsim.


Los Mas 8,35.37-39

35 Tus tsi yuav yuav cais tau peb ntawm Leej Pleev kev hlub ? Kev txob txhawj, kev txhawj xeeb, kev hiam, kev tshaib, kev pluag, xwv txheej los tus hniav ntaj ?
37 Tiam sis peb yeej tag tej ntawd vim tus hlub peb.
38 Kuv paub ntsoov tsis tim kev ploj tuag, txoj sia, tsoom tub xo, tswv cuab, tiam no los lwm tiam, tej hwj huam,
39 Txheej saud los txheej hauv, tsis muaj tus tsav tsi tsim tau los yuav cais tau peb ntawm Tswv Ntuj kev hlub hauv Leej Pleev peb tus Huab Tais.


Mas Tais 14,13-21

13 Yes Xus hnov li ntawd, nws caij nkoj nrug ntawd mus rau ib thaj chaw xu kev ; npoj neeg paub li ntawd, lawv tuaj ko taw zom zaws ntawm nyias tej nroog tuaj raws nws.
14 Tawm los, nws pom npoj neeg sis txhaws daws ua rau nws siab nphau tsheej zag thiab kho lawv kev txom nyem zoo hlo.
15 Twb yuav tsaus ntuj, cov thwj tim txav los ze nws, lawv hais tias : “Ntawm no ib thaj chaw suab puam thiab lig lawm, xa npoj neeg kom nyias mus muas nyias txhiam xws noj hauv tej nroog.”
16 Nws teb rau lawv : “Tsis txog yuav kom lawv mus, nej tus kheej pub lawv noj.”
17 Cov no hais rau nws : “Peb twb tsis muaj tshaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses.”
18 Nws hais tias : “Nqa tib si los rau kuv ntawm no,
19 Hais rau npoj neeg nrhiav chaw zaum pem teb.” Nthos tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, tsa muag ntsia pem ntuj, foom koob hmoov rau thiab muab cov mov ntais pub cov thwj tim kom lawv muab rau npoj neeg.
20 Tas sawv daws tau noj tsau npo, lawv tseem khaws tej seem puv kaum ob pob tawb.
21 Cov txiv neej tau noj kws yees tsib txhiab leej twb tsis xam poj niam me nyuam.

0 commentaires: