COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 13/07/2014


Nruab Xyoo 15 A


Yaws Xas Yas 55,10-11

10 Vim tam li nag thiab daus nqes saum ntuj los tsis rov qab qhuav, twb yuav tsum ntxaum av, leg tau num, nthaw kaus, ua noob rau tus nrom thiab ua mov rau tus yuav noj.
11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj tib yam tsis rov los qhuav cuag kuv, kawg yuav tsum ua li kuv xav, tau nkaus yam kuv xa nws mus ua.

Los Mas 8,18-23

18 Kuv pom tias kev txom nyem hauv sim neej no twb tsis tsim nyog lub hwj chim yuav tshwm tuaj rau peb.
19 Yaj ceeb no tos ntshi Tswv Ntuj cov tub ki maj zeeg kom tshwm plaws.
20 Lub sim ceeb txawm tau no raug thuam dog dig, tsis yog tim nws hos tim tus quab yuam, thiaj vam kom,
21 Lub sim ceeb txawm tau los tus kheej yuav dim plaws txoj kev puas ntsoog cev qhev ciaj Tswv Ntuj me nyuam muaj hwj chim nyob twj li. 
22 Peb paub ntsoov tas nrho lub sim ceeb txawm tau los ntsaj laws npaum mob plab me nyuam txog niaj hnub no ;
23 Tsis tas li, peb cov neeg tshiab txais Leej Ntsuj Plig ntsaj laws peb tus kheej tos ntshi ciaj ua Tswv Ntuj cov tub sau, peb lub cev mam tau kev dim.


Mas Tais 13,1-23

1 Lub hnub nyoog ntawd, Yes Xus tawm ntawm tsev mus zaum ze ntug hiav txwv ;
2 Tej npoj neeg coob tuaj ntsauv ze nws, ces nws thiaj nce mus zaum hauv nkoj ; tas npoj neeg sawv nyob tim ntug nqhuab.
3 Nws hais ntau zaj txhais rau lawv : “Tus nrom noob tawm tuaj tseb.
4 Thaum tseb, ib txhia noob poob ze kev, noog tuaj thos tas.
5 Lwm cov poob rau hauv tej suab zeb xyaw me ntsis av, tuaj kaus sai kawg tsis muaj av txaus,
6 Hnub sawv tuaj ziab ces nkig nkuav vim tsis muaj cag thiaj li qhuav tag.
7 Tej cov noob poob hauv tej tauv pos, pos hlob tuaj laum tag nrho.
8 Lwm cov poob hauv qhov av zoo thiab txi tau txiv, tej lub tau ib puas, tej lub tau rau caum, tej lub tau peb caug.
9 Leej twg muaj ntsej yeej meem mloog.”
10 Cov thwj tim txav los ze hais rau nws : “Tim li cas koj thiaj ua zaj txhais hais rau lawv ?”
11 Nws thiaj teb lawv li no : “Nej li, pub nej paub qaum ntuj nruab nrog, pub tsis tau rau luag.
12 Tus muaj lawm, tseem yuav pub rau nws kom nws yim nplua nuj ; tus tsis muaj, tseem yuav qee qhov nws muaj ntawm nws ;
13 Yog li ntawd, kuv thiaj ua zaj txhais hais rau lawv, txawm lawv pom los zoo li tsis pom thiab lawv hnov los zoo li tsis hnov thiab tsis to nrog,
14 Thiaj tshwm muaj li Es Xais lus saub : “Nej ntsej hnov los nej cav tsis nkag siab thiab nej pom ntsoov los nej cav tsis ntsia.
15 Haiv neeg no lub siab qhwv nrees, tej pob ntseg lag thiab tej qhov muag xaws tag tsam qhov muag ho pom, pob ntseg ho hnov thiab tej siab ho to nrog, tig los ntseeg kuv ho yuav tau kho lawv.
16 Zoo siab rau nej cov qhov muag txawj pom thiab nej pob ntseg txawj hnov.
17 Kuv hais tseeb rau nej, coob leej saub thiab cov ncaj ncees xav pom yam nej ntsia ntsoov los tsis pom thiab xav hnov yam nej hnov los tsis hnov.
18 Nej mloog tus tuaj nrom zaj txhais.
19 Tus mloog qaum ntuj lus thiab tsis nkag siab ces tus phem tuaj rho yam tseb rau hauv nws siab, nws yog tus tseb ntawm ntug kev.
20 Tus tseb rau saum suab zeb, yog tus hnov lo lus tam sis ntawd zoo siab hlo txais,
21 Hos tsis muaj cag hauv nws tus kheej, ua tus lam lees, thaum tshwm kev txhawj xeeb los raug hiam tim lo lus, ces fav xeeb tam sis.
22 Tus tseb hauv tauv pos, yog tus hnov lo lus, tiam sis lub neej kev txob txhawj thiab nyiaj txiag  laum lo lus ua tsis taus noob.
23 Tus tseb saum thaj av zoo, yog tus hnov lo lus thiab to nrog, tus txi taus txiv ib ntsiav tau pua, lwm lub rau caum, lwm lub peb caug.”

0 commentaires: