COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 20/07/2014


Nruab xyoo  16  A

Thoob Tsib 12,13.16-19

13 Dua ntawm koj, tsis muaj lwm tus Tswv Ntuj yuav txhawj xeeb sawv daws, kom koj qhia tau rau nws tias koj txiav txim tsis ncaj ncees.

16 Qhov tseem ceeb ntawm koj lub zog yog kev ncaj ncees, tswj tas txhua yam, koj thiaj txuag puas tsav yam.

17 Koj pub rau cov tsis lees koj lub hwj huam pom koj lub zog, hauv cov paub koj, koj nplua tus muab hlob.

18 Koj li, zog loj zog heev, koj maj mam txiav txim thiab tswj hwm saib taus neeg, tsuav thaum twg koj xav xwb koj hwj huam twb tshwm los,

19 Ua li koj ua, yog qhia rau koj haiv neeg tias tus neeg ncaj yuav ua tas tib neeg phooj ywg ; koj pub koj cov tub ki muaj chaw vam txawm muaj txhaum koj zam tau kom lawv hloov siab tshiab;Los Mas 8,26-27

26 Kuj tib yam Leej Ntsuj Plig tuaj pab peb neeg muag luav, vim peb tsis paub teev ntuj raws li kev cai. Tiam sis Leej Ntsuj Plig txhawb tau tej zag tsis muaj lus piav.

27 Tus pom hauv peb nruab siab paub Leej Ntsuj Plig xav dab tsi, nws thov raws li Tswv Ntuj siab txhawb tsoom ntshiab.Mas Tais 13,24-43
24 Nws rov hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud kuj zoo tam ib tug tib neeg tseb ib yam noob zoo hauv nws thaj teb.
25 Thaum tib neeg tsaug zog lawm, nws tus yeeb ncuab tuaj tseb cov noob qus txhab xyaw cov noob nplej tas khiav lawm.
26 Thaum txi txiv thiaj tuaj nroj, kuj tshwm cov yub qus.
27 Cov tub txib txav los hais rau tus tswv tsev tias : “Huab Tais, koj twb tseb cov noob zoo rau koj thaj teb ? Ua cas muaj ib co qus ?”
28 Nws tsa ncauj hais rau lawv : “Neeg tus yeeb ncuab ua li ntawd.” Cov tub txib hais rau nws : “Koj puas xav kom peb mus xaiv rho cuam pov tseg ?”
29 Nws teb : “Tsum, ntshai tsam nej xaiv cov qus, nej rho tau nplej nrog.
30 Cia ob co hlob ua ke txog caij hlais, thaum sau, kuv yuav hais rau cov sau qoob : xaiv cov qus pav ua pob mus hlawv, hos sau cov nplej tso hauv kuv txhab.”
31 Nws rov hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud zoo tam li ib lub noob zaub, ib tug neeg khaws mus tseb hauv nws thaj teb,
32 ib tuaj, yog lub noob me tshaj tas txhua yam noob, ob tuaj thaum nws loj, yog tsob yub loj tshaj plaws hauv nws vaj zaub, ciaj ua tsob ntoo rau tej noog saum ntuj tuaj ua zes rau nws tej ceg.”
33 Nws tseem hais dua ib zaj txhais rau lawv : “Qaum ntuj saud zoo tam li tej poov xab ib tug poj niam muab ntsaws hauv peb yeem hmoov nplej mus txog thaum sawv tag.”
34 Yes Xus hais tej ntawd ua zaj txhais rau npoj neeg, nws tsuas hais cov zaj txhais rau lawv nkaus xwb,
35 Xwv muaj li saub tau hais tseg : “Kuv qhib kuv lub ncauj ua zaj txhais, kuv yuav tsa ncauj hais yam npog cia puag thaum chiv keeb.”
36 Tso plhuav npoj neeg, nws mus tom tsev. Nws cov thwj tim txav los ntawm nws hais tias : “Piav zaj txhais cov noob qus hauv teb rau peb.”
37 Nws thiaj teb tias : “Tus tseb lub noob zoo yog neeg Leej Tub,
38 Thaj teb yog lub ntiaj teb, lub noob zoo yog qaum ntuj tej tub ki ; cov qus yog tus phem cov tub ki,
39 Tus yeeb ncuab tseb noob yog dab phem, lub caij sau qoob yog lub caij kawg, cov tub sau qoob yog tsoom tshab xo.
40 Cov qus pov hauv cub tawg, yuav zoo li ntawd thaum lub caij kawg ;
41 Neeg Leej Tub yuav xa nws cov tshab xo tuaj, lawv yuav txhem rau sab nraum qaum ntuj cov fav xeeb thiab cov nkhaus,
42 Muab cov ntawd pov hauv qhov txos ; thaum ntawd yuav quaj thiab tom hniav nkij nkawj.
43 Cov ncaj ncees yuav ci ntsa iab li lub hnub hauv lawv Txiv qaum ntuj. Leej twg muaj pob ntseg yeej meem mloog.”

0 commentaires: