COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 27/07/2014

Nruab xyoo  17  A

1 Vaj Ntxwv 3,5.7-12

5 Nyob Nkis Npos, ib hmos Huab Tais yees rau Saws Los Mos pom hauv zaj npau suav hais tias : “Thov Tswv Ntuj dab tsi, kuv yuav pub rau koj”

7 Nyem no, Huab Tais kuv tus Tswv Ntuj, yog koj tsa koj tus tub txib sawv kuv txiv Das Vis chaw ; kuv, me nyuam tub hluas, kuv tsis paub mus los.

8 Koj tus tub txib hauv nruab nrab koj haiv neeg koj xaiv tau, ib haiv neeg coob suav tsis txheeb vim coob dhau suav tsis tau.

9 Thov koj pub rau koj tus tub txib ib lub siab txawj xav txiav txim rau koj haiv neeg, pom tau qhov zoo ntawm qhov phem, vim leej twg yuav txiav txim tau rau koj haiv neeg loj tag npaum no.”

10 Cov lus Saws Los Mos tau thov no hais raug Huab Tais siab.

11 Tswv Ntuj hais rau nws : “Vim koj tau thov tej yam no, koj tsis thov kom ciaj sia ntev xyoo, tsis thov kom koj muaj nyiaj muaj txiag, koj tsis thov koj tus yeeb ncuab ntsuj plig, koj thov rau koj ua neeg txawj xav pom qhov ncaj.

12 Kuv ua raws koj cov lus thov, pub rau koj lub siab thoob tsib to nrog, kom xwv ua koj ntej tsis muaj neeg cuag koj thiab dhau koj lawm tsis muaj tug npaum koj.Los Mas 8,28-30

28 Peb paub tias cov neeg hlub Tswv Ntuj tsuas muaj ua qhov zoo raws nws lub hom phiaj nws xaiv lawv.

29 Cov neeg nws ntxov paub, nws xub npaj rau lawv kom zoo tam ntua nws Leej Tub tus piv txwv nws yog tus hlob ntawm coob leej kwv tij.

30 Cov nws xub npaj lawv no yog cov nws xaiv, thiab cov nws xaiv no nws ua tau lawv ncaj ncees, cov nws ua tau lawv ncaj ncees no nws muab hwj chim kom lawv muaj.Mas Tais 13,44-52

44 Qaum ntuj saum ub kuj zoo li ib thoob nyiaj zais hauv ib daim teb, ib tug neeg mus ntsib, zoo nws siab dhau, nws rov muab zais dua, nws mus muab nws teej tug muag tas nws tuaj yuav thaj teb ntawd.
45 Tsis tas li, qaum ntuj saum ub tseem zoo li ib tug los pav nrhiav tej pov haum zoo nkauj ;
46 Thaum nrhiav tau ib lub pov haum muaj nqes, nws maj zeeg muag nws teej nws tug los yuav lub pov haum.
47 Tsis tas li, qaum ntuj saum ub tseem zoo li lub vas cuam rau hauv hiav txwv mus sua tau txhua yam ;
48 Thaum puv tas rub los tim ntug, xaiv cov zoo rauv hauv tawb, cuam cov qias pov tseg.
49 Thaum hnub kawg kuj yuav zoo li ntawd, cov tshab xo tuaj txhem cov phem nruab nrab cov ncaj ncees,
50 Pov cov ntawd rau hauv qhov txos, thaum ntawd, yuav quaj thiab tom hniav nkij nkawj.
51 Nej puas nkag siab tag tej ntawd ?”  Lawv thiaj teb nws tias to taub.
52 Nws hais rau lawv : “Yog li, tus thoob xwm rais ua qaum ntuj thwj tim piv tau ib tug tswv tsev rho tau yam tshiab thiabyam qub ntawm nws cuab tam los.”

0 commentaires: