COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 30/11/2014

Chiv 1 Tos Huab Tais Xyoo B

Yaws Xas Yas (Es Xais) 63,16b-17.19b ; 64,2b-7

16 Huab Tais, koj yog peb txiv tus txhiv peb, ib txwm keeb yog koj npe.
17 Huab Tais, ua cas koj cia peb yuam kev deb koj txoj xub ke, koj cia peb lub siab tawv qhi tsis txawj hwm koj ? Thov thim xav rau koj tej tub ntxhais txib, cov xeem neeg uas yog koj tug.
19 Kheev koj dua rhe lub ntuj, koj nqes nroos los, tej toj roob yuav nphau tag ntawm koj xub ntiag.
2 Koj twb nqes los lawm, tej toj roob qeeg tas ntawm koj xub ntiag.
3 Ib txwm lawv tsis cuab ntsej, tsis tau hnov dua, qhov muag tsis tau pom dua ib tug huab tais tsuas koj thiaj ua rau leej twg tso siab rau koj.
4 Koj ntsib dheev tau tus zoo siab thiab ua ncaj taug koj txoj kev mloog koj lus ; peb tej txhaum ua koj chim, txawm li ntawd los koj cawm peb tas zog.
5 Peb sawv daws qias neeg tam li daim khaub hlab khub ntshav, peb tej num tam zoj daim nplooj ntsws ntsee, peb tej txhaum zoo li twv pa qhwv nkaus peb.
6 Tsis muaj leej twg tuav koj npe, tos ntshi koj, ces koj zais koj lub pliaj plhu deb peb, cia peb tej txhaum ua kom peb yaj.
7 Huab Tais, ziag no koj yog peb txiv, peb yog av luaj, koj yog tus puab peb tag nrho peb yog koj txhais tes tsim.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1Co1,3-9
Frères,
que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.


Acclamation : Alléluia. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia. (cf. Ps 84, 8)

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 13,33-37

33 Nej ceev faj thiab zov hmo, nej tsis paub xyov thaum sij hawm twg,
34 Tam li tus neeg tawm rooj, tso nws vaj tse thiab tso lus rau nws cov tub txib nyias saib nyias tes num thiab hais rau tus zov rooj vag kom nyob tos,
35 Nej zov tos vim nej tsis paub thaum twg lub tsev tus Huab Tais tuaj, tsaus ntuj, ib tag hmo, qaib qua los yav sawv ntxov,
36 Tsam ib sij huam nws tuaj, nws pom nej tsaug zog nris,
37 Qhov kuv hais rau nej, kuv hais tag rau sawv daws, nej zov tos,


Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »0 commentaires: