COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/11/2014

Hwm Tsoom Leej Ntshiab

Tshwm Plaws 7, 2-4.9-14

2 Kuv pom ib tug tub xo tawm sab hnub tuaj nqa Tswv Ntuj tus ciaj sia lub yeem txam, nws hu ib suab muaj ceem rau plaub tug tub xo txais lub peev xwm rhuav daim av thiab lub hiav txwv :
3 “Nej txhob rawm rhuav daim av thiab lub hiav txwv thiab xyoob ntoo ua ntej peb hom yeem rau saum Tswv Ntuj cov tub txib hauv pliaj tso.”
4 Kuv hnov cov lawv hom yeem : ib puas plaub caug plaub txhiab leej tas txhua xeem His Xas Lais tej tub ki,
9 Dhau ntawd tas, kuv pom ib npoj neeg coob suav tsis txheeb ; ib npoj neeg tas txhua teb chaws, txhua xeem neeg, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ntawm lub theej kiab hauv ntej thiab ntawm Leej Yaj hauv ntej, hnav lawv cov tsoos dawb tuav tej rev nplooj ntawm tes.
10 Lawv hu suab nrov nkoov : “Lub zog yeej tuaj ntawm peb tus Tswv Ntuj tuaj, tus zaum saum lub theej kiab, vim Leej Yaj.”
11 Tas tsoom tshab xo sawv vij lub theej kiab, nrog cov Laus thiab plaub leeg ciaj sia, sawv daws pe lub theej kiab, ntsej muag ti av, hawm Tswv Ntuj.
12 Lawv hais tias : “Ua li, lus qhuas, hwj chim, thoob tsib, txiaj ntsim, koob meej, hwj huam thiab zog loj rau peb tus Tswv Ntuj, mus ib txhiab ib txhis, ua li.”
13 Ib tug Laus txais lo lus hais kuv tias : “Tas cov neeg hnav tsoos dawb no, lawv yog leej twg ? Lawv tuaj qhov twg tuaj ?”
14 Kuv teb nws tias : “Huab Tais, yog koj thiaj paub.” Nws rov hais tias : “Lawv los ntawm kev raug hiam los. Lawv ntxhua lawv tej tsoos no dawb paug hauv Leej Yaj cov ntshav.”

Lecture de la première lettre de saint Jean 1 Jn 3, 1-3

Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu — et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.


Acclamation : Alléluia. Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau : il vous donnera le repos. Alléluia. (cf. Mt 11, 28)

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5, 1-12a


1 Pom dheev tej npoj neeg, Yes Xus nce mus saum roob, muab chaw zaum, nws cov thwj tim txav los ntawm nws.
2 Tsa ncauj hlo qhuab qhia lawv hais tias :
3 Cov pluag sab ntsuj plig, hmoov zoo, vim qaum ntuj yog lawv tug.
4 Cov raug kev tu siab, hmoov zoo, lawv yuav tau kev nplij.
5 Cov neeg mos nyoos, hmoov zoo, lawv yuav tau daim av rau lawv.
6 Cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, hmoov zoo, lawv yuav tau daws nqhis.
7 Cov txawj khuv leej, hmoov zoo, lawv yuav txais kev khuv leej.
8 Cov siab dawb, hmoov zoo, lawv yuav pom Tswv Ntuj.
9 Cov nrhiav kev thaj yeeb, hmoov zoo, yuav hu lawv ua Tswv Ntuj tub ki.
10 Cov raug hiam this kev ncaj ncees, hmoov zoo, qaum ntuj yog lawv tug.
11 Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab ua lim hiam rau nej tim kuv, nej hmoov zoo.
12 Zoo siab hlo thiab luag ntxhi, vim kev pauj saum ntuj loj heev rau nej, cov saub ua nej ntej raug hiam tib yam.Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »

0 commentaires: