Voeux de l'Aumônerie Hmong

Lub xyoo laus xaus lawm, xyoo tshiab tawm tuaj yuav txog,
Vam tias lub xyoo laus yuav coj txhua yam
Uas sawv daws tsis nyiam thiab tsis ntshaw
Mus rau hnub coog hli kawg,
Kom peb txhua tus ntsej tsis hnov muag yuav tsis pom.
Thov kom lub xyoo tshiab 2017 tuaj no pom fwm sawv daws,
Kom sawv daws tau noj qab nyob huv,
Xav tau yam twg los kom tau  yam ntawd raws li lub siab xav.
Thiab thov kom  peb Txiv Tswv Ntuj
Nrog sawv daws nyob,
Ua sawv daws siab kaj lug. 


"Noël, c'est un souvenir d'enfant qui n'est pas derrière nous,
Noël, c'est une lumière d'avenir.
C'est le visage de l'humanité à construire. C'est le levain.
Dieu en Jésus se compromet avec tous les humains.
Avec lui, poursuivons notre chemin avec courage.
Noël, c'est Jésus... le visage de Dieu.

Le bureau de l'Aumônerie Hmong

0 commentaires: