COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/01/2015

Chiv 3 Nruab Xyoo B

Tsab Ntawv Yos Nas 3,1-5.10
1 Huab Tais lo lus tuaj zaum ob rau Yos Nas hais tias :
2 “Sawv tsees, koj mus ntawm lub nroog loj Nis Ves thiab nthe nqho qhia nws yam uas kuv hais rau koj.”
3 Yos Nas sawv tsees, nws mus tom Nis Ves raws li Huab Tais lo lus ; Nis Ves rau Tswv Ntuj yog ib lub nroog loj li peb hnub ke.
4 Yos Nas pib tuaj hauv lub nroog nthe nqho mus tib hnub nkaus xwb hais tias : “Tshuav plaub caug hnub ces Nis Ves yuav ntxeev tiaj hlo.”
5 Cov neeg ntawm Nis Ves ntseeg Tswv Ntuj, lawv nthe nqho kom yoo tshaib thiab npua ntaub maj txij tus hlob txog tus yau.
10 Tswv Ntuj pom lawv tes num uas lawv thim ntawm lawv txoj kev phem ces Tswv Ntuj khuv leej tsis ua phem rau lawv li nws tau hais tseg.

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 7,29-31

Frères,
je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe,
ce monde tel que nous le voyons.
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 1,14-20

14 Tom qab luag ntes Zam lawm, Yes Xus tuaj hauv Nkas Lis Lais tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo,
15 Hais tias : “Puv sij hawm lawm, twb yuav txog Tswv Ntuj qaum ntuj kom nej thim xav thiab ntseeg lub Moo Zoo.
16 Taug zoj ntug hiav txwv Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos thiab As Nres Xis Moos tus kwv tij tseem ntaus vas hauv hiav txwv ; nkawd yog neeg puav ntses.
17 Yes Xus hais rau nkawd : “Neb caum kuv mus, kuv mam ua kom neb puav neeg.”
18 Tso plhuav cov vas tam sid nkawd mus caum nws.
19 Mus zoj me ntsis, nws pom Yas Kos Npos Ntxes Npes Dais thiab nws tus kwv tij Zam nkawd nyob hauv nkoj tseem ntxiv vas ;
20 Nws hu nkawd tam sid, tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais hauv nkoj nrog cov tub zog, nkawd los caum nws lawm.


Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
– Acclamons la Parole de Dieu.T.P. Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: